Lillekollen barnehage

Hovedtall

2,6 %
Resultat
0,9 %
Andel av samlet driftsramme
22,9
Årsverk
15,5 %
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Målekort

Mål 2013 2014 2015 2016
Økonomi og organisasjon
Avvik i forhold til budsjett 0,0 % 5,6 % 8,9 % 3,3 % 2,6 %
Arbeidsgiver
Sykefravær 6,0 % 10,5 % 17,3 % 14,9 % 15,5 %
-
Tjenesteleverandør
Brukerundersøkelse 4,5 5,0 - 5,0 -

Avviksforklaring

Økonomi

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2013 2014 2015 2016
Regnskap 13 060 13 533 12 602 11 148
Budsjett 13 834 14 860 13 037 11 448
Avvik 774 1 327 435 300

Enheten hadde et mindreforbruk på 300 114 kroner.

Enheten har høyt fokus på å fordele ressursene der det er størst behov med flest voksne der det er flest barn. Det er utarbeidet rutiner for samarbeid på tvers som gir en god struktur og fordeling i tråd med aktivitetsnivået. Innkjøpsrutinene er stramme, og samkjøres i hele enheten. Det er fortsatt en utfordring at det ikke er tilgjengelig personell å sette inn ved sykefravær.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

Lillekollen har et samlet fravær på 15,5 pst. og det egenmeldte fraværet har hatt en liten økning dette året. Det jobbes systematisk med oppfølgingssamtaler med den enkelte, men enheten har også lagt til rette for å få ekstern veiledning. Gjennom Lean og forbedringstavlen fokuserer de ansatte på hvordan de kan fordele arbeidsbelastningen i hele enheten. Enheten jobber systematisk med LØFT og de ansatte har nå tatt initiativ til refleksjonsgrupper der de utveksler erfaringer og videreutvikler samarbeidet med fokus på å mestre jobben enda bedre.

Årsverk:

Lillekollen barnehage har en reduksjon i antall årsverk og dette skyldes avvikling av to midlertidige avdelinger (Møllerstua).

Medarbeiderundersøkelse – 10-faktor:

Lillekollen hadde en samlet skår på 4,7. De ansatte ga høy skår til innhold i jobben, trivsel og samarbeid med kollegaene. Det de ansatte var minst fornøyd med var fysiske arbeidsforhold. Enheten har jobbet med undersøkelsen i to runder hittil, og det er bestemt at det skal jobbes videre med fleksibilitetsevne og mestringstro. I runde tre skal de ansatte sette seg mål for dette. Enheten har gjort dette i samarbeid med personalavdelingen.

Tjenesteleverandør

Forrige brukerundersøkelse ble gjennomført i 2015. Da hadde enheten en skår på 5,0, der brukermedvirkning og respektfull behandling ga høyest skår. Det jobbes kontinuerlig med forbedring i samarbeid med FAU/SAMU, og det vil bli gjennomført ny brukerundersøkelse i november 2017.