Barnehageområdet

Hovedtall

1,5 %
Resultat
14,5 %
Andel av samlet driftsramme
152,1
Årsverk
14,2 %
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

(Beløp i 1 000 kroner)

Økonomisk oversikt for barnehageområdet

Økonomisk oversikt for barnehageområdet
Regnskap 2016 Budsjett 2016 Avvik 2016 Budsjett 2017
Fellesområdet barnehage 122 688 122 610 -78 128 004
Hauglegda og Øvre Bergmo barnehager 12 791 12 800 9 13 067
Hatlelia barnehage 8 389 8 740 351 8 632
Kvam og St. Sunniva barnehager 11 600 12 180 580 11 453
Hjelset barnehage 8 989 9 727 738 9 699
Barnas Hus barnehage 9 459 9 979 520 8 470
Langmyra og Banehaugen barnehager 5 644 6 080 436 6 483
Lillekollen barnehage 11 148 11 448 300 11 561
Totalt på barnehageområdet 190 708 193 564 2 856 197 369
(Beløp i 1 000 kroner per korrigerte heltidsplass*)

Ressursbruk per barn

* En korrigert heltidsplass er et barn over 3 år med full plass, yngre barn og barn med redusert oppholdstid er omregnet.

Utvikling antall plasser i kommunale barnehager

Utvikling antall plasser i kommunale barnehager
2013 2014 2015 2016
Barn 0–3 år 234 222 227 208
Barn 4 år og mer 430 436 390 411
Totalt 664 658 617 619

Målekort

Mål 2013 2014 2015 2016
Økonomi og organisasjon
Avvik i forhold til budsjett 0,0 % 3,8 % 1,3 % 2,8 % 1,5 %
Arbeidsgiver
Sykefravær 6,0 % 11,4 % 12,3 % 11,1 % 14,2 %
Tjenesteleverandør
Brukerundersøkelse 4,5 4,9 - 4,9 -
Andel formell utdanning 100 % 84,7 % - 88,9 % 82,5 %

Avviksforklaring

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2013 2014 2015 2016
Regnskap 159 799 177 360 175 966 190 708
Budsjett 166 073 179 703 180 998 193 564
Avvik 6 274 2 343 5 032 2 856

Barnehageområdet hadde et mindreforbruk på 2 855 242 kroner.

Mindreforbruket skyldes innsparinger i barnehagene. Fellesområdet, med ansvar for tilskudd til private barnehager, spesialpedagogisk hjelp og tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne eller minoritetsspråk hadde et lite merforbruk på 0,1 mill. kroner.

Det er gledelig at mindreforbruket bidrar til en bedret samlet økonomi for kommunen. Samtidig er det krevende med stramme rammer over tid. Det kan være en medvirkende årsak til det høye sykefraværet i barnehagene.

Der er flere årsaker til mindreforbruket:

 • mangel på, og mindre bruk av vikarer
 • strengt praktisert innkjøps- og ansettelsesstopp
 • dispensasjoner fra utdanningskravet, som gir lavere lønnsnivå
 • høyt antall barn per voksen
 • kontinuerlig arbeid for å bedre struktur og rutiner
 • bedre innkjøpsrutiner
 • økt samhandling mellom avdelinger og økt fleksibilitet
 • fokus på ledelse, sykefravær og Lean
 • strenge vurderinger for vedtak om ressurser til barn med særlige behov
 • lavere utbetalinger til ordning med gratis kjernetid og søskenmoderasjon enn budsjettert

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

Sykefraværet i barnehagene er foruroligende høyt og dessverre økende. Årsakssammenhengen er sammensatt. Barnehageansatte er tett på små barn og svært utsatt for smitte. Det er fravær i forbindelse med svangerskap, kroniske lidelser og belastningsskader. Det er satt i verk ulike tiltak som direkte oppfølging av enkeltansatte i tråd med IA-avtalen, 16 dagers egenmelding, generelle tiltak gjennom Lean, LØFT, ekstern veiledning, utdanning i Ledelse av prosesser (LAP), tiltak for å redusere smitte og infeksjon, samt fokus på ergonomi, arbeidsmiljø, bedriftskultur og faglig utvikling. Til tross for dette har barnehagene dessverre ikke lykkes med å redusere fraværet. Barnehagene skal delta i KS’ prosjektet «NED med sykefraværet». Forhåpentligvis vil det gi effekt.

Det er viktig å identifisere felles kjennetegn for området som også bør finne sin løsning i nasjonale tiltak uten dermed å fraskrive seg ansvaret for at sykefraværet i barnehagene i Molde kommune må ned.

