Økonomi

Regnskapsprinsipper

Molde kommunes regnskap føres etter kommunale regnskapsprinsipper nedfelt i kommunelovens § 48 og regnskapsforskriftens § 7. Anordningsprinsippet gjelder i kommunal sektor og betyr at all tilgang og bruk av midler i løpet av året, som vedrører kommunens virksomhet, skal fremgå av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet.

Driftsregnskapet viser driftsutgifter og driftsinntekter i kommunen og regnskapsresultatet for året. Investeringsregnskapet viser kommunens utgifter i forbindelse med investeringer og utlån med videre, samt hvordan disse er finansiert.

Kommunens driftsregnskap viser årlige avskrivninger som er årlige kostnader som følge av forbruk av aktiverte driftsmidler. Avskrivningene påvirker kommunens brutto driftsresultat, men blir utnullet slik at netto driftsresultat er upåvirket av denne kostnaden. Netto driftsresultat i kommunen er derimot belastet med årets avdrag (minimumsavdrag) som er utgiften relatert til forbruk av aktiverte driftsmidler som skal påvirke kommunens driftsresultat etter gjeldende regnskapsregler. Årsaken til at avskrivningene blir vist i regnskapet, er blant annet at beslutningstakere og regnskapsbrukere skal se denne kostnaden presentert i regnskapet og vurdere denne i forhold til kommunens driftsresultat og avdragsutgifter.

Videre er regnskapet ført etter bruttoprinsippet. Det betyr at det ikke er gjort fradrag i inntekter for tilhørende utgifter og/eller fradrag i utgifter for tilhørende inntekter. Dette betyr at aktiviteten i kommunen kommer frem med riktig beløp.

I balanseregnskapet er anleggsmidler definert som eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen. Andre eiendeler er omløpsmidler. Anleggsmidler som har en begrenset levetid, blir avskrevet hvert år. I kommunal sektor blir lineære avskrivninger brukt. Denne metoden innebærer at avskrivningsgrunnlaget blir fordelt likt over avskrivningstiden. De årlige avskrivningene blir dermed like store for det enkelte driftsmiddel. Avskrivningene starter året etter at anleggsmidlet er tatt i bruk.

Regnskapsresultatet

Regnskapsresultatet

Molde kommunes regnskap for 2016 avsluttes med et udisponert regnskapsmessig mindreforbruk på 59,2 mill. kroner. Dette er 62,2 mill. kroner bedre enn hva prognosene i økonomirapporteringen per utgangen av oktober tilsa. Netto driftsresultat viser et overskudd på 94,4 mill. kroner mot et budsjettert overskudd på 35,8 mill. kroner i revidert budsjett eller en forbedring på hele 58,6 mill. kroner. Forbedringen i netto driftsresultat fra 2015 til 2016 er på 36,4 mill. kroner. Interne finanstransaksjoner viser en forbedring i forhold til revidert budsjett på 0,6 mill. kroner. Dette gir et netto udisponert regnskapsmessig mindreforbruk på 59,2 mill. kroner. Dette er etter at underskuddet fra 2014 på 36,9 mill. kroner er inndekket. Videre er mindreforbruket i 2015 på 37,1 mill. kroner inntektsført og avsatt til kommunens disposisjonsfond som ved utgangen av 2016 er på 40,2 mill. kroner.

Det regnskapsmessige mindreforbruket på 59,2 mill. kroner i forhold til revidert budsjett, skyldes i hovedsak reduserte pensjonskostnader med 18,3 mill. kroner og økte skatteinntekter med 15,9 mill. kroner. Samtidig ble mindreforbruket i avdelinger og enheter i året på 10,7 mill. kroner. De største positive avvikene finnes innenfor skoleområdet, barnehageområdet, barnevern og flyktningtjenesten med henholdsvis 5,4 mill. kroner, 2,9 mill. kroner, 3,7 mill. kroner og 3,6 mill. kroner. Innenfor helse og omsorg og tiltak funksjonshemmede ble det et merforbruk på henholdsvis 4,8 mill. kroner og 6,6 mill. kroner.

Det finansielle området bidrar også med reduserte utgifter/økte inntekter på samlet 14,3 mill. kroner ut over reduksjonen i pensjonskostnader og økte skatteinntekter. Reduserte avdragsutgifter i forhold til budsjett forbedrer resultatet med 8,5 mill. kroner mens renteutgiftene er redusert med 2,0 mill. kroner grunnet lavere lånegjeld enn budsjettert. Samtidig viser renteinntektene en økning på 2,9 mill. kroner, noe som i hovedsak skyldes bedre likviditet enn budsjettert. Den eksterne finansforvaltningen bidrar med en merinntekt i forhold til budsjett på 3,2 mill. kroner. Lønnspotten stod ved utgangen av året til rest med en ubenyttet sum på 2,2 mill. kroner. Reduksjonen i statlige rammeoverføringer på 3,1 mill. kroner skyldes i det vesentlige reduserte ekstraordinære skjønnsmidler. Forøvrig forekommer det flere positive og negative avvik som er av mer beskjeden karakter men som samlet gjør at det positive avviket på finans blir, sammen med redusert pensjonskostnad og økte skatteinntekter, på hele 48,6 mill. kroner.

Det er anbefalt at netto driftsresultat bør utgjøre 1,75 pst. av brutto driftsinntekter. For Molde kommune utgjør netto driftsresultats andel av brutto driftsinntekter 4,7 pst. i 2016 (3,1 pst. i 2015 og –2,2 pst. i 2014). Netto driftsresultat, korrigert for bruk/avsetning bundne fond, viser slik utvikling.

(Beløp i 1 000 kroner)

Korrigert netto driftsresultat

Avsluttende kommentar

Molde kommune har nå vært gjennom to særdeles krevende år hva gjelder økonomiske utfordringer. Målet om økonomisk balanse eller bedre er innfridd med god margin for begge årene og faren for i denne omgang å bli innmeldt i ROBEK er over. Den store utfordringen i budsjettet for 2016, var inndekningen av underskuddet fra 2014 på 36,9 mill. kroner. Det oppleves derfor som særdeles tilfredsstillende at årets kommuneregnskap ender ut i et udisponert overskudd på hele 59,2 mill. kroner. Økonomisk balanse eller bedre har hatt hovedfokus gjennom hele året noe også resultatene fra tjenesteproduksjonen tydelig viser.

