Langmyra og Banehaugen barnehager

Hovedtall

7,2 %
Resultat
0,5 %
Andel av samlet driftsramme
12,4
Årsverk
15,7 %
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Målekort

Mål 2013 2014 2015 2016
Økonomi og organisasjon
Avvik i forhold til budsjett 0,0 % 1,2 % 2,7 % 2,5 % 7,2 %
Arbeidsgiver
Sykefravær 6,0 % 12,4 % 13,8 % 8,8 % 15,7 %
Tjenesteleverandør
Brukerundersøkelse 4,5 5,0 - 5,3 -

Avviksforklaring

Økonomi

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2013 2014 2015 2016
Regnskap 5 768 5 782 5 455 5 644
Budsjett 5 839 5 943 5 593 6 080
Avvik 71 161 138 436

Enheten hadde et mindreforbruk på 436 349 kroner.

Mindreforbruket skyldes noe økte rammer i budsjettet for 2016, fortsatt stram styring av innkjøp og organisering av personalet. Det har vært lite innleie av vikarer ved korttidsfravær, og innleide vikarer har kostet mindre enn fast personale ved langtidsfravær.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

Enheten har et svært høyt sykefravær på 15,7 pst. hvor 14,5 pst. av fraværet er langtidsfravær. Langtidsfraværet er enkeltsaker som ikke direkte har tilknytning til arbeidsplassen. Enheten jobber systematisk med oppfølging av de sykemeldte i samarbeid med NAV og personalrådgiver for å finne gode løsninger for enheten og arbeidstaker.

Enheten jobber med kontinuerlig forbedringsarbeid som 5S, Mini-Lean og LØFT-metodikk. Ledelsen har hatt eksterne veiledere inne for å se på ledelse basert på LØFT-metodikk. Enhetsleder har gjennomført Ledelse av prosesser 1 og 2.

Barnehagene i Molde kommune skal være med på satsningen «NED med sjukefraværet» i 2017.

Årsverk:

Det er små endringer i utførte årsverk. Enheten har utfordringer med sykefravær som her vises med et fravær på 1,7 årsverk.

Medarbeiderundersøkelse – 10-faktor:

Enheten hadde høy skår på medarbeiderundersøkelsen med en samlet skår på 4,4. Lavest skår fikk enheten på relevant kompetanseutvikling og høyest skår på nytteorientert motivasjon. Enheten har valgt å jobbe videre med mestringstro og rolleklarhet.

Tjenesteleverandør

Det har ikke vært gjennomført brukerundersøkelse i 2016 og ny undersøkelse gjennomføres i 2017.