Årsverk:

Det er nedgang i årsverk i de kommunale barnehagene. Høyt sykefravær gir store utslag i statistikken og synliggjør viktigheten av arbeidet for å redusere fraværet. Videre utgjør planlagt nedleggelse av to avdelinger i midlertidige lokaler på Lillekollen barnehage noe av reduksjonen.

Medarbeiderundersøkelse – 10-faktor:

Barnehagene skårer svært bra på så godt som alle faktorer i medarbeiderundersøkelsen. Som for øvrige kommunale enheter, gis det gjennomgående lavere skår på faktoren relevant kompetanseutvikling enn på øvrige faktorer. Resultatet er ikke overraskende, da det økonomiske handlingsrommet for tiltak har vært svært begrenset. Det har vært arbeidet med strategisk kompetanseplan, herunder forståelsen av 70-20-10-modellen der læring gjennom egen praksis gir størst læringsutbytte. Det er imidlertid behov for ressurser også knyttet til det som lærers gjennom egne erfaringer på jobben. Tid til veiledning, hospitering og felles refleksjon over praksis, er sentrale element i kompetansebygging. Barnehagesektoren i Molde har gjennom felles kompetanseløft fått mye ut av små økonomiske ressurser, blant annet gjennom prosjektet «Vennskap på ramme alvor – kompetanseutvikling i Moldebarnehagene».

Samtlige enheter følger opp resultatene i tråd med opplegget for medarbeiderundersøkelsen i samarbeid med personalrådgiver.


Tjenesteleverandør

Barnehageområdet omfatter både kommunal og privat barnehagedrift. Barnehagene får gjennomgående svært gode resultat på brukerundersøkelser. Det gjennomføres undersøkelser hvert annet år, sist i 2015. Gjennomsnittlig skår for samtlige spørsmål var da 5,0 poeng av 6,0 mulige.

Resultatene bearbeides og er grunnlag for kontinuerlig forbedringsarbeid og for kommunens funksjon som barnehagemyndighet. Til nå har kommunen benyttet brukerundersøkelsen utarbeidet av KS (Kommuneforlaget). Utdanningsdirektoratet lanserte høsten 2016 en egen nasjonal foreldreundersøkelse. Fra og med høsten 2017 vil barnehagene i Molde benytte denne.

Samfunnsutvikler

Lokal og nasjonal satsing på kapasitetsvekst gir resultat. Det gis tilbud til langt flere barn enn de som har rett til barnehageplass, og høsten 2016 var det også ledig kapasitet i noen barnehager. I kommunens rapportering per 15. desember, var det bare 15 barn på venteliste. Ventelistene øker etterhvert som barna fyller ett år utover våren, men ventetiden for barn uten rett til barnehageplass blir stadig kortere.

Barnehagesektoren i regionen samarbeider godt med å videreutvikle barnehagefaglig kvalitet i Kunnskapsnett Romsdal. Dette er også en aktuell arena med tanke på kommunereformen og hvilke muligheter og utfordringer reformen gir for barnehagesektoren i regionen.

Fremtidige utfordringer

Behovet for barnehagekapasitet påvirkes av den til enhver tid gjeldende utdannings-, barne- og familiepolitikk. Retten til barnehageplass har gradvis blitt utvidet. Under forutsetning av Stortingets vedtak våren 2017, vil barn født i september, oktober og november ha rett til plass fra den måneden barnet fyller ett år. Med denne utviklingen er det naturlig å tro at retten gradvis vil utvides etter hvert som barna fyller ett år. Det vil kreve styrket opplegg for tilvenning i barnehagene, tilstrekkelig tid til tilknytning for de aller minste barna, økt pedagogbemanning, styrket bemanning generelt, tilpasning av barnehagebygg og økt areal i barnehagene.

SSBs fremskriving av folketall er et sentralt verktøy i planleggingen av kapasitet. Sammen med kommunens egne erfaringstall, ventelister på barnehageplass, arealplanlegging, utbygging av nye boligfelt med mere, gir det grunnlaget for hvordan kommunen forventer at fremtiden vil bli. I følge SSBs prognose for befolkningsvekst, forventes det en total vekst på ca. 300 barn i aldersgruppen 1–5 år frem til 2026. Den største økningen kommer i perioden 2016–2018 med en økning på 85 barn. Det må derfor forventes at det vil bli økte utgifter både til drift og investering på barnehageområdet fremover. Det vises til «Fremtidens barnehage i Molde - barnehageplan 2016–2026». Planen ble behandlet i Molde kommunestyre i november 2016. Kommunestyrets vedtak legger føringer for strategier og tiltak i barnehagesektoren fremover. Utfordringene vil være å finansiere og sikre tiltak i tråd med planen.

