Barneverntjenesten

Hovedtall

11,5 %
Resultat
2,4 %
Andel av samlet driftsramme
29,0
Årsverk
10,1 %
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Målekort

Mål 2013 2014 2015 2016
Økonomi og organisasjon
Avvik i forhold til budsjett 0,0 % -0,7 % -10,4 % -14,9 % 11,5 %
Arbeidsgiver
Sykefravær 6,0 % 11,8 % 8,4 % 9,5 % 10,1 %
Tjenesteleverandør
Fristbrudd barnevern 15,0 % 30,0 % 27,0 % 17,7 % 13,7 %

Avviksforklaring

Økonomi

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2013 2014 2015 2016
Regnskap 26 243 48 455 32 693 28 813
Budsjett 26 053 43 872 28 462 32 542
Avvik -190 -4 583 -4 231 3 729

Enheten hadde et mindreforbruk på 3 728 971 kroner.

Utgifter til barnevernstiltak utgjør den største andelen av mindreforbruket med 2,7 mill. kroner. Reduksjon i enkelttiltak med store utgifter, er en vesentlig forklaring på mindreforbruket. En av årsakene er reduksjon i antall akuttvedtak. I 2014 var det 25 akuttvedtak, i 2015 ble antallet redusert til 15 akuttvedtak og i 2016 ble det fattet 12 akuttvedtak. Akuttvedtak medfører betydelige merutgifter gjennom midlertidige plasseringer i beredskapshjem eller institusjon, samt økte driftsutgifter i akuttperioden. Innsparingstiltak som ble igangsatt i 2015 er videreført, og har dermed også bidratt til reduserte utgifter i 2016.

En annen årsak til mindreforbruk på tiltakssiden, er at mottakere av planlagte tiltak forlot landet. Barneverntjenesten har i slike tilfeller ikke fått iverksatt fattede vedtak.

Enheten har i tillegg et mindreforbruk på 1,0 mill. kroner på lønnsrelaterte poster. Det har vært vakanser i stillinger på grunn av utfordringer med rekruttering av kvalifisert personell. Som en følge av vakansene, ble det i perioder leid inn vikarbyrå eller eksterne konsulenter for utføring av barnevernundersøkelser.

Molde kommunes andel av driftsutgiftene i det interkommunale samarbeidet har gått noe ned som en følge av endringer i samarbeidsavtalen mellom kommunene fra 1. januar 2016.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

Enheten hadde et samlet sykefravær på 10,1 pst som er en liten økning fra 2015. Det er jobbet aktivt med tilrettelegging og oppfølging av sykemeldte. Det samlede sykefraværet er fortsatt for høyt.

Årsverk:

Enheten fikk i 2016 en økning på 1,6 årsverk som følge av oppretting av barnevernsvakt fra april. Enheten ble også innvilget øremerket tilskudd fra staten til 0,8 årsverk fra 1. juli 2016 som ble benyttet til ny stilling som barnevernleder. Vakante stillinger ble utlyst i 2016. Ansettelser først i 2017 førte til at ikke alle stillingshjemler ble benyttet.

Enheten har på grunn av vakante stillinger i perioder leid inn eksterne konsulenter for å utføre saksbehandling med særlig fokus på barnevernundersøkelser.

Medarbeiderundersøkelse – 10-faktor:

Gjennomføring av medarbeiderundersøkelsen ga ikke gode nok resultater samlet sett for enheten. Enheten har jobbet med analyse av resultatene i 2016 og skal jobbe videre med tiltak for å forbedre resultatene. Enheten er fornøyd med resultatene på faktorene oppgavemotivasjon og fleksibilitetsvilje. Enheten skal jobbe med å forbedre faktorene mestringsorientert ledelse og relevant kompetanseheving.


Tjenesteleverandør

Enheten gjennomførte ikke brukerundersøkelser i 2016. Enheten var i 2016 aktivt deltagende i prosjektet «Mitt liv», der arbeidsmetoder anbefalt fra barn og unge med personlig erfaring fra samarbeid med barnevernet har blitt testet ut. I 2017 skal enheten gjennomføre brukerundersøkelser i samarbeid med prosjektet. Dette arbeidet fortsetter og videreutvikles i 2017. Enheten er blant 20 barneverntjenester på høyeste ambisjonsnivå for prosjektet i 2017. Nærmere informasjon om prosjektet og arbeidet til stiftelsen Forandringsfabrikken finnes på Forandringsfabrikken.no.

Enheten gjennomførte i 2015 Lean-prosjekt med implementering av ny arbeidsflyt og organisering i 2016. Prosjektet har gitt resultater på antallet gjennomførte undersøkelser innenfor frist, samt medvirket til positivt årsresultat for 2016. Barnevernsvakt ble etablert fra 1. april som beskrevet i budsjettet 2016.

