Ressurstjenesten

Hovedtall

11,6 %
Resultat
0,7 %
Andel av samlet driftsramme
19,5
Årsverk
11,3 %
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Målekort

Mål 2013 2014 2015 2016
Økonomi og organisasjon
Avvik i forhold til budsjett 0,0 % 0,9 % 0,9 % 1,1 % 11,6 %
Arbeidsgiver
Sykefravær 6,0 % 4,4 % 15,1 % 10,5 % 11,3 %
Tjenesteleverandør
Brukerundersøkelse 4,5 5,3 5,3 5,3 5,4
U23: Andel kontakt etter 48 timer 0 0 0 0 0

Avviksforklaring

Økonomi

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2013 2014 2015 2016
Regnskap 11 932 10 087 9 159 8 722
Budsjett 11 632 10 180 9 259 9 864
Avvik -300 93 100 1 142

Enheten hadde et mindreforbruk på 1 141 964 kroner.

Avviket skyldes i hovedsak en merinntekt på tilsammen 2,6 mill. kroner fra statlige refusjoner og tilskudd. Den største andelen av refusjonene er knyttet opp mot arbeidstiltak som var varslet nedlagt, men som likevel ble videreført. Av øremerkede statstilskudd ble 0,9 mill. kroner til kommunalt rusarbeid avsatt til bundne driftsfond for bruk i 2017. Enhetens gjenbruksbutikk, som også er en viktig arbeidspraksisarena, bidro også til enhetens mindreforbruk.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

Enheten har utfordringer med langtidsfraværet. Noe av dette fraværet skyldes arbeidsrelatert sykefravær. Det har i hele 2016 vært fokus på å få ned fraværet gjennom tett oppfølging og tilrettelegging. Fraværet i 2016 er noe høyere enn for 2015. Korttidsfraværet ligger innenfor det som regnes som normalt.

Årsverk:

Enheten har tilnærmet ikke hatt endringer i utførte årsverk fra 2015 til 2016.

Medarbeiderundersøkelse – 10-faktor:

Enheten får jevnt over gode resultat på de ulike faktorene. Høyest resultat var det på motivasjon og fleksibilitet. Lavest resultat var på mestringsorientert ledelse og relevant kompetanseutvikling. Enheten har gjennomført oppfølgingstiltak sammen med ansatte og tiltaksplan er utarbeidet.

Tjenesteleverandør

Opptrappingsplan for rusfeltet for perioden 2016 til og med 2020 ble lagt frem av regjeringen i november 2015. Enheten har i 2016 mottatt statstilskudd som følge av den økte satsingen på rusfeltet. Dette har bidratt positivt til levering av tjenester og oppgaver som beskrevet i budsjettet 2016.

Det ble i 2016 gjennomført endringer i arbeidsmarkedstiltakene og dette berørte enhetens APS-tiltak (arbeidspraksis i skjermet virksomhet). Et nytt tiltak, AFT (arbeidsforberedende trening) erstattet dagens APS-tiltak fra oktober 2016. Enheten må i løpet av 2017 imøtekomme de nye kravene til AFT for fortsatt å få være godkjent som leverandør.

Avdelingen gjennomfører årlig brukerundersøkelser i arbeidstiltakene. Det er en samlet høy skår. På spørsmål rundt brukertilfredshet er det høy skår på 5,3. På spørsmål om oppnåelse av individuelle mål er skåren 4,9. Gjennomsnittlig totalskår på alle områder i brukerundersøkelsen er 5,4, og er en liten forbedring fra 2015. Svarene er basert på en skala fra 1 (veldig uenig) til 6 (veldig enig).

Investeringer

(Beløp i 1 000 kroner)
Prosjektnummer Regnskap Revidert budsjett Avvik
Kjøp av biler 3600 1 475 1 490 15

Kjøp av biler

Enheten har gjennomført investeringen i tråd med formålet og rammen som ble gitt. Det ble anskaffet fire nye biler. I tillegg ble to personbiler kjøpt ut fra leasingavtaler over enhetens driftsramme.

Fremtidige utfordringer

Enheten har registrert en økning blant unge som ruser seg mye. Utfordringen fremover blir å fange tidligere opp de som tilsynelatende fungerer godt, for å forebygge utvikling av alvorlig ruslidelse.

