Andre selskap

Molde Eiendom KF

Samhandling med morselskapet

Molde Eiendom KF er Molde kommunes eiendomsforetak, og har ansvaret for alle kommunens bygg. Foretaket er finansiert med to ulike inntektskilder: 52 mill. kroner i leieinntekter fra utleie av kommunale boliger og bygg, og overføringer på 58 mill. kroner fra morselskapet. Foretaket jobber med mange investeringsprosjekter og dette blir finansiert over kommunens investeringsbudsjett.

Foretaket ligger organisatorisk under kommunestyret.

Merforbruk/mindreforbruk

Molde Eiendom KF fikk i 2016 et regnskapsmessig merforbruk på 3 540 475 kroner.

Årsverk og lønnsutgifter i foretaket er redusert i 2016, i et forsøk på å holde tildelt ramme. Men selskapet har likefullt et stort merforbruk. Det var en vesentlig økning i strømutgifter fra 2015 til 2016. Dette ga et merforbruk på 2,4 mill. kroner. På avdelingsnivå er det særlig utleieboliger som har store avvik i forhold til budsjett, med et merforbruk på 3,1 mill. kroner. Avregning pensjon, renter og avdrag kom samlet ut med et merforbruk på 0,2 mill. kroner.

(Beløp i 1 000 kroner)

Utdrag driftsregnskap

Utdrag driftsregnskap
Regnskap
2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter inkl. overføring fra morselskap 118 848 114 948 110 087 112 595
Driftsutgifter eksl. avskrivninger -101 914 -94 557 -87 757 -96 889
Sum finanstransaksjoner -20 640 -20 225 -19 740 -19 519
Netto driftsresultat -3 706 166 2 590 -3 813
Dekning av tidligere års merforbruk - - -2 590 -
Bruk av tidligere års mindreforbruk 166 - - 1 223
Avsetninger/overføringer - - - -
Regnskapsmessig resultat -3 540 166 - -2 590
Akkumulert mer- /mindreforbruk -3 461 246 80 -2 510

For mer informasjon se årsrapport 2016 for Molde Eiendom KF.

Investeringer

Skole

(Beløp i 1 000 kroner)
Skole
Prosjektnummer Regnskap Revidert budsjett Avvik
Vågsetra barne- og ungdomsskole 2065 38 253 40 100 1 847
Sellanrå skole – fase 3 2070 8 571 12 000 3 429
Kvam skole – ny automatikk og nye ventilasjonsaggregat 2075 809 860 51
Kviltorp skole – snuplass buss og ny tekking regntak 2077 2 521 2 040 -481
Cap Clara – oppgradere våningshus og nytt snekkerverksted 2078 1 086 790 -
Elkjel Kviltorp skole 2084 228 400 172
ENØK Bekkevoll ungdomsskole – varmepumpe 2085 - 1 500 1 500
Tak Nordbyen skole 2086 3 109 4 000 891

Vågsetra barne- og ungdomsskole

Vågsetra barne- og ungdomsskole flyttet inn i nytt bygg i løpet av juni/juli 2016 i tråd med fremdriftsplanen. Årsak til avvik i forhold til budsjett, er gjenstående arbeider utomhus og i paviljongen som ikke ble utført i 2016. Gjenstående fra budsjett 2016 vil bli tatt opp ved revisjon av investeringsbudsjettet for 2017.

Sellanrå skole – fase 3

Prosjektet går etter planen med ferdigstillelse våren 2018. Grunnet senere oppstart på byggeplass, er det fakturert mindre enn budsjettert for 2016. Forskyvningen vil bli tatt opp ved revisjon av investeringsbudsjettet for 2017.

Kvam skole – ny automatikk og nye ventilasjonsaggregat

Gjennomført i henhold til fremdrift og økonomisk ramme.

Kviltorp skole – snuplass buss og ny tekking regntak

Sommeren 2014 ble gamleskolen ved Kviltorp revet. For å bedre trafikksikkerheten ved skolen, måtte det etableres snuplass for skolebussen og korttidsparkering for småskolen på området der gamleskolen sto. Prosjektet har et avvik knyttet til masseutskifting. Årsaken er at under deler av snuplassen for buss var det myrmasser som måtte fjernes og byttes ut med sprengt stein. Regntaket ble tekket i 2015.

