Barnas Hus barnehage

Hovedtall

5,2 %
Resultat
0,7 %
Andel av samlet driftsramme
21,0
Årsverk
11,4 %
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Målekort

Mål 2013 2014 2015 2016
Økonomi og organisasjon
Avvik i forhold til budsjett 0,0 % - 9,9 % 0,5 % 5,2 %
Arbeidsgiver
Sykefravær 6,0 % - 7,6 % 12,4 % 11,4 %
Tjenesteleverandør
Brukerundersøkelse 4,5 - - 4,7 -

Avviksforklaring

Økonomi

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2013 2014 2015 2016
Regnskap - 9 401 10 267 9 459
Budsjett - 10 439 10 322 9 979
Avvik - 1 038 55 520

Enheten hadde et mindreforbruk på 519 940 kroner.

Dette skyldes i hovedsak et høyt sykefravær og sykelønnsrefusjoner, og permisjoner der det er brukt vikarer med lavere lønn enn faste ansatte som er borte.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

Det er hovedsakelig langtidsfraværet som er høyt. Enheten hadde flere ansatte med større helseplager og de har fått individuell tilrettelegging på arbeidsplassen i samarbeid med Bedriftshelsetjenesten og NAV.

Enheten jobber kontinuerlig med forbedringsarbeid som 5S, Mini-Lean og LØFT-metodikk. Ledelsen har også hatt flere runder med eksterne veileder, samt en pedagog som går på kurset Ledelse av prosesser.

Kommunale barnehager skal være med i satsingen «NED med sykefraværet» i 2017.

Årsverk:

Barnas hus har ingen store endringer i årsverk i 2016.

Medarbeiderundersøkelse – 10-faktor:

Medarbeiderundersøkelsen viser et samlet skår på 4,4. Bruk av egen kompetanse fikk høyest skår med 4,7. Kompetanseutvikling ga lavest skår på 3,6.

Enheten valgte å arbeide videre med mestringsklima med fokus på å synliggjøre ansattes kjerneoppgaver og hvordan skape gode samhandlingsrutiner mellom avdelingene.

Tjenesteleverandør

Det har ikke vært gjennomført brukerundersøkelse i 2016 og ny undersøkelse gjennomføres i 2017