Følgende strategier er vedtatt av Molde kommunestyre for fremtidens barnehage:

Fremtidens barnehage – kapasitet

Molde kommune vil

 • arbeide for full behovsdekning av barnehagekapasitet
 • utnytte fleksibiliteten i eksisterende drift maksimalt
 • kanalisere vekst i sentrum til barnehager som har arealmulighet til utvidelse
 • harmonisere utvidelse med nødvendig oppgradering av bygningsmasse
 • gradvis fase ut barnehager som ikke anses drivverdige på sikt
 • utnytte midlertidig godkjente lokaler for å dekke behovet i overgangsperioder

Fremtidens barnehage – lokalisering

Molde kommune vil

 • at det legges til rette for barnehager i alle deler av kommunen, nærmiljøbarnehage skal være et førende prinsipp
 • sikre god strategisk lokalisering ved utbygging av kapasitet
 • vurdere videre arealbehov i fremtidige arealplaner

Fremtidens barnehage – eierstrategi

Molde kommune vil

 • eie og drive barnehager av særlig strategisk betydning
 • eie og drive minst 50 pst. av barnehagevolumet
 • videreføre mangfold og variasjon i eierstruktur

Fremtidens barnehage - kvalitet

Molde kommune vil

 • arbeide for at det skal være minst 50 pst. barnehagelærere i grunnbemanningen i de kommunale barnehagene
 • arbeide for å redusere antall barn per voksen
 • legge til rette for at ansatte får økt kompetanse i tråd med nasjonal og lokal kompetansestrategi
 • sikre at barnehagene gir tilbud om småbarns-grupper til de yngste barna
 • at nye barnehager har kapasitet til minimum 70 og til vanlig opp til cirka 120 barn
 • arbeide for nært samarbeid med hjemmene
 • styrke tverrfaglig samarbeid

KOSTRA

118 763 128 637 130 611 137 534
118 015 127 549 130 067 136 411
123 039 129 016 130 112 141 498
Netto driftsutgifter til barnehager per innbygger 1–5 år, konsern

Indikatoren viser kommunens utgifter til barnehagedrift. Dette inkluderer egen barnehagedrift og tilskudd til private barnehager. Videre inngår tiltak som er knyttet til integrering av barn med spesielle behov og tiltak for å tilrettelegge tilbudet til spesielle barnegrupper. Konserntall inkluderer også utgifter i Molde Eiendom KF til drift av kommunens barnehagebygg med tilhørende tekniske anlegg og utendørsanlegg. Utgiftene er fordelt på antall innbyggere i målgruppen.

Indikatoren viser at Molde kommunes utgifter ligger over de kommunene det er naturlig å sammenligne seg med i 2016. Samlet var netto driftsutgifter til barnehage 7,7 mill. kroner over nivået i kommunegruppe 13. I 2015 lå Molde kommune helt på linje med kommunegruppe 13. Endringene fra 2015 til 2016 går særlig på økt tilskudd til private barnehager og økning på tilrettelagte tiltak. Også avskrivningene har økt i forbindelse med bygging av Barnas Hus barnehage.

Innad på barnehageområdet bruker Molde kommune 7,2 mill. kroner mer enn kommunegruppe 13 på ordinært opphold og 1,2 mill. kroner mer på barnehagelokaler. Molde kommune bruker mindre på tilrettelagte tiltak enn kommunegruppe 13, men her er forskjellen redusert fra 2,1 mill. kroner i 2015 til 0,7 mill. kroner i 2016.

163 387 174 920 178 477 187 458
164 826 174 141 179 993 188 712
172 351 174 622 188 400 187 908
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager per barn i kommunale barnehager, konsern

Indikatoren viser brutto driftsutgifter til kommunens egen tjenesteproduksjon i barnehage mens tilskudd til private barnehager ikke er med i denne indikatoren. Tiltak for barn med spesielle behov inngår. Indikatoren skal si noe om enhetskostnadene i kommunale barnehager. Konserntall inkluderer også utgifter i Molde Eiendom KF til drift av kommunens barnehagebygg med tilhørende tekniske anlegg og utendørsanlegg. Utgiftene er fordelt på antall barn i kommunale barnehager per 15. desember.

Indikatoren viser at utgiftene per barn i de kommunale barnehagene lå på linje med kommunegruppe 13 i 2016. I 2015 lå utgiftene vesentlig over kommunegruppe 13. Det skyltes hovedsakelig reduksjon av antall plasser i de kommunale barnehagene i andre halvår av 2015.


90,8 90,9 91,0 91,5
91,1 91,4 91,5 92,0
95,4 94,6 94,4 94,2
Barnehagedekning, konsern

Indikatoren viser hvor stor andel av barna i aldersgruppen 1–5 år som går i barnehage i pst. Molde kommune hadde i 2016 en dekningsgrad på 94,2 pst. Det vil si at 94,2 pst. av alle barn i alderen 1–5 år har plass eller tilbud om plass i barnehage. Sammenlignet med kommunegruppe 13 og landet uten Oslo, så er barnehagedekningen høyere i Molde kommune. Kommunegruppe 13 har til sammenligning en dekningsgrad på 92,0 pst. Forskjellen mellom Molde kommune og kommunegruppe 13 er redusert i perioden.