Cap Clara – oppgradere våningshus og nytt snekkerverksted

Bygningsmessig var det østfasaden på hovedbygget, taket på den gamle delen av verkstedet og nye vinduer i hele bygget som var planlagt rehabilitert. Under arbeidet med utskifting av vinduene, ble det avdekket betydelige råteskader også på nord- og vestfasaden. Disse fasadene ble også rehabilitert. Videre ble tekking av tak på verkstedbygget mer omfattende enn forutsatt. Til slutt måtte bjelkelaget på loftet forsterkes og det måtte legges gulv på bjelkelaget for bæring av ventilasjonsanlegget. Dette førte til at prosjektet ble dyrere enn budsjettert.

Elkjel Kviltorp skole

Gjennomført i henhold til fremdrift og godt innenfor økonomisk ramme.

ENØK Bekkevoll ungdomsskole – varmepumpe

Forprosjekt ble gjennomført og det viste seg at prosjektet ikke ville gi besparelse som tidligere forutsatt. Prosjektet ble derfor ikke gjennomført.

Tak Nordbyen skole

Prosjektet omfatter utskifting av tak, utskifting av innvendige foldevegger, utskifting av ytterdører og etablering av adgangskontrollsystem, som skolen ikke har i dag. I 2016 ble utskifting av tak og innvendige foldevegger utført. Utskifting av ytterdører og etablering av adgangskontroll gjenstår. Gjenstående midler vil bli tatt opp ved revisjon av investeringsbudsjettet for 2017.

Barnehage

(Beløp i 1 000 kroner)
Barnehage
Prosjektnummer Regnskap Revidert budsjett Avvik
Kommunale barnehager – uteområder 2757 536 500 -36
Barnas Hus – nybygg 2759 3 668 5 200 1 532
Kommunale barnehager – rehabilitering/tilpasninger 2763 1 018 1 000 -18

Kommunale barnehager – uteområder

Gjennomført i henhold til budsjett.

Barnas Hus – nybygg

Bygget er tatt i bruk. Diverse brukertilpasninger og utbedringer utomhus gjenstår. Ubrukt ramme på 1,5 mill. kroner vil bli tatt opp ved revisjon av investeringsbudsjettet for 2017.

Kommunale barnehager – rehabilitering/tilpasninger

Gjennomført i henhold til budsjett.

Pleie og omsorg

(Beløp i 1 000 kroner)
Pleie og omsorg
Prosjektnummer Regnskap Revidert budsjett Avvik
Råkhaugen omsorgssenter – oppgradering av tekniske anlegg 3044 165 500 335
Brannsikringsstiltak Kleive omsorgssenter 3047 - 250 250
Brannsikringstiltak Skåla omsorgssenter 3048 - 250 250
ENØK Bergmo omsorgssenter – ventilasjon automatikk 3049 - 1 200 1 200
ENØK Glomstua omsorgssenter – jord til vann varmepumpe 3050 41 2 500 2 459
Kirkebakken omsorgssenter – pasientvarslingsanlegg 3051 2 439 2 700 261
Råkhaugen omsorgssenter – adgangskontroll 3052 37 500 463
Skåla omsorgssenter – ventilasjon 3053 15 350 335

Råkhaugen omsorgssenter – oppgradering av tekniske anlegg

Gjennomført i henhold til fremdrift og godt innenfor økonomisk ramme.

Brannsikringstiltak Kleive omsorgssenter

Det manglet tilstrekkelig brannteknisk grunnlag til å gjennomføre prosjektet i 2016. Ny brannteknisk dokumentasjon er under utarbeidelse. Gjenstående midler vil bli tatt opp ved revisjon av investeringsbudsjettet for 2017.

Brannsikringstiltak Skåla omsorgssenter

Det manglet tilstrekkelig brannteknisk grunnlag til å gjennomføre prosjektet i 2016. Ny brannteknisk dokumentasjon er under utarbeidelse. Gjenstående midler vil bli tatt opp ved revisjon av investeringsbudsjettet for 2017.

ENØK Bergmo omsorgssenter – ventilasjon automatikk

På grunn av kapasitetsproblemer ble ikke prosjektet gjennomført i 2016. Ny bevilgning ligger inne i budsjett for 2017.

ENØK Glomstua omsorgssenter – jord til vann varmepumpe

Forprosjekt er gjennomført men det er ikke bevilget videre midler i prosjektet.

Kirkebakken omsorgssenter – pasientvarslingsanlegg

Gjennomført i henhold til fremdrift og innenfor økonomisk ramme. Egenleveranse IKT utføres 1. kvartal 2017 men ingen prosjektkostnader vil påløpe.

Råkhaugen omsorgssenter – adgangskontroll

Prosjektet ble ikke gjennomført i 2016 på grunn av stor arbeidsmengde. Prosjektet er fortsatt aktuelt og vil bli tatt opp ved revisjon av investeringsbudsjettet for 2017.

