Kvam og St. Sunniva barnehager

Hovedtall

4,8 %
Resultat
0,9 %
Andel av samlet driftsramme
26,5
Årsverk
13,2 %
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Målekort

Mål 2013 2014 2015 2016
Økonomi og organisasjon
Avvik i forhold til budsjett 0,0 % 4,5 % 2,3 % 5,5 % 4,8 %
Arbeidsgiver
Sykefravær 6,0 % 13,1 % 11,4 % 9,8 % 13,2 %
Tjenesteleverandør
Brukerundersøkelse 4,5 5,1 - 5,1 -

Avviksforklaring

Økonomi

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2013 2014 2015 2016
Regnskap 11 009 11 061 11 288 11 600
Budsjett 11 530 11 320 11 941 12 180
Avvik 521 259 653 580

Enheten hadde et mindreforbruk på 579 592 kroner.

Det er flere årsaker til mindreforbruket. Enheten har leid ut fagarbeidere til sensorarbeid i fylkeskommunen, og tatt inn studenter fra høyskolene. I tillegg til økte inntekter, har dette også gitt enheten kompetanse og ny kunnskap. Enheten har hatt et høyt sykefravær, og det er i perioder vanskelig å skaffe gode vikarer. Dermed har enheten hatt høyere sykelønnsrefusjoner enn utgifter til vikarer. Alle ansatte i enheten har gjort sitt til at enheten skal yte best mulig for å få i land et godt økonomisk resultat for Molde kommune.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

Det totale fraværet økte til 13,2 pst. i 2016. Det er sammensatte årsaker til sykefraværet. En del av sykefraværet er ikke jobbrelatert. Ved jobbrelatert sykefravær har ledelsen hatt god kommunikasjon med de sykemeldte rundt det å ha helse til å arbeide i barnehage. Enheten har blant annet ansatte som har pådratt seg belastningsskader. En del av det forebyggende arbeidet er å gjennomføre kontinuerlig opplæring i løfteteknikk og å hindre bøyinger. Til tross for at enheten har gode hjelpemidler, vil det likevel bli en del løft og ubekvemme arbeidsstillinger når en arbeider med små barn.

Det er fremdeles et for høyt antall ufaglærte ansatte i barnehage. Det er krevende både for den det gjelder, men også for pedagogene som skal veilede de ufaglærte, og samtidig sørge for at læresituasjoner og danning skjer hele tiden for barna. Dette medfører stressrelaterte situasjoner for både faglærte og ufaglærte.

Årsverk:

Enheten har stort sett hatt et stabilt antall årsverk. Det knytter seg til at barnetallet også har vært relativt stabilt. Noe av endringen er grunnet i barnegruppens og enkeltbarns særlige behov.

Medarbeiderundersøkelse – 10-faktor:

Samtlige ansatte besvarte medarbeiderundersøkelsen i 2016. Resultatet ga en gjennomsnittlig skår på 4,6 av 5 mulige poeng. Landsgjennomsnittet er 4,2. Enheten hadde ingen skår under 4,2. Nytteorientert motivasjon, rolleklarhet og oppgavemotivasjon hadde høyest skår. Relevant kompetanseutvikling og selvstendighet er de to områdene enheten retter oppmerksomheten mot fremover. Det er et uttalt mål i enheten om å øke den samlede kompetansen på en slik måte at det kommer brukerne, altså barna, til nytte. I enheten, og spesielt på ledernivået, er det en bevissthet rundt at det er viktig å ha myndiggjorte medarbeidere som tør å bruke sine evner og kompetanse. For ledelsen ved enheten er det viktig at å sikre at enheten har klare rammer og mål, samt se til at alle jobber på oppgaven. På personalmøter vil det arbeides videre med de faktorene som enheten har prioritert i det videre forbedringsarbeidet.

Tjenesteleverandør

Det har ikke vært foretatt brukerundersøkelse i 2016. I 2015 hadde enheten svært god svarprosent, og gjennomsnittsskåren foreldrene ga var 5,1 av 6 mulige poeng. Ny brukerundersøkelse blir gjennomført høsten 2017.