Flyktningtjenesten

Hovedtall

4,6 %
Resultat
5,8 %
Andel av samlet driftsramme
60,7
Årsverk
9,5 %
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Målekort

Mål 2013 2014 2015 2016
Økonomi og organisasjon
Avvik i forhold til budsjett 0,0 % - - 11,9 % 4,6 %
Arbeidsgiver
Sykefravær 6,0 % - - 11,8% 9,5 %

Avviksforklaring

Økonomi

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2013 2014 2015 2016
Regnskap - - 55 069 74 349
Budsjett - - 62 542 77 914
Avvik - - 7 473 3 565

Enheten hadde et mindreforbruk på 3 564 971 kroner.

Den største årsaken er økt antall bosettinger som har gitt økt integreringstilskudd. Vakanser i stillinger har også ført til reduserte lønnsutgifter. I tillegg er det en merinntekt på 0,4 mill. kroner på statstilskudd til dekning av alternativ mottaksplassering (AMOT).

Flyktningtjenestens ramme er finansiert gjennom integreringstilskuddet som regnskapsføres på sentralt budsjettområde. Budsjett for statlig integreringstilskudd for flyktninger, er gjennom 2016 blitt økt med til sammen 10,4 mill. kroner på grunn av endringer i antall bosettinger i den femårige integreringsperioden. Flyktningtjenesten sitt budsjett er i 2016 blitt korrigert med hele økningen på 10,4 mill. kroner. Integreringstilskuddet på sentralt budsjettområde har ved regnskapsavslutningen en merinntekt på 0,1 mill. kroner.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

Enheten har hatt en nedgang i sykefraværet på 2,3 pst. hovedsakelig i langtidsfraværet. Enheten har hatt et sterkt fokus på sykefravær og oppfølging av dette, og vil fortsatt arbeidet med det.

Årsverk:

Økningen i antall årsverk i 2016 skyldes samarbeidsavtalen Molde kommune hadde med Aukra kommune om drift av flyktningarbeidet i Aukra. Dette samarbeidet ble avsluttet høsten 2016.

Medarbeiderundersøkelse – 10-faktor:

Undersøkelsen viste generelt bra resultat med gjennomsnitt på 4,7. Sommer og høst har vært preget av flere større omorganiseringer og høye mottak av flyktninger. Forholdene har derfor ikke vært til stede for å jobbe konkret med undersøkelsen. Etter gjennomgang med nyetablert ledergruppe, er fokus på arbeidsmiljø og HMS høyt prioritert fremover.

Tjenesteleverandør

Enheten bosatte 11 personer utover vedtak etter forespørsel fra IMDi. Dette som en følge av nedleggelse av privatdrevet asylmottak i kommunen samt etterslep på vedtatte bosettinger i 2015.

I løpet av 2016 ble det nasjonalt en nedgang i behovet for bosetting av enslige mindreårige over 16 år som berørte Molde kommune.

Fremtidige utfordringer

Vellykket integrering på lang sikt er avhengig av tidlig og god språkopplæring, samt kvalifisering for arbeidslivet eller utdannelse. Det er en stor utfordring at det ikke er tilstrekkelig og tilpasset videregående opplæring for målgruppen.

Det er fortsatt utfordringer med å få tilstrekkelige ressurser til samhandlende enheter som indirekte berøres av bosettingene. Enheten har fortsatt store utfordringer i hverdagen basert på kapasiteten i kontorarealene.

Om enheten

Flyktningtjenesten ble omorganisert i 2016 fra tre avdelinger til fire. I tillegg til avdelingene bosetting, kvalifisering og integrering, og enslige mindreårige, så ble stab etablert. Høsten 2016 ble samarbeidsavtalen med Aukra kommune avviklet.