Skåla omsorgssenter – ventilasjon

Detaljprosjektering avdekket større kostnader enn antatt grunnet tilkomst og komponentstørrelser.
Dette vil bli tatt opp ved revisjon av investeringsbudsjettet for 2017.

Tiltak funksjonshemmede

(Beløp i 1 000 kroner)
Tiltak funksjonshemmede
Prosjektnummer Regnskap Revidert budsjett Avvik
Enensenteret 3881 42 400 358
Brannsikringsstiltak Røbekk 3883 348 1 000 652

Enensenteret

Prosjektet er ikke blitt igangsatt. Påløpte utgifter i 2016 er en sluttregning knyttet til oppføring av plasthall til arbeidsaktiviteter fra 2015.

Brannsikringstiltak Røbekk

Prosjektet er ferdig og avsluttet. Prosjektet ble rimeligere enn først prosjektert.

Kulturtjenesten

(Beløp i 1 000 kroner)
Kulturtjenesten
Prosjektnummer Regnskap Revidert budsjett Avvik
Fundament naust Hjertøya 4233 158 100 -58
Området Molde idrettspark 5537 35 476 40 100 4 624

Fundament naust Hjertøya

Naustet er fundamentert på tre søylerekker med fire søyler i hver rekke. Tilstanden på søylene var meget dårlig. I 2016 ble to av søylerekkene utbedret. Den fremste søylerekken gjenstår. Det var klart før oppstart at bevilgningen ikke var tilstrekkelig til å gjennomføre prosjektet, men arbeidet startet opp for å sikre naustet. Finansiering av restarbeidene vil bli tatt opp ved revisjon av investeringsbudsjettet for 2017.

Området Molde idrettspark

I 2016 er det i hovedsak utført arbeider med Istadhallen. Prosjektet er gjennomført i tråd med fremdriftsplan og økonomisk ramme. Årsak til avvik i forhold til budsjett er at fakturering fra entreprenører har ligget noe etter. Gjenstående fra budsjett 2016 vil bli tatt opp ved revisjon av investeringsbudsjettet for 2017.

Kulturskolen

(Beløp i 1 000 kroner)
Kulturskolen
Prosjektnummer Regnskap Revidert budsjett Avvik
Ny kulturskole 5106 92 642 96 600 3 958

Ny kulturskole

Kulturskolen flyttet inn i nytt bygg i oktober i tråd med planlagt fremdrift. Årsak til avvik i forhold til budsjett, er at det gjenstår utvendig renovering av Rådstua med fengselet, samt uteområdet med stall og fengselsgjerde.

Molde Vann og Avløp KF

Samhandling med morselskapet

Molde Vann og Avløp KF er et kommunalt foretak med ansvar for den kommunale vannforsyningen og avløpshåndteringen.

Foretaket er en ren selvkostvirksomhet uten økonomisk ramme fra kommunen. Det vil si at foretaket er finansiert av gebyrinntekter og andre inntekter. Eventuelle merinntekter ved årets slutt skal avsettes til bundne fond.

Foretaket forvalter, drifter og utvikler 285 km hovedvannledning og 345 km med hovedledninger for avløpsvann og overvann. Foretaket har forvaltnings- drifts- og vedlikeholdsansvar for to større vannrenseanlegg og 13 større avløpsrenseanlegg.

(Beløp i 1 000 kroner)

Utdrag driftsregnskap

Utdrag driftsregnskap
Regnskap
2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 111 489 106 898 100 141 94 155
Driftsutgifter eksl. avskrivninger -86 103 -83 700 -82 685 -75 294
Sum finanstransaksjoner -24 643 -22 235 -20 720 -20 733
Netto driftsresultat 743 963 -3 264 -1 872
Dekning av tidligere års merforbruk -247 - -18 -
Bruk/avsetning bundne driftsfond -563 -1 117 3 282 1 542
Regnskapsmessig resultat -67 -154 - -330
Utvikling saldo bundne driftsfond 10 393 9 830 8 713 11 995
​ Merforbruk år 2013 er knyttet til slamområdet og manglende fondsmidler.

For mer informasjon se årsrapport 2016 for Molde Vann og Avløp KF.

Moldebadet KF

Samhandling med morselskapet

Samhandlingsavtalen mellom Moldebadet KF og morselskapet tilsier at badet får et tilskudd tilsvarende kapitalutgiftene knyttet til oppføring av Moldebadet som stod ferdig i 2010. Foretaket omfattes av momskompensasjonsordningen, og som en del av samhandlingen skal kompensasjonen overføres til morselskapet.

