Hatlelia barnehage

Hovedtall

4,0 %
Resultat
0,7 %
Andel av samlet driftsramme
16,4
Årsverk
16,3 %
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Målekort

Mål 2013 2014 2015 2016
Økonomi og organisasjon
Avvik i forhold til budsjett 0,0 % -1,2 % 1,0 % -1,0 % 4,0 %
Arbeidsgiver
Sykefravær 6,0 % 6,8 % 7,7 % 12,9 % 16,3 %
Tjenesteleverandør
Brukerundersøkelse 4,5 4,8 - 4,7 -

Avviksforklaring

Økonomi

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2013 2014 2015 2016
Regnskap 14 742 8 625 9 017 8 389
Budsjett 14 573 8 716 8 932 8 740
Avvik -169 91 -85 351

Enheten hadde et mindreforbruk på 350 716 kroner.

Hovedgrunnen er sykelønnsrefusjoner knyttet til langtidssykemeldte. Barnehagen har også vært lojal mot innkjøpsstoppen i kommunen, og har kun kjøpt det som er helt nødvendig.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

Enheten hadde høyt sykefravær i 2016. AMU er klar over situasjonen og det jobbes aktivt med sykefraværet i barnehagen. Enheten har jevnlig møter med de sykemeldte, og legger til rette for å få den sykemeldte i arbeid der det er mulig. Enheten samarbeider godt med NAV arbeidslivssenter, og har blant annet fått tilretteleggingstilskudd. Behovet for å leie inn vikar vurderes daglig.

Årsverk:

Enheten har en nedgang i antall årsverk i 2016 og dette er knyttet til nedgang i barnetall. I løpet av høsten har det vært jobbet aktivt med opptak av ni barn, og bemanning er derfor økt noe utover høsten for å ha en forsvarlig drift. Enheten har høyt langtidsfravær og det kan til tider være vanskelig å få vikar. Behovet for å leie inn vikar vurderes daglig ut fra forsvarlighet og antall voksne.

Medarbeiderundersøkelse – 10-faktor:

Enheten har høy medarbeidertilfredshet. Enheten har arbeidet med undersøkelsen i samarbeid med personalavdelingen. Enhetens skårer grønne tall på 9 av 10 faktorer. Det er enighet om å arbeide videre med to faktorer som er fleksibilitetsvilje og mestringsklima.

Tjenesteleverandør

Forrige brukerundersøkelse fra 2015 viser utfordringer innen fysisk miljø og brukermedvirkning, mens skåren er høy på trivsel, respektfull behandling og tilgjengelighet. Resultatet følges med tiltak i samarbeid med FAU/SAMU. Blant annet planlegges renovering av barnehagen. Det vil bli gjennomført ny brukerundersøkelse i november 2017.