Det mest positive med årets resultat, er at enhetene og den kommunale tjenesteproduksjonen samlet ender ut med et mindreforbruk i forhold til vedtatte budsjettrammer. Dette er en klar indikasjon på at kommunens økonomi er under kontroll, selv om utfordringene fortsatt er mange og til dels omfattende. Arbeidet som her er nedlagt gjennom året, står det stor respekt av og vitner om stor lojalitet til de beslutninger som er tatt og styringssignal som er gitt. Det har også i 2016 vært krevende å levere tjenester av høy kvalitet og i stort omfang kombinert med håndhevelsen av en tilnærmet ansettelses- og innkjøpsstopp som ble innført høsten 2014. I budsjettet for 2017 styrkes flere sentrale områder gjennom kommunestyrets behandling. Stramheten er der fortsatt, men allikevel noe lettere enn hva som har vært tilfelle de to siste årene.

Det har gjennom store deler av året vært utarbeid prognoser som synliggjorde et forventet regnskapsmessig underskudd. Prognosene har imidlertid stadig forbedret seg. Med det som skjedde, særlig de siste månedene av året hvor det aller meste gikk i positiv retning, endte regnskapet opp med et særdeles gledelig resultat. Det aller mest positive ved resultatet, er som tidligere nevnt at de tjenesteproduserende enhetene har snudd merforbruk i tidligere år til et mindreforbruk både i 2015 og i 2016.

Det ligger betydelige økonomiske utfordringer i å skape et handlingsrom som gir en bærekraftig økonomi over tid. Behovet for fortsatt stramhet, tøffe prioriteringer og gjennomføring av effektiviseringstiltak er absolutt til stede selv om underskuddene for 2013 og 2014 nå er dekket.

Kurt Magne Thrana
økonomisjef

Driftsregnskapet

Driftsregnskapet

(Beløp i 1 000 kroner)
Driftsregnskapet
Note Regnskap 2016 Revidert budsjett 2016 Regnskap 2015 Regnskap 2014 Budsjett 2017
Driftsinntekter
Brukerbetalinger 86 239 82 056 83 123 81 355 84 871
Andre salgs- og leieinntekter 87 196 85 607 85 019 80 556 91 820
Overføringer med krav til motytelse 329 228 268 901 299 842 290 233 240 933
Rammetilskudd 567 160 551 356 545 333 550 101 585 794
Andre statlige overføringer 106 899 105 567 88 496 78 468 113 552
Andre overføringer 2 320 1 366 4 207 4 534 1 100
Skatt på inntekt og formue 721 890 723 900 684 093 643 728 751 770
Eiendomsskatt 93 224 92 601 84 900 76 956 93 311
Andre direkte og indirekte skatter 29 20 29 73 20
Sum driftsinntekter 1 994 185 1 911 374 1 875 043 1 806 004 1 963 171
Driftsutgifter
Lønnsutgifter 1 041 010 1 030 752 998 438 981 343 1 051 226
Sosiale utgifter 4 256 159 283 580 250 135 261 391 286 434
Kjøp av varer og tj. som inngår i tj. produksjonen 246 106 222 006 214 288 216 270 255 491
Kjøp av tjenester som erstatter tj. produksjon 199 587 193 238 178 271 174 247 197 118
Overføringer 185 733 152 560 173 215 225 683 166 574
Avskrivninger 12 32 068 - 30 765 29 146 -
Fordelte utgifter -107 718 -101 709 -84 079 -73 875 -112 065
Sum driftsutgifter 1 852 945 1 780 427 1 761 032 1 814 205 1 844 778
Brutto driftsresultat 141 240 130 947 114 011 -8 201 118 393
Finansinntekter
Renteinntekter, utbytte og eieruttak 10 491 7 634 15 252 44 228 12 122
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 4 866 1 640 - 3 059 1 660
Mottatte avdrag på utlån 237 620 513 441 470
Sum eksterne finansinntekter 15 594 9 894 15 765 47 728 14 252
Finansutgifter
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 30 527 32 463 33 254 41 253 36 225
Tap på finansielle instrumenter - - 1 643 - -
Avdragsutgifter 13 63 758 72 222 67 141 66 108 74 340
Utlån 197 400 445 867 150
Sum eksterne finansutgifter 94 482 105 085 102 483 108 228 110 715
Resultat eksterne finanstransaksjoner 78 888 95 191 86 718 60 500 96 463
Motpost avskrivninger 32 068 - 30 765 29 146 -
Netto driftsresultat 94 420 35 756 58 057 -39 555 21 930
Interne finanstransaksjoner
Bruk av tidligere års mindreforbruk 37 055 37 055 - - -
Bruk av disposisjonsfond 9 - - - 37 -
Bruk av bundne fond 9 9 478 1 933 7 953 5 878 834
Sum bruk av avsetninger 46 533 38 988 7 953 5 915 834
Overført til investeringsregnskapet 789 789 - 167 -
Dekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk 36 880 36 880 19 872 - -
Avsetninger til disposisjonsfond 9 37 055 37 055 3 100 - 22 744
Avsetninger til bundne fond 9 6 980 20 5 983 3 073 20
Sum avsetninger 81 704 74 744 28 955 3 240 22 764
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk 59 248 - 37 055 -36 880 -

Regnskapsskjema 1A - drift

(Beløp i 1 000 kroner)
Regnskapsskjema 1A - drift
Regnskap 2016 Revidert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Regnskap 2014 Budsjett 2017
Skatt på inntekt og formue 721 890 723 900 723 900 684 093 643 728 751 770
Ordinært rammetilskudd 567 160 551 356 548 418 545 333 550 101 585 794
Skatt på eiendom 93 224 92 601 92 601 84 900 76 956 93 311
Andre direkte eller indirekte skatter 29 20 20 29 72 20
Andre generelle statstilskudd 106 899 105 567 93 805 88 496 78 468 113 552
Sum frie disponible inntekter 1 489 201 1 473 444 1 458 744 1 402 851 1 349 325 1 544 447
Renteinntekter og utbytte 10 491 7 634 17 634 15 252 44 228 12 122
Gevinst fiansielle instrumenter 4 866 1 640 1 640 - 3 059 1 660
Renteutg., provisjoner og andre fin. utg. 30 527 32 463 32 463 33 254 41 253 36 225
Tap på finansielle instrumenter - - - 1 643 - -
Avdrag på lån 63 758 72 222 72 222 67 140 66 108 74 340
Netto finansinnt./utg. -78 929 -95 411 -85 411 -86 785 -60 074 -96 783
Til dekning av tidligere regnsk. m. merforbruk 36 880 36 880 36 880 19 872 - -
Til ubundne avsetninger 37 055 37 055 - 3 100 - 22 744
Til bundne avsetninger 36 20 20 5 983 3 073 20
Bruk av tidl. års mindreforbruk 37 055 37 055 - - - -
Bruk av ubundne avsetninger - - - - 37 -
Bruk av bundne avsetninger - 1 933 1 773 7 953 5 878 834
Netto avsetninger -36 916 -34 967 -35 127 -21 002 2 842 -21 930
Overført til investeringsregnskapet - 789 - - 167 -
Til fordeling drift 1 373 357 1 342 277 1 338 206 1 295 064 1 291 925 1 425 734
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 1 314 109 1 342 277 1 338 206 1 258 009 1 328 805 1 425 734
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk 59 248 - - 37 055 -36 880 -