Netto driftsramme til Moldebadet KF fra morselskapet var på 6,5 mill. kroner i 2016. I denne driftsrammen lå også inne 1,5 mill. kroner til dekning av tidligere års underskudd. De øvrige driftsutgiftene skulle foretaket dekke fullt ut med sine inntekter, herunder finansutgifter på egne investeringer og kjøp av tjenester fra morselskapet.

Merforbruk/mindreforbruk

Moldebadet fikk i 2016 et negativt regnskapsmessig resultat på 1 352 525 kroner.

Morselskapets overføring på 1,5 mill. kroner, til å dekke tidligere års merforbruk, måtte benyttes til å redusere merforbruket i 2016. Det vil si at reelt merforbruk for året 2016 var på 2,8 mill. kroner.

Den viktigste årsaken til merforbruket var at Moldebadet ikke klarte å oppnå de salgsinntekter som foretaket må ha med tanke på det driftsnivået foretaket har. Samlet utgjorde dette en mindreinntekt i forhold til opprinnelig budsjett på 2,9 mill. kroner. På utgiftssiden viste regnskapet et merforbruk på 0,5 mill. kroner. Dette skyldtes hovedsakelig merutgifter til strøm og fjernvarme, kommunale avgifter, samt kjøp av konsulenttjenester. Lavere pensjonskostnader på til sammen 0,6 mill. kroner, reduserte merforbruket til 2,8 mill. kroner.

Akkumulert merforbruk i foretaket per 31. desember 2016 er på 4,8 mill. kroner. Merforbruket skal føres opp til dekning i foretakets budsjett for 2017. Foretaket har i budsjettet for 2017 fått en overføring på 3,8 mill. kroner fra morsselskapet til dekning av tidligere års underskudd .

(Beløp i 1 000 kroner)

Utdrag driftsregnskap

Utdrag driftsregnskap
Regnskap
2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter, inkludert overføring fra morselskap 23 572 24 761 25 099 28 038
Driftsutgifter eksklusiv avskrivinger -18 036 -17 399 -16 658 -16 875
Sum finanstransaksjoner -6 889 -7 271 -7 579 -7 465
Netto driftsresultat -1 353 91 862 3 698
Dekning av tidligere års merforbruk - -91 -862 -3 698
Bruk/avsetning bundne driftsfond - - - -
Regnskapsmessig resultat -1 353 - - -
- -
Akkumulert merforbruk -4 755 -3 402 -3 493 -4 355

For mer informasjon se årsrapport 2016 for Moldebadet KF.

Molde Havnevesen KF

Molde Havnevesen KF er et rent eiendomsselskap. Havnevesenets eiendomsmasse ble værende i foretaket ved opprettelsen av Molde og Romsdal Havn IKS. Disposisjonsretten til disse eiendommene og eiendelene er overtatt av Molde og Romsdal Havn IKS, og dette selskapet betaler et årlig fremleiebeløp til Molde Havnevesen KF. Foretaket har ingen ansatte og alle merkantile tjenester kjøpes av Molde og Romsdal Havn IKS. Molde Havnevesen KF har et eget styre på tre personer som er politisk oppnevnt av kommunestyret i Molde kommune.

(Beløp i 1 000 kroner)

Utdrag driftsregnskap

Utdrag driftsregnskap
Regnskap
2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter, inkludert overføring fra morselskap 1 400 1 850 2 500 2 500
Driftsutgifter eksklusiv avskrivinger -34 -10 -7 -46
Sum finanstransaksjoner -1 125 -1 575 -1 973 -2 064
Netto driftsresultat 241 265 520 390
Dekning av tidligere års merforbruk - - - -
Bruk/avsetning bundne driftsfond - 225 -164 -295 -205
Regnskapsmessig resultat 16 101 225 185

For mer informasjon se årsrapport 2016 for Molde Havnevesen KF.


Molde kirkelige fellesråd

Kirken i Molde består av fem sokn fordelt på to samarbeidsområder. De er organisert i to staber hvorav ansatte knyttet til domkirken og fellesrådets administrasjon er samlokalisert i Gotfred Lies plass 4.