Barnehagedekning vil være avhengig av etterspørsel etter barnehageplasser i den enkelte kommune, samt hvor mange barn fra nabokommunene som har plass i kommunen. Dekningsgraden gikk litt ned i Molde kommune i 2016. Det kan ha sammenheng med at flere av kommunens barn har barnehageplass i nabokommuner eller at det er færre barn fra nabokommunene som benytter barnehageplass i Molde.


34,1 35,0 36,4 36,0
34,4 35,0 36,5 36,1
28,0 29,7 32,8 31,1
Andel ansatte med barnehagelærerutdanning, konsern

Indikatoren viser andel ansatte med barnehagelæreutdanning i kommunale og private barnehager i kommunene. Dette er en indikator på kvalitet i KOSTRA.

Tallene viser at andel barnehagelærere er lavere i Molde enn i både kommunegruppe 13 og landet uten Oslo. Det har vært en positiv utvikling i perioden, men fra 2015 til 2016 er andelen barnehagelærere igjen redusert. Både landet og kommunegruppe 13 har en nedgang i andel barnehagelærere, men nedgangen er større i Molde.


Andre nøkkeltall, konsern

Andre nøkkeltall, konsern
Molde Kommunegruppe 13 Landet uten Oslo
2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016
Prioritering
Netto driftsutgifter ordinært opphold per innbygger 1–5 år 115 779 115 154 124 068 112 313 114 245 119 309 111 887 113 201 118 844
Netto driftsutgifter tilrettelagte tiltak per innbygger 1–5 år 7 106 8 424 10 296 9 509 9 802 10 742 9 058 9 324 10 083
Netto driftsutgifter barnehagelokaler per innbygger 1–5 år 6 130 6 534 7 134 5 727 6 021 6 360 7 692 8 087 8 607
Dekningsgrad, i pst.
Andel barn 0 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 0 år 3,5 2,9 3,1 4,7 4,9 5,2 4,0 4,1 4,4
Andel barn 1–2 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 1–2 år 84,2 85,0 85,6 81,8 82,3 83,3 80,9 81,4 82,6
Andel barn 3–5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3–5 år 100,8 100,7 99,6 97,3 97,2 97,4 97,1 97,0 97,2
Andre nøkkeltall
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager per korrigert oppholdstime (kroner), konsern 56 60 61 57 59 62 58 59 62
Andel barn, ekskl. minoritetsspråklige, som får ekstra ressurser, i forhold til alle barn i kommunale barnehager, i pst. 1,4 2,6 3,2 3,5 3,7 3,9 3,3 3,6 3,7
Leke- og oppholdsareal per barn i kommunale barnehager (kvm) 5,4 5,6 5,6 5,3 5,4 5,5 5,8 5,8 5,9
Leke- og oppholdsareal per barn i private barnehager (kvm) 5,1 5,2 5,2 5,3 5,3 5,4 5,1 5,2 5,2
Andel ansatte menn til basisvirksomhet i barnehagene, i pst. 7,4 8,5 9,2 9,0 9,0 9,3 7,6 7,7 7,8

Andre nøkkeltall

Antall barn i barnehager fordelt på aldersgrupper

per 15. desember 2016

Kommunale barnehager

per 15. desember 2016

Private barnehager

Antall barn med barnehageplass per 15. desember

Om enheten

Barnehagens samfunnsmandat er fastsatt i barnehageloven. Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet, som i samarbeid og forståelse med hjemmet, skal ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Det er stort mangfold av tilbud med totalt 27 barnehager i Molde, 15 private og 12 kommunale. Dekningsgraden i aldersgruppen 1–5 år er på 94,2 pst.

Barnehageeier og barnehagemyndighetens ansvar

Kommunen er både eier og lokal barnehagemyndighet. Kommunen som barnehageeier skal drive virksomheten i tråd med gjeldende regelverk.

Barnehagemyndigheten skal gi veiledning og påse at barnehagene drives i samsvar med regelverket. Barnehagemyndigheten har overordnet ansvar for godkjenning, tilsyn, dispensasjoner, veiledning, samordnet opptak, kvalitetsutvikling, planlegging og videreutvikling av barnehagetilbudet i tråd med lovverk og sentrale og lokale føringer.

Kommunen har ansvar for at barn med nedsatt funksjonsevne prioriteres ved opptak til barnehage. Fagseksjonen fatter vedtak om ressurser til spesialpedagogisk hjelp, tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne og tiltak for minoritetsspråklige barn.