Regnskapsskjema 1B – drift

(Beløp i 1.000 kr)
Regnskapsskjema 1B – drift
Regnskap 2016 Revidert budsjett 2016 Regnskap 2015 Regnskap 2014 Budsjett 2017
Rådmannen 5 956 6 432 - - 9 754
Plan- og utviklingsavdelingen 18 660 20 285 18 283 17 315 27 036
Driftsavdelingen 7 949 7 974 44 825 40 717 8 635
Personal- og organisasjonsavdelingen 51 752 52 781 19 869 19 388 57 823
Økonomiavdelingen 16 105 16 929 10 974 11 339 17 925
Informasjons- og serviceavdelingen - - 3 756 4 075 -
Fellesområdetskole 4 198 7 538 5 783 4 737 14 231
Kvam skole 14 818 15 212 15 084 15 055 14 907
Sellanrå skole 25 142 25 410 24 476 24 722 25 976
Langmyra skole 32 679 32 619 31 235 30 868 33 386
Nordbyen skole 21 390 21 475 21 088 21 088 20 995
Kviltorp skole 32 328 32 713 31 579 31 111 33 407
Kleive oppvekstsenter 9 935 10 837 9 067 10 858 10 536
Bolsøya skole 6 478 6 623 6 908 6 865 6 592
Vågsetra barne- og ungdomsskole 20 683 20 861 19 820 19 225 21 627
Sekken oppvekstsenter 4 255 4 858 4 471 4 636 4 860
Bekkevoll ungdomsskole 32 123 30 925 31 540 29 180 31 511
Bergmo ungdomsskole 23 181 22 603 22 880 20 234 21 524
Skjevik barne- og ungdomsskole 19 172 18 522 19 271 18 665 18 801
Molde voksenopplæringssenter 7 216 8 799 8 172 8 454 9 527
Fellesområdet barnehage 122 688 122 610 106 453 107 068 128 004
Hauglegda og Øvre Bergmo barnehager 12 791 12 800 11 844 12 790 13 067
Hatlelia barnehage 8 389 8 740 9 017 8 625 8 632
Kvam og St. Sunniva barnehager 11 600 12 180 11 288 11 061 11 453
Hjelset barnehage 8 989 9 727 9 039 9 100 9 699
Barnas Hus barnehage 9 459 9 979 10 267 9 401 8 470
Langmyra og Banehaugen barnehager 5 644 6 080 5 455 5 782 6 483
Lillekollen barnehage 11 148 11 448 12 602 13 533 11 561
Barneverntjenesten 28 813 32 542 32 693 48 455 32 966
Sosialtjenesten NAV Molde 31 398 31 227 30 051 86 978 33 152
Flyktningtjenesten 74 349 77 914 55 069 - 91 528
Ressurstjenesten 8 722 9 864 9 159 10 088 11 999
Molde asylmottak - - - 154 -
Helsetjenesten 90 552 90 695 62 423 61 057 95 647
Fellesområdet pleie og omsorg -32 933 -28 574 -23 871 6 444 -22 266
Glomstua omsorgssenter 108 539 102 735 117 618 91 612 104 408
Kirkebakken omsorgssenter 53 019 51 795 56 020 83 093 42 976
Råkhaugen omsorgssenter 51 257 49 777 44 952 32 460 53 317
Bergmo omsorgssenter 64 030 63 828 73 770 74 315 63 164
Røbekk omsorgssenter - - 1 478 18 186 -
Kleive og Skåla omsorgssenter 61 176 60 714 - - 61 132
Kleive omsorgssenter - - 37 904 39 664 -
Skåla omsorgssenter - - 23 528 24 206 -
Tiltak funksjonshemmede 167 673 161 043 151 875 150 728 165 992
Brann- og redningstjenesten 20 478 20 547 21 922 20 465 21 379
Byggesak og geodata -854 609 -919 -51 1 425
Molde bydrift 8 881 8 240 8 573 7 688 13 241
Kulturtjenesten 35 138 34 893 33 582 35 566 34 958
Kulturskolen 8 659 9 480 8 750 8 969 9 096
Netto utgift avdelinger/enheter 1 323 625 1 334 289 1 269 623 1 315 969 1 400 536
Avstemming mot skjema 1A - drift* -9 516 7 988 -11 614 12 836 25 198
Sum fordelt til drift 1 314 109 1 342 277 1 258 009 1 328 805 1 425 734
* Differansen mellom regnskapsskjema 1A og 1B skyldes inntekter/utgifter ført på fellesinntekter/fellesutgifter så som toppfinansiering ressurskrevende brukere, pensjoner, andre generelle statstilskudd samt avsetning/bruk av fond som er ført på resultatområdene. Molde kirkelige fellesråd er ført her fra 2014.
Investeringsregnskapet