Med utgangspunkt i rammeoverføringen fra Molde kommune, har Molde kirkelige fellesråd ansvar for å utføre følgende oppgaver:

  • Økonomiske og administrative oppgaver for kirken i Molde.
  • Drift og vedlikehold av kirker og kirkelige kontorer.
  • Arbeidsgiveransvar for lokalt kirkelige ansatte.
  • Utarbeidelse av mål og planer.
  • Forvaltning, herunder ansvar for drift og vedlikehold av gravplassene i kommunen. Praktisk skjøtsel av gravplassene utføres i henhold til avtale om tjenesteyting av kommunens avdeling for park og idrett.
(Beløp i 1 000 kroner)

Utdrag driftsregnskap

Utdrag driftsregnskap
Regnskap
2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter, inkludert overføring fra morselskap 18 930 17 743 17 552 17 843
Driftsutgifter eksklusiv avskrivinger -18 977 -17 074 -17 694 -16 746
Sum finanstransaksjoner -71 137 24 -61
Netto driftsresultat -118 806 -118 1 036
Dekning av tidligere års merforbruk - - - -252
Bruk/avsetning bundne driftsfond 228 62 121 -718
Regnskapsmessig resultat 110 868 3 66

For mer informasjon se årsrapport 2016 for Molde kirkelige fellesråd.

Molde Kommunale Pensjonskasse

Molde Kommunale Pensjonskasse ble opprettet med virkning fra 1. januar 2008 og administrerer de pensjonstjenester og forpliktelser som er avtalt i hovedtariffavtalen for kommunale arbeidstakere, med unntak av pensjonstjenester for sykepleiere som etter egen ordning fra 1962 er administrert av KLP, og for pedagogisk personell som etter egen avtale er knyttet til Statens Pensjonskasse. Molde Kommunale Pensjonskasse eier og forvalter Molde rådhus, Storgata 31, Storgata 33 og Gotfred Lies plass 2. Pensjonskassen har levert gode økonomiske resultater i de åtte driftsårene den har virket. Pensjonskassen er et verktøy som gir muligheter til å redusere kommunens pensjonskostnader på sikt.

(Beløp i 1 000 kr)

Utdrag driftsregnskap

Utdrag driftsregnskap
Regnskap
2016 2015 2014 2013
Resultat av teknisk regnskap 10 040 8 769 6 377 -14 307
Resultat av ikke teknisk regnskap 15 050 24 534 13 795 7 301
Resultat før skattekostnad 25 090 33 303 20 172 -7 006
Skattekostnader - 22 363 - - -
Totalresultat 2 727 33 303 20 172 -7 006
(Beløp i 1 000 kr)

Utdrag balansen

Utdrag balansen
Regnskap
2016 2015 2014 2013
Selskapsportefølje 210 181 191 676 168 349 132 337
Kundeportefølje 1 617 624 1 493 914 1 445 797 1 348 654
Sum eiendeler 1 827 804 1 685 590 1 614 146 1 480 991
Sum egenkapital 207 450 204 723 171 420 151 144
Sum gjeld 1 620 354 1 480 867 1 442 726 1 329 847
Sum gjeld og egenkapital 1 827 804 1 685 590 1 614 146 1 480 991

Stiftelser

Molde kommune har ved årsskiftet to stiftelser hvor kommunens styring ivaretas gjennom valg av representanter til Molde legatstyre. Økonomiavdelingen fører regnskap for stiftelsene og har sekretærfunksjonen for disse. Informasjon om stiftelsene ligger på Molde kommunes sider på internett, og ved beslutning om utdeling, blir opplysninger om søknadsfrist og formål annonsert i Romsdals Budstikke. Følgende stiftelser blir ivaretatt av Molde kommune:

Molde kommunes stiftelse for utdanning

Disponibel avkastning tildeles ungdom som tar utdanning utover videregående skole ved høgskoler og universiteter i Norge eller utlandet. Styret kan reservere et eller flere års avkastning til bruk for senere år, eller bestemme at ikke-disponert avkastning skal tillegges kapitalen.

Molde kommunes stiftelse for sosiale formål

Avkastningen kan hvert år disponeres av styret til fordel for eldre, syke og vanskeligstilte bosatt i Molde og tidligere Bolsøy kommune. Stiftelsens midler tildeles fortrinnsvis offentlige eller private institusjoner, interesseorganisasjoner eller andre organisasjoner i Molde kommune som arbeider med tiltak som tilgodeser målgruppene. Styret kan reservere et eller flere års avkastning til bruk for senere år, eller bestemme at ikke-disponert avkastning skal tillegges kapitalen.

Oppgave over stiftelser, legater og fond 2016

Oppgave over stiftelser, legater og fond 2016
Formue per 31.12.2016 Årets inntekter Årets utgifter Tillagt til/anvendt av formuen
Molde kommunes stiftelse for utdanning 106 909 3 992 651 3 341
Molde kommunes stiftelse for sosiale formål 976 205 17 057 1 541 15 516
1 083 114 21 049 2 192 18 857