Enheten ser en «eldrebølge» blant rusmiddelavhengige selv om de kun er i begynnelsen av 50-årene. Eldre rusmiddelavhengige har behov for andre tjenester enn tidligere for å mestre livet og krever en større helhetlig kommunal innsats. Blant annet har flere behov for sykehjemsplass.

Mange av kommunens rusmiddelavhengige bor ikke i en egnet bolig. På grunn av livssituasjon og lav boevne, har de behov for tilpassede boliger som for eksempel småhus/hardbrukshus.

Enheten har registrert en stor økning av brukere som har alvorlige rusmiddelproblem og brukere med samtidig ruslidelse og psykiske lidelser (ROP-lidelser). Spesielt er den gruppen brukere med alvorlig rusmiddelavhengighet og samtidig personlighetsforstyrrelser en utfordring. Denne brukergruppen har i dag få muligheter for å få et behandlingstilbud fra spesialisthelsetjenesten.

Ressurstjenesten har gjennom driften av «JobbStart» påbegynt et arbeid med å få opprettet faste praksisplasser hos kommunens forskjellige enheter. Å få etablert disse praksisplassene er avgjørende for hvor godt tiltaket lykkes med å få sosialhjelpsmottakere over i aktivitet og arbeid. Det er fortsatt behov for flere praksisplasser og arbeidet vil fortsette også i 2017.

KOSTRA

426 392 410 423
498 464 475 483
603 437 434 389
Netto driftsutgifter tilbud til personer med rusproblemer per innbygger 20–66 år, konsern

Indikatoren viser netto driftsutgifter knyttet til tilbud for personer med rusproblemer. Hovedmålgruppen er innbyggere 20–66 år og tilbudet er definert som en del av sosialtjenesten i KOSTRA. For Molde kommunes del omhandler denne indikatoren ressurstjenesten, men en andel av utgiftene til ressurstjenesten inngår i funksjonen råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid presentert under sosialtjenesten NAV Molde.

Indikatoren viser at Molde kommune lå noe over sammenligningsgruppene i 2013. Øremerket tilskudd til rusarbeid ble lagt inn i rammetilskuddet i 2013, men dette ble øremerket igjen fra 2014. Øremerkede tilskudd reduserer som kjent netto driftsutgifter, da netto driftsutgifter skal synliggjøre bruk av frie midler, samt kapitalslit.

I perioden 2014–2016 er netto driftsutgifter i Molde kommune lavere enn i kommunegruppe 13. Netto driftsutgifter i Molde kommune er redusert i perioden, og i 2016 ble utgiftene per innbygger også lavere enn i landet uten Oslo. Deler av endringen i 2016 kan forklares med at statstilskudd og refusjoner til tjenesten i Molde kommune økte med 1,8 mill. kroner fra 2015 til 2016. I 2016 ble 0,9 mill. kroner av mottatt statstilskudd satt av på bundne driftsfond. Fondsavsetninger inngår ikke som en utgift i indikatoren, og dette er en årsak til at indikatoren ble spesielt lav i 2016. Det er grunn til å tro at indikatoren vil øke i 2017 når fondsavsetningene fra 2016 benyttes. Det skyldes at bruk av bundne fond heller ikke inngår i indikatoren.

Om enheten

Ressurstjenesten arbeider etter lov om helse- og omsorgstjenester og har blant annet ansvaret for å vurdere tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige. Enheten jobber med utgangspunkt i et «Recovery perspektiv» med brukeren i sentrum. Enheten har et eget mottaks- og oppfølgingssenter for personer med rusproblemer. Det tilbys råd, veiledning, kartlegging, oppfølgingssamtaler, henvisning og oppfølging i og etter rusbehandling. I tillegg utfører enheten oppfølging og koordinering av legemiddelassistert rehabilitering (LAR) av pasienter.

Enheten driver også et poliklinisk behandlingstilbud for rusavhengighet, basert på Minnesotamodellen. Enheten drifter flere arbeidstiltak i nært samarbeid med sosialtjenesten NAV Molde, blant annet «JobbStart» som er et arbeidstiltak for unge sosialhjelpsmottakere. Gjenbruksbutikken «Make brukthandel» og rådhuskantinen driftes av ressurstjenesten.