Investeringsregnskapet

(Beløp i 1 000 kroner)
Investeringsregnskapet
Note Regnskap 2016 Revidert budsjett 2016 Regnskap 2015 Regnskap 2014 Budsjett 2017
Inntekter
Salg av driftsmidler og fast eiendom 3 290 940 3 719 369 1 280
Andre salgsinntekter 192 - 45 1 822 -
Overføringer med krav til motytelse 8 742 4 529 17 157 10 888 6 966
Kompensasjon for merverdiavgift 5 917 12 979 8 891 8 878 20 114
Sum inntekter 18 140 18 448 29 813 21 957 28 360
Utgifter
Kjøp av varer og tj. som inngår i tj. produksjon 34 853 77 583 42 292 52 986 139 558
Overføringer 6 349 13 219 8 693 10 003 29 114
Renteutgifter, provisjoner og andre fin. utg. 1 714 - 1 632 1 906 -
Sum utgifter 42 916 90 802 52 617 64 895 168 672
Finanstransaksjoner
Avdragsutgifter 13 756 - 14 063 5 413 -
Utlån 34 077 75 000 27 392 29 678 75 000
Kjøp av aksjer og andeler 8 1 304 800 778 885 800
Dekning av tidligere års udekket 25 301 - 2 687 - -
Avsetninger til ubundne investeringsfond 9 879 - 328 - -
Avsetninger til bundne fond - - 159 481 -
Sum finanstransaksjoner 75 318 75 800 45 407 36 457 75 800
Finansieringsbehov 100 094 148 154 68 211 79 395 216 112
Dekket slik:
Bruk av lån 81 584 146 146 45 930 65 138 215 312
Salg av aksjer og andeler 82 - - - -
Mottatte avdrag på utlån 14 475 - 13 844 5 413 -
Overføringer fra driftsregnskapet 789 789 - 167 -
Bruk av tidligere års udisponert 1 750 - - - -
Bruk av ubundne investeringsfond 9 1 304 1 100 8 278 8 384 800
Bruk av bundne fond 9 110 119 159 293 -
Sum finansiering 100 094 148 154 68 211 79 395 216 112
Udekket/udisponert - - - - -

Regnskapsskjema 2A - investering

(Beløp i 1 000 kroner)
Regnskapsskjema 2A - investering
Regnskap 2016 Revidert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Regnskap 2014 Budsjett 2017
Investeringer i anleggsmidler 42 916 90 802 82 325 52 617 64 895 168 672
Utlån og forskutteringer 34 077 75 000 75 000 27 392 29 678 75 000
Aksjer, andeler og innskudd 1 304 800 800 778 885 800
Avdrag på lån 13 756 - - 14 063 5 413 -
Dekning av tidligere års udekket 25 301 - - 2 687 - -
Avsetninger 879 - - 487 481 -
Årets finansieringsbehov 118 234 166 602 158 125 98 023 101 352 244 472
Finansiert slik:
Bruk av lånemidler 81 584 146 146 140 598 45 930 65 138 215 312
Inntekter fra salg av anleggsmidler 3 372 940 555 3 719 369 1 280
Tilskudd til investeringer - - - - - -
Kompensasjon for merverdiavgift 5 917 12 979 11 643 8 891 8 877 20 114
Mottatte avdrag på lån og refusjoner 23 217 4 529 4 529 31 001 16 301 6 966
Andre inntekter 192 - - 45 1 822 -
Sum ekstern finansiering 114 281 164 594 157 325 89 586 92 507 243 672
Overført fra driftsregnskapet 789 789 - - 167 -
Bruk av tidligere års udisponert 1 750 - - - - -
Bruk av avsetninger 1 414 1 219 800 8 437 8 678 800
Sum finansiering 118 234 166 602 158 125 98 023 101 352 244 472
Udekket/udisponert - - - - - -

Regnskapsskjema 2B - investering

Regnskapsskjema 2B spesifiserer «investeringer i anleggsmidler» fra regnskapsskjema 2A ned på prosjektnivå i tråd med revidert budsjett. Regnskapsskjema 2B spesifiserer kun utgiftsbevilgningen fra regnskapsskjema 2A, det vil si bruttobevilgning til det enkelte prosjekt. Finansiering, herunder blant annet ekstern finansiering av det enkelte prosjekt, er dermed ikke synliggjort i regnskapsskjema 2B. Egne regler for finansiering av investeringer i kirkelig fellesråd, gjør at disse skal inkluderes i kommunens skjema 2B.

De enkelte investeringsprosjekt er kommentert under den respektive enheten. Samlet sett viser skjema 2B at det i 2016 er brukt 47,9 mill. kroner mindre til investeringer i Molde kommune enn det som var bevilget i revidert budsjett. Dette skyldes i hovedsak forsinket fremdrift og da spesielt for investeringsprosjektene Sjøfronten trinn 1, tomtefelt til boliger og kirkegårdsutvidelser.

Det er 14 investeringsprosjekt som har merforbruk, de fleste med små beløp. De to største merforbrukene er på trafikksikring og skogsbilvei Kvam-Kringsjå.

(Beløp i 1 000 kroner)
Prosjekt Regnskap 2016 Revidert budsjett 2016 Avvik
Plan- og utviklingsavdelingen 11 559 38 050 26 491
Diverse erverv og tiltak 4004 382 400 18
Infrastruktur Bolsøya 1037 - 1 000 1 000
Kommuneplanarbeid, prosjektering, bypakke, kommunedelplan 1145 372 500 128
Opparbeidelse av tomtefelt boliger 4001 3 239 20 000 16 761
Opparbeidelse tomtefelt næring 4003 38 1 000 962
Sentrumstiltak 4005 232 250 18
Sjøfronten trinn 2 1100 249 - -249
Sjøfronten trinn 1 1122 4 832 14 500 9 668
Skogsbilvei Kvam–Kringsjå 1151 2 215 400 -1 815
Personal- og organisasjonsavdelingen 8 588 16 270 7 682
IKT-investeringer Molde kommune 1036 3 675 6 000 2 325
ROR-IKT – fellesinvesteringer 9260 4 912 10 270 5 358
Ressurstjenesten 1 475 1 490 15
Kjøp av biler 3600 1 475 1 490 15
Helsetjenesten 285 370 85
Journalsystem PPT 3189 - 100 100
Biler 3192 285 270 -15
Pleie og omsorg 2 812 3 354 542
Digitale trygghetsalarmer 1038 778 1 080 302
Kjøkken Glomstua omsorgssenter 3055 407 665 258
Senger/teknisk utstyr 3043 327 350 23
Minibuss Kleive omsorgssenter 3052 739 719 -20
Aktivitetstilbud hjemmeboende med demens 1133 540 540 -
Varebil hjelpemiddelforvaltning 3047 20 - -20
Brann- og redningstjenesten 2 318 2 262 -56
Diverse brannutstyr 4117 202 200 -2
Feiervesenet – to nye biler 4130 1 925 1 810 -115
Nytt digitalt nødnett – TETRA 4131 - 52 52
Sikring molo/båthavn 4132 190 200 10
Byggesak og geodata - 150 150
GPS-kikkert 4332 - 150 150
Molde bydrift 11 981 16 420 4 439
Kommunale veger 4011 2 597 8 500 5 903
Trafikksikring 4012 4 158 350 -3 808
Veg- og gatelys 4013 1 321 3 000 1 679
Biler og maskiner 4016 2 418 2 420 3
Lysarmatur Molde parkeringshus 4855 643 650 7
Gangveg Åsan 4967 845 1 500 655
Kulturtjenesten 2 829 2 600 -229
Idrettsanlegg på kommunal grunn 5528 310 300 -10
Infotavler, skilting turområder 5558 123 200 77
Maskinelt utstyr – park og idrett 5522 647 500 -147
Opprusting av lekeplasser – utskifting av lekeplassutstyr 5555 91 100 9
Opprusting utstyr, haller, baner/friidrettsstadion 5554 220 200 -20
Parker og grøntanlegg 5524 224 200 -24
Projektor rådhussalen 5559 125 150 25
Roseplanen 5530 122 100 -22
Toalettanlegg Retiro 5560 721 750 29
Turstier i Moldemarka 5556 - 100 100
Turveg Kringsjå 5561 246 - -246
Molde kirkelige fellesråd 1 070 9 836 8 766
Diverse prosjekter Molde kirkelige fellesråd 5009 200 200 -
Nytt orgel Røvik kirke 5019 526 668 142
Molde domkirke – rømningsvei 5020 83 310 227
Kleive kirke – oppgradering elanlegg 5021 152 358 206
Kirkegårdsutvidelser 5609 108 8 300 8 192
Sum 42 916 90 802 47 886
Investeringer i anleggsmidler fra skjema 2A 42 916 90 802 47 886
Balansen