Fristbruddene i barnevernundersøkelser er redusert for hvert år siden 2013. Lean-prosjekt, fokus på fristbrudd, samt innleie av eksterne konsulenter i perioder med vakanser, har bidratt til at andelen fristbrudd har gått ned. Målet er å ikke ha fristbrudd.

Fremtidige utfordringer

Den kommunale barneverntjenesten er under et stadig press når det gjelder å følge opp sitt samfunnsmandat. Et utvalg presenterte i september innstilling til ny barnevernlov. I tillegg ser staten på endringer i ansvarsfordelingen mellom statlig og kommunalt barnevern, der forsøkskommuner er i gang med ny ansvarsfordeling. Barnevernet har også et stort fokus rettet mot seg fra lokal, nasjonal og internasjonal media. Vår barneverntjeneste må rustes for å møte utfordringene og det økende presset på tjenester og barnevernets legitimitet i samfunnet. Det må satses på personalet i barneverntjenesten, gjennom god rekrutering, kompetanseheving og arbeidsmiljø, for at dyktige fagfolk skal stå i den viktige jobben.

Kompetanseutvikling for arbeid med treffsikre tiltak blir videre viktig for at barn og unge skal få rett hjelp til rett tid. I tillegg må enheten ha et økt fokus på samarbeid og veiledning til andre offentlige instanser som skal forbygge behov for tiltak fra barneverntjenesten. Satsingsområdene for 2017 under dette, er utvikling av familieveilederfunksjonen, økt samhandling i henhold til barne- og ungdomsplanen for Molde kommune samt satsing på bruk av familierådsmodellen.

KOSTRA

7 192 7 965 8 331 8 870
6 620 7 321 7 616 8 192
4 693 9 120 7 481 7 003
Netto driftsutgifter barneverntjenesten per innbygger 0–17 år, konsern

Indikatoren viser netto driftsutgifter på barneverntjenester, barneverntiltak i familien og barneverntiltak utenfor familien fordelt på antall innbyggere 0–17 år som er barneverntjenestens hovedmålgruppe.

Diagrammet viser at Molde kommune i 2013 lå under både kommunegruppe 13 og landet uten Oslo på netto driftsutgifter per innbygger 0–17 år. For 2014 var det en betydelig økning i Molde kommune som havnet over både kommunegruppe 13 og landet uten Oslo. En av årsakene til den store økningen i 2014 var at barneverntjenesten utgiftsførte 17,0 mill. kroner som tap på fordring i tvistesaken med Bufetat. Netto driftsutgifter til barnevern økte imidlertid betydelig i 2014, selv når det korrigeres for Bufetat-saken. Økningen i 2014 var relatert til et stort antall nye plasseringer utenom hjemmet.

I 2015 og 2016 har Molde kommune igjen lavere netto driftsutgifter enn både kommunegruppe 13 og landet uten Oslo. Nivået er likevel betydelig høyere enn i 2013. En av årsakene til økningen, er at Molde kommune fra 2015 har utgiftsført utgifter til enslige mindreårige flyktninger som barnevernstiltak. Tidligere år har dette vært innrapportert som sosialt forebyggende arbeid. Denne omleggingen bidro til at utgifter til barnevernstjenester økte med 6,6 mill. kroner i 2015. I tillegg økte utgiftene i 2015 til fosterhjemsplasseringer og til kjøp av konsulenttjenester, slik at Molde kommune nærmet seg utgiftsnivået i kommunegruppe 13. I 2016 har det vært en reduksjon i antall akuttvedtak samt enkelttiltak med store tiltaksutgifter. Molde kommune ligger nå betydelig under utgiftsnivået til de gruppene en sammenligner seg med.

Om enheten

Barneverntjenesten er en interkommunal tjeneste for Molde, Midsund, Aukra og Eide kommuner, med Molde som vertskommune. Barnevernet skal sikre at barn som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får rett hjelp til rett tid. Videre skal tjenesten bidra til at barn får trygge oppvekstsvilkår. Barnevernet gir råd og veiledning til barn, foreldre og samarbeidspartnere. Barneverntjenesten har et spesielt ansvar for å avdekke og forhindre at barn får varige skader i sin utvikling.

Barnevernsvakt for de fire samarbeidende kommunene ble etablert i 2016. Barnevernsvakten har siden etableringen hatt henvendelser vedrørende barn i alle fire kommunene. Barnevernsvakt forebygger mer alvorlige hendelser, og bidrar til at barn får rett hjelp til rett tid.