Hauglegda og Øvre Bergmo barnehager

Hovedtall

0,1 %
Resultat
1,0 %
Andel av samlet driftsramme
28,8
Årsverk
11,0 %
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Målekort

Mål 2013 2014 2015 2016
Økonomi og organisasjon
Avvik i forhold til budsjett 0,0 % 2,3 % 0,9 % 1,9 % 0,1 %
Arbeidsgiver
Sykefravær 6,0 % 13,0 % 11,8 % 7,5 % 11,0 %
Tjenesteleverandør
Brukerundersøkelse 4,5 5,0 - 5,0 -

Avviksforklaring

Økonomi

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2013 2014 2015 2016
Regnskap 12 890 12 790 11 844 12 791
Budsjett 13 200 12 905 12 078 12 800
Avvik 310 115 234 9

Enheten hadde et mindreforbruk på 8 720 kroner.

Gjennom året har enheten hatt fokus på god utgiftskontroll, med sparing på bruk av vikarer og et lavt forbruk. Det har vært avholdt jevnlige, faste kontormøter med gjennomgang av regnskapsrapporter.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

Sykefraværet gikk opp igjen i 2016, det er langtidsfraværet som øker. Korttidsfraværet er fortsatt lavt. Undersøkelser viser at hovedvekten av langtidsfravær ikke er arbeidsrelatert. Langtidssykemeldte følges opp med jevnlige samtaler.

Årsverk:

Utførte årsverk har en liten nedgang i 2016. Dette er en kombinasjon av høyere sykefravær og en økning i variable årsverk. Noe av økningene skyldes ekstrabemanning til flere barn med spesielle behov.

Medarbeiderundersøkelse – 10-faktor:

Enheten hadde en svarprosent på 76 pst. Det er jevnt over en god skår på undersøkelsen. Det har blitt gjennomført samlinger med alle ansatte hvor de har analysert resultatene og satt seg mål som de skal jobbe med i det videre forbedringsarbeidet. Faktorer enheten skal prioritere i det videre arbeidet er relevant kompetanseutvikling og mestringsorientert ledelse.

Tjenesteleverandør

Forrige brukerundersøkelse fra 2015 viser en jevn høy skår der trivsel og respektfull behandling utmerker seg, mens forbedringer kan gjøres innen informasjon. Resultatet følges opp kontinuerlig, og det vil bli gjennomført ny brukerundersøkelse i november 2017.