Balansen

(Beløp i 1 000 kr)
Balansen
Note Regnskap 2016 Regnskap 2015 Regnskap 2014
EIENDELER
Anleggsmidler 3 113 382 3 030 483 2 869 942
Faste eiendommer og anlegg 12 578 522 570 191 566 734
Utstyr, maskiner og transportmidler 12 77 195 78 149 76 628
Utlån 6 134 981 115 464 101 987
Aksjer og andeler 8 179 780 179 639 178 861
Pensjonsmidler 4 2 142 904 2 087 039 1 945 732
Omløpsmidler 688 427 666 159 639 897
Kortsiktige fordringer 2, 6 12 185 -137 524 151 238
Premieavvik 4 155 177 142 589 146 614
Obligasjoner 86 199 81 333 82 976
Kasse, postgiro, bankinnskudd 434 866 579 762 259 069
Sum eiendeler 3 801 808 3 696 642 3 509 839
EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital 349 532 235 992 67 165
Disposisjonsfond 9 40 155 3 100 -
Bundne driftsfond 9 14 683 17 217 19 194
Ubundne investeringsfond 9 91 680 92 106 100 056
Bundne investeringsfond 9 3 161 3 235 3 227
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker arbeidskapital drift -10 576 -10 576 -10 576
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker arbeidskapital investeringer 557 557 557
Regnskapsmessig merforbruk - -36 880 -56 752
Regnskapsmessig mindreforbruk 59 248 37 055 -
Udisponert i investeringsregnskap 9 - 1 750 1 750
Udekket i investeringsregnskap 9 -2 217 -27 518 -30 205
Kapitalkonto 14 152 840 155 946 39 914
Langsiktig gjeld 3 181 600 3 189 495 3 107 153
Pensjonsforpliktelser 4 2 412 873 2 369 660 2 334 094
Ihendehaverobligasjonslån 2, 14 654 675 494 646 358 048
Sertifikatlån 2, 14 - 220 400 304 490
Andre lån 2, 14 114 051 104 789 110 520
Kortsiktig gjeld 270 676 271 155 335 521
Annen kortsiktig gjeld 6 249 293 249 669 316 700
Premieavvik 4 21 384 21 486 18 821
Sum egenkapital og gjeld 3 801 808 3 696 642 3 509 839
MEMORIAKONTI
Memoriakonto 224 116 340 727 305 579
Ubrukte lånemidler 221 058 314 959 277 124
Andre memoriakonti 3 058 25 768 28 455
Motkonto til memoriakontiene -224 116 -340 727 -305 579
Noter
Finansrapport

Finansrapport per 31. desember 2016

En stor del av kommunens likviditet er plassert i bank og har i 2016 gitt god avkastning. Renteinntekter fra bank per 31. desember utgjør 7,1 mill. kroner. Molde kommune har i året oppnådd en rentesats bedre enn NIBOR i samsvar med bankavtalen.

Langsiktige finansielle aktiva utgjør ved årsskiftet 131,8 mill. kroner i Molde kommune. Økningen fra tidligere år skyldes i all hovedsak oppbygging av ubundet disposisjonsfond som per 31. desember utgjorde 40,2 mill. kroner. Av de samlede langsiktige finansielle aktiva er 86,2 mill. kroner ved årsskiftet forvaltet eksternt gjennom forvaltningsselskapet Pareto Asset Management AS i Oslo. De øvrige midlene er plassert på konto hos kommunens bankforbindelse Sparebank 1 SMN og blir rapportert under bankinnskudd. Renten er konkurransedyktig i forhold til øvrige tilbud i markedet.

Det har gjennom året vært en tilfredsstillende avkastning av den eksterne forvaltningen. Totalavkastningen i de ulike aktivaklassene som kommunens midler er plasserte i, endte på 6,0 pst. mot budsjettert 2,0 pst. Bokført urealisert gevinst på ekstern forvaltning utgjør 4,9 mill. kroner i 2016. Plasseringene av finansielle aktiva er innenfor de rammer som er fastsatt i kommunens finansreglement.

Per 31. desember 2016 viser forvaltningen følgende avkastning:

(Beløp i 1 000 kroner)

Bankinnskudd

Bankinnskudd
Sparebank 1 SMN
Snitt innestående i 2016 471 667
Renteinntekt 7 075
Oppnådd rente i pst. - annualisert* 1,50 %
* Renten er beregnet ut ifra vektet avkastning og månedlig kapitalisering.

Annualisert avkastning i ulike andre indekser

Annualisert avkastning i ulike andre indekser
Diverse andre indekser
Renter 3 mnd. 0,54 %
Renter 3 år 0,44 %
Oslo børs OSEBX 12,06 %
(Beløp i 1 000 kr)

Forvaltning av langsiktige finansielle aktiva

Forvaltning av langsiktige finansielle aktiva
Pareto Asset Management AS* Pengemarked - egen forvaltning** Sum markedsverdi
Markedsverdi 01.01.16 81 333 13 873 95 206
Markedsverdi 31.12.16 86 199 45 636 131 835
Andel i pst. per 31.12.16 65 % 35 % 100 %
Avkastning (annualisert) 5,98 % 1,50 % 4,68 %
Bench mark (35/35/30) 4,58 %
* Annualisert avkastning er til en viss grad påvirket av kjøp/salg i perioden.
** Pengemarked ligger nå inkludert i bankinnskudd vist ovenfor. Dette skyldes den nye bankavtalen.

