Hjelset barnehage

Hovedtall

7,6 %
Resultat
0,7 %
Andel av samlet driftsramme
19,0
Årsverk
19,4 %
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Målekort

Mål 2013 2014 2015 2016
Økonomi og organisasjon
Avvik i forhold til budsjett 0,0 % -4,1 % 3,3 % 1,3 % 7,6 %
Arbeidsgiver
Sykefravær 6,0 % 16,4 % 17,1 % 9,2 % 19,4 %
Tjenesteleverandør
Brukerundersøkelse 4,5 4,6 - 4,7 -

Avviksforklaring

Økonomi

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2013 2014 2015 2016
Regnskap 8 097 9 100 9 039 8 989
Budsjett 7 776 9 411 9 156 9 727
Avvik -321 311 117 738

Enheten hadde et mindreforbruk på 737 904 kroner.

Dette skyldes blant annet et høyt sykefravær, med refusjoner som overstiger beløpet utbetalt til vikarer. Det er videre utviklet et godt samarbeid mellom avdelingene. Vikarbehovet vurderes hver dag ved å telle barn per voksen før det settes inn vikar, både ved sykdom og ferieavvikling. Enheten har hatt streng innkjøpskontroll hvor kun nødvendige innkjøp er gjennomført.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

Tall for 2016 viser at enheten fortsatt har et høyt sykefravær. Enhetsleder har tett oppfølging av langtidssykemeldte med samtaler og tilrettelegging. Årsaken til det høye langtidsfraværet er sammensatt, lite av det er jobbrelatert.

Lav grunnbemanning, høyt sykefravær og vanskeligheter med å få tak i gode vikarer, kan føre til slitasje på fast ansatte som igjen blir syke. Enheten vil derfor redusere antall barn per voksne innenfor budsjettrammen.

Det jobbes med tydelig ledelse og samarbeid på tvers innad i enheten. Enheten bruker LØFT som arbeidsmetode både blant barna og i egen bedriftskultur. AMU vil følge opp med trivselstiltak for å øke nærværet.

Årsverk:

Enheten har redusert antall utførte årsverk fra 2015 til 2016. Det skyldes først og fremst økt sykefravær. Variable årsverk økte, men ikke like mye som økningen i sykefraværet.

Medarbeiderundersøkelse – 10-faktor:

Resultatet fra medarbeiderundersøkelsen viser at enheten skårer på linje med eller bedre enn landsgjennomsnittet, på de ulike faktorene.

I arbeidet med å analysere resultatene og sette seg mål for det videre forbedringsarbeidet, har alle ansatte blitt involvert. De ansatte har da kommet frem til at de to faktorene enheten skal prioritere i det videre forbedringsarbeidet er mestringstro og relevant kompetanseutvikling.

Tjenesteleverandør

Hjelset barnehage gjennomførte brukerundersøkelse i 2015. Enheten hadde best skår på tilgjengelighet, fysisk miljø, trivsel og helhetsvurdering. Undersøkelsen var oppe som sak i AMU og SAMU. Enheten jobber stadig med å bli bedre på informasjon. Ny brukerundersøkelse kommer i november 2017.