Tidsvektet avkastning versus indekser

(Beløp i 1 000 kroner)

Låneforvaltning

Låneforvaltning
Security symbol Forfallsdato Durasjon Kupongrente Beholdning Vekt
Obligasjoner FRN
Kommunalbanken 14/18 20140258 21.03.2018 0,0 1,51 400 000 12,3 %
Molde kommune 14/17 10703739 15.03.2017 0,0 1,45 250 000 7,7 %
Molde kommune 14/17 10711138 20.09.2017 1,0 1,49 400 000 12,3 %
Molde kommune 14/17 10720113 15.03.2017 0,0 1,34 300 000 9,2 %
Molde kommune 15/18 10729338 19.09.2018 1,0 1,49 300 000 9,2 %
Molde kommune 15/18 10733207 19.09.2018 1,0 1,43 350 000 10,7 %
Molde kommune 16/18 10767254 21.03.2018 1,0 1,60 400 000 12,3 %
Molde kommune 16/19 10774961 18.09.2019 1,0 1,62 200 000 6,1 %
Molde kommune 16/19 10759731 20.03.2019 1,0 1,84 389 800 12,0 %
Rentederivater (fast)
Renteswap DnB 16/26 (Molde) 2016102606 16.09.2026 0,0 1,60 200 000 6,1 %
Renteswap DnB 14/21 (Molde) 11714210 17.03.2021 0,0 2,82 200 000 6,1 %
Rentederivater (flytende)
Renteswap DnB 16/26 (Molde) 2016102606 16.09.2026 0,0 1,17 -200 000 -6,1 %
Renteswap DnB 14/21 (Molde) 117142100 17.03.2021 0,0 1,29 -200 000 -6,1 %
Øvrige lån
Samlede lån i Husbanken 2,08 270 866 8,3 %
Annet 63 0,0 %
Sum lån per 31.12.2016 - Konsernet 0,7 1,67 3 260 729 100,0 %
Fradrag utlån kommunale foretak
Molde Vann og Avløp KF -500 411 15,3 %
Moldebadet KF -98 662 3,0 %
Molde Eiendom KF - Husbanken -156 877 4,8 %
Molde Eiendom KF -1 736 052 53,2 %
Sum kommunale foretak -2 492 002 76,4 %
Sum Molde kommune 768 727 23,6 %

Av samlede lån i konsernet, er det kun lånene i Husbanklån som har fastrente. Øvrige lån ligger i det flytende rentemarkedet knyttet til NIBOR. Grunnlaget for renterisikoen for Molde kommune som konsern er likevel betydelig mindre enn brutto lånegjeld som følge av midler innestående i bank, inngåtte rentebytteavtaler og lån der kommunen mottar rentekompensasjon fra staten med videre. Per 31. desember 2016 utgjør andel sikret gjeld ca. 57,0 pst. Gjennomsnittlig rente på alle lån i 2016 utgjorde 1,67 pst.

Molde kommune hefter også for en vesentlig andel av gjelden tilhørende interkommunale selskap og samarbeid som kommunen tar del i.

Stresstest

Dersom rentene stiger med 1,0 pst. og aksjekursene synker med 20,0 pst., vil konsekvensene for kommunens finansielle aktiva og passiva bli som følger.

(Beløp i 1 000 kroner)

Stresstest aktiva per 31. desember 2016

Stresstest aktiva per 31. desember 2016
Aktivaklasse Endringer Beholdning Verdiendring
Bankinnskudd (inkl. innskudd Pareto Asset Management AS) 1,0 % 471 734 4 717
Aksjer -20,0 % 30 421 -6 084
Obligasjoner 1,0 % 55 710 -245
Sum aktiva 557 865 -1 612
(Beløp i 1 000 kroner)

Stresstest passiva per 31. desember 2016

Stresstest passiva per 31. desember 2016
Beregning av usikret gjeld 31.12.2016
Samlet gjeld i henhold til finansrapport 3 260 729
Husbanklån - hovedsaklig i fastrenteavtaler -270 866
Lånegjeld Molde Vann og Avløp KF - selvkostområde -500 411
Selgerkreditt Moldekraft AS - vilkår knyttet til NIBOR -27 605
Rentekompenserte lån i henhold til budsjett for 2017 -187 419
Gjeld som ikke er rentesikret 2 274 428
Økning i rentenivå med 1,0 pst. -22 744
Gevinst rentebytteavtaler - knyttet til NIBOR 4 000
Sum passiva -18 744
(Beløp i 1 000 kroner)

Stresstest samlet per 31. desember 2016

Stresstest samlet per 31. desember 2016
Aktiva og passiva Verdiendring
Stresstest aktiva -1 612
Stresstest passiva -18 744
Totalt -20 356
Risikoeksponering

Risikoeksponering

Renterisiko

Molde kommunes lån ligger for en stor del i det flytende rentemarkedet. Av dette regnes likevel omtrent 57,0 pst. som rentesikret. Andelen er noe økt i forhold til året før. Kommunens bufferfond (disposisjonsfondet) er per utgangen av året på 40,2 mill. kroner. I økonomiplanperioden 2017–2020 er det budsjettert med tilføring til fondet. Årets gode regnskapsresultat gir også mulighet for avsetning til dette fondet. Det er nødvendig for kommunen å ha et slikt fond for å møte blant annet økning i renten og svingninger i avkastningen av finansielle plasseringer. Det vurderes fortløpende om rentesikring av lån skal økes. Lånene er fordelt med en mindre andel i Husbanken, mens det aller meste er i obligasjonsmarkedet med løpetider på inntil 4 år.

Kredittrisiko

Molde kommune er ikke utsatt for kredittrisiko i større grad.

Likviditetsrisiko

Forfall på kommunens ulike lån er tilpasset en minimering av likviditetsrisiko ved refinansiering. Kommunens disposisjonsfond er ved årsskiftet på 40,2 mill. kroner. Kommunen fikk et mindreforbruk (overskudd) på 59,2 mill. kroner i 2016. Dette beløpet kan med fordel avsettes til disposisjonsfondet ved behandlingen av årsregnskapet for 2016. Bufferfondet vil i så fall være på nær 5,0 pst. av brutto driftsinntekter. Likviditeten er til tider stram og blir fortløpende vurdert. Det er mange forhold som virker inn på likviditeten og premieavvik, oppsparte reserver og ubrukte lånemidler er blant de viktigste. Likviditetsmessig anses det ikke å være stor risiko i forhold til kommunens inntektskilder.


Revisorsberetning


Hovedtallsanalyse

Driftsinntekter

Molde kommunes driftsinntekter (ekskl. interne overføringer) består av:

  • Formues-, inntekts- og eiendomsskatteinntekter
  • Rammetilskudd fra staten
  • Øvrige driftsinntekter som inntektsføres direkte i avdelinger/enheter

Eksempler på dette er refusjoner, brukerbetalinger og øremerkede tilskudd. Samlede driftsinntekter i 2016 var på 1.994,2 mill. kroner. Dette er en økning på 119,1 mill. kroner (6,4 pst.) fra 2015. Kommunens skatteinntekter var på 721,9 mill. kroner. Dette er en økning på 37,8 mill. kroner (5,5 pst.) fra 2015. Eiendomsskatten har økt med 8,3 mill. kroner til 93,2 mill. kroner fra 2015 til 2016. Netto rammetilskudd øker fra 2015 til 2016 med 21,8 mill. kroner etter at inntektsutjevningen har påvirket dette tilskuddet positivt med 17,9 mill. kroner i 2016. Brukerbetalinger, andre salgs- og leieinntekter samt overføringer er økt med 34,7 mill. kroner fra 2015 til 2016. Dette er en økning på 7,4 pst.

(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsinntekter

Kommunens inntektskilder

De totale driftsinntektene for Molde kommune inkludert de kommunale foretakene, beløper seg i 2016 til 2 249,5 mill. kroner. Morselskapet alene har brutto driftsinntekter på 1 994,2 mill. kroner hvor 721,9 mill. kroner er skatteinntekter som innfordres av kommunen selv og 567,2 mill. kroner som utbetales til kommunen som rammetilskudd fra staten. Av de resterende inntektene på 705,1 mill. kroner, ble 382,4 mill. kroner fakturert og innfordret av kommunen selv, mens de resterende inntektene består av trygderefusjoner, andre statstilskudd, momskompensasjon med videre.

Samlede driftsinntekter

Totale driftsinntekter

Som figuren samlede driftsinntekter viser, utgjør egenfakturerte inntekter og skatteinntekter hele 55,4 pst. av kommunens samlede inntekter i 2016.

Faktureringsstatistikken viser følgende hovedtall:

(Beløp i 1 000 kroner)

Brukerbetalinger med videre

Brukerbetalinger med videre
2014 2015 2016
Antall Beløp Antall Beløp Antall Beløp
Eiendomsskatt 37 483 76 956 38 180 84 900 38 728 93 224
Foreldrebetaling barnehage 5 774 17 637 5 701 17 843 5 671 17 490
Refusjon UDI 110 14 742 89 7 959 56 4 947
SFO 7 640 19 210 8 089 20 631 8 567 21 810
Barn og familie 89 19 142 124 14 911 110 20 160
Opphold institusjoner 4 249 28 841 4 959 37 033 3 743 23 986
Byggesaksgebyrer 689 12 100 790 12 546 781 11 638
Parkering 928 10 376 1 052 9 542 992 8 392
Andre inntekter 23 293 128 371 22 385 146 915 22 378 180 740
Fakturert/innfordret morselskapet 80 255 327 375 81 369 352 280 81 026 382 387
Kommunale foretak med videre 15 729 285 282 18 141 316 632 17 562 312 673
Fakturert/innfordret samlet 95 984 612 657 99 510 668 912 98 588 695 060

Skatter og avgifter

Når det gjelder innfordringen av skatter og avgifter som foretas av Molde kommune ved Romsdal kemnerkontor, viser skatteregnskapet i tabellen til høyre følgende tall for Molde kommune i 2016.

I tillegg til dette ble det i skatter og avgifter krevd inn på vegne av Vestnes kommune 632,9 mill. kroner, Aukra kommune 399,5 mill. kroner, Midsund kommune 231,0 mill. kroner og Nesset kommune 270,1 mill. kroner. Som oversikten viser, er det betydelige skattebeløp som blir innfordret av Molde kommune ved Romsdal kemnerkontor. Samlet dreier dette seg om hele 5,0 mrd.kroner.

(Beløp i 1 000 kroner)

Skatter og avgifter

Skatter og avgifter
2 014 2 015 2 016
Personskatter 2 224 978 2 360 540 2 374 558
Arbeidsgiveravgift 908 742 944 041 909 938
Selskapsskatt m.v. 212 727 204 293 189 985
Samlede inntekter til fordeling 3 346 447 3 508 873 3 474 480
Fordelt til kommunen -643 728 -684 093 -721 890
Fordelt til fylket -141 611 -149 780 -154 768
Fordelt til staten -1 034 259 -1 067 731 -1 015 788
Fordelt til folketrygden -1 526 849 -1 607 269 -1 582 035
Sum fordelt -3 346 447 -3 508 873 -3 474 481

Driftsutgifter

Molde kommunes driftsutgifter (ekskl. interne overføringer) består av:

  • Lønn og sosiale utgifter
  • Kjøp av varer og tjenester som inngår i produksjonen
  • Kjøp av varer og tjenester som erstatter egenproduksjon
  • Andre utgifter som tilskudd, overføringer og avskrivninger

Driftsutgiftene økte fra 2015 til 2016 med 91,9 mill. kroner (5,2 pst.). Økningen i lønn og sosiale utgifter var på 48,6 mill. kroner (3,9 pst.). Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjonen økte med 31,8 mill. kroner, mens kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon, økte med 21,3 mill. kroner i forhold til 2015. For året 2016 utgjorde lønn og sosiale utgifter 70,0 pst. av de totale driftsutgiftene, mens andelen i 2015 utgjorde 70,9 pst.

(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Langsiktig gjeld

Langsiktig gjeld i morselskapet, fratrukket pensjonsforpliktelser, er redusert med 51,1 mill. kroner i 2016 til 768,7 mill. kroner. Kommunens pensjonsforpliktelser har i 2016 økt med 43,2 mill. kroner og utgjør ved årsskiftet 2 412,9 mill. kroner. Totalt utgjorde ubrukte lånemidler 221,1 mill. kroner ved utgangen av 2016. Kommunens renteutgifter i 2016 utgjorde 30,5 mill. kroner som er 2,7 mill. kroner lavere enn i 2015. Kommunens avdragsutgifter utgjorde 63,8 mill. kroner i 2016 som er 3,4 mill. kroner lavere enn i 2015. Molde kommune fører minsteavdrag etter bestemmelsene i kommuneloven. Det er verdt å merke seg at renteutgifter og avdrag på gjeld knyttet til bygg som er overtatt av Molde Eiendom KF, er ført i Molde kommunes regnskap hvor de også er budsjettert.

(Beløp i 1 000 kroner)

Pensjonsforpliktelser og annen langsiktig gjeld

Finanstransaksjoner

Finansinntektene består av renteinntekter, utbytte og eieruttak samt mottatte avdrag på utlån og utgjør 15,6 mill. kroner i 2016. Finansutgiftene består av renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter samt avdragsutgifter på kommunens gjeld og utgjør 94,5 mill. kroner i 2016. Finansutgiftene er redusert med 8,0 mill. kroner i 2016 sett i forhold til 2015. Reduksjonen skyldes en vesentlig reduksjon i rente- og avdragsutgifter. Beregning av minsteavdrag etter vektet modell samt en noe lavere gjennomsnittlig rente enn i 2015 bidrar til dette. Molde kommune har en stor del av kommunens lån liggende i det flytende rentemarkedet. Kommunen er som en følge av dette sårbar overfor renteøkninger, men det viser seg at det har vært svært lønnsomt å operere med en så stor andel av lånemassen i flytende renter de siste årene.

(Beløp i 1 000 kroner)

Eksterne finanstransaksjoner

Arbeidskapital og likviditet

Endringen i arbeidskapitalen skal si noe om hvorvidt kommunens betalingsevne har forbedret eller forverret seg i løpet av året. Det kreves allikevel en nærmere analyse av resultatet for å kunne si om den reelle betalingsevnen har økt. Molde kommunes arbeidskapital, beregnet som differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, er ved utgangen av året 417,8 mill. kroner. Arbeidskapitalen har økt med 22,7 mill. kroner i 2016. Dette er hovedsakelig en følge av reduksjonen i ubrukte lånemidler som mer enn oppveies av bedringen i egenkapitalført regnskapsresultat.

Premieavviket (pensjon) var ved årsskiftet på netto 133,8 mill. kroner. Dette er en økning fra 2015 på 12,7 mill. kroner etter at avviket viste en reduksjon både i 2015 og i 2014. Premieavviket er utgifter som er betalt, men som en følge av gjeldende regnskapsregler skal amortiseres (fordeles) over 7, 10 eller 15 år. Dette forholdet tærer kraftig på kommunens likviditet. Selgerkreditten til Moldekraft AS, etter salg av aksjer i 2007, utgjør ved årsskiftet 27,6 mill. kroner. Hovedkonklusjonen er at likviditeten i Molde kommune ved årsskiftet er tilfredsstillende.

(Beløp i 1 000 kroner)

Endring i arbeidskapital

Kommunene og norsk økonomi

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon KS belyser i en serie publikasjoner utviklingen i norsk økonomi med særlig vekt på betydningen for kommunene. I det etterfølgende gjengis deler av organisasjonens siste rapport med benevnelsen "Nye utfordringer i økonomien" som også har et blikk på den økonomiske utviklingen i verden forøvrig noe som i stor grad påvirker den norske økonomien.

Det moderate økonomiske oppsvinget hos norges viktigste handelspartnere fortsetter. Her hjemme er det nå forventninger om at landet er i ferd med å legge det økonomiske tilbakeslaget drevet av nedgangen i oljevirksomheten bak seg. Sterke motkrefter i form av rekordlave renter og rekordbruk av oljepenger over statsbudsjettet har vært særdeles viktig for at tilbakeslaget synes å ha blitt moderat og kortvarig. En kraftig økning i konsum og investeringer i offentlig forvaltning har vært avgjørende for å holde nivået på samlet etterspørsel oppe.

Dette har også vært av stor betydning for kommunesektoren. En vesentlig sterkere skatteinngang enn det som har vært lagt til grunn i budsjettene, har gitt sektoren en realvekst i frie inntekter på nesten 6 pst. de to siste årene. For sektoren samlet ligger det an til et netto driftsresultat som andel av brutto driftsinntekter på 3 ¾ pst. i 2016, noe som er det høyeste siden 2006 da også skatteinngangen ble langt høyere enn lagt til grunn. Gjennom inntektsutjevningen har effekten av oljenedgangen for kommuner på Sør-/Vestlandet blitt betydelig dempet.

Samtidig har rekordhøye investeringer gitt en sterk gjeldsvekst for sektoren. Veksten har riktignok avtatt det siste året, men mye tyder på at dette skyldes muligheter for midlertidig utnyttelse av andre finansieringskilder enn nye låneopptak. KS’ budsjettundersøkelse tyder ikke på at investeringene er på vei ned.

Dersom norsk økonomi nå er i ferd med å legge tilbakeslaget i oljevirksomheten bak seg, vil den økonomiske politikken stå overfor nye utfordringer. Også dette vil få stor betydning for kommunesektoren.

Skulle de siste årenes raske innfasing av oljeinntekter fortsette, vil det ikke vare mange år før det finanspolitiske handlingsrommet for bruk av oljeinntekter er fullt utnyttet. Deretter ligger det an til en kraftig økning i utgiftene til helse og omsorg knyttet til aldringen i befolkningen. Det kan tilsi en strammere finanspolitikk i de nærmeste årene fremover. Samtidig som merskatteveksten i 2015 og 2016 i hovedsak er engangspenger som ikke videreføres, så kan også rommet for å tilgodese sektoren med økte inntekter bli mer begrenset.

Det ligger dessuten ikke an til ytterligere nedgang i rentene. Snarere kan en stå overfor økte renter som følge av økte renter internasjonalt. Høy inntektsvekst og lave renter har gjort gjeld lett å bære for kommunene gjennom mange år nå. Om inntektsveksten skulle bli lavere enn rentene, blir det tyngre.

De fremtidige utfordringene med å finansiere velferdstjenester til en aldrende befolkning kan i noen grad løses ved økte skatter. Men erfaringer fra våre naboland viser at det selv for nordiske velferdsstater synes å være klare grenser for hvor sterkt skattetrykket kan bli. I så fall må utgiftsveksten dempes, enten ved å la brukerne betale mer, kutte i velferdstjenestene eller ved å effektivisere dem. Innenfor barnehage, grunnskole og pleie og omsorg synes kommunene å ha effektivisert med ½ pst. i året fra 2008 til 2015. Dette er et bra resultat, men i fremtiden vil en enda sterkere effektivisering være nødvendig.


Tilgang til den totale rapporten fra KS fås ved å benytte følgende lenke: Kommunene og norsk økonomi