Sosialtjenesten NAV Molde

Hovedtall

-0,5 %
Resultat
2,3 %
Andel av samlet driftsramme
19,5
Årsverk
12,5 %
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Målekort

Mål 2013 2014 2015 2016
Økonomi og organisasjon
Avvik i forhold til budsjett 0,0 % -9,5 % -15,9 % -4,2 % -0,5 %
Arbeidsgiver
Sykefravær 6,0 % 6,1 % 9,5 % 11,2% 12,5 %
Tjenesteleverandør
Brukerundersøkelse NAV (statlig) 4,5 - 4,8 4,8 -

Avviksforklaring

Økonomi

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2013 2014 2015 2016
Regnskap 72 692 86 978 30 051 31 398
Budsjett 66 395 75 045 28 849 31 227
Avvik -6 297 -11 933 -1 202 -171

Enheten hadde et merforbruk på 171 858 kroner.

Ytelser til livsopphold fikk et merforbruk på 1,2 mill. kroner. Tiltakene fra 2015, med ekstra fokus på gruppen ungdom og langtidsmottakere av sosialhjelp, ble videreført i 2016 ved å sette inn ekstra personell samt bruk av statlige tiltaksmidler. Jobbstart, som er et samarbeid med ressurstjenesten, ble også videreført i 2016. Regnskapet til enheten viser at utbetalt sosialhjelp i 2016 ble redusert med 0,5 mill. kroner sammenlignet med utbetalingen i 2015. I tillegg til dette kommer sosialhjelp til flyktninger i integreringsperioden. Disse utgiftene blir refundert fra flyktningtjenesten og har økt med 1,7 mill. kroner i 2016.

Mindreforbruk på lønnsutgifter samt merinntekt fra sykelønnsrefusjoner fikk et positivt avvik på 1,5 mill. kroner. Driftstilskudd til krisesenteret fikk et merforbruk på 0,5 mill. kroner.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

Sykefraværet ved enheten økte også i 2016 og da spesielt langtidsfraværet. Det er satt inn forskjellige tiltak både overfor organisasjonen og enkeltpersoner. Kompetansemessig har enheten fokus på at ansatte skal oppleve mestring, jf. myndiggjorte og løsningsorienterte ansatte i NAV.

Fokuset på HMS og IA-arbeidet fortsetter og sikkerheten til ansatte skal være best mulig.

Årsverk:

Reduksjonen i utførte årsverk fra 2014 til 2015 skyldes at flyktningtjenesten ble skilt ut som egen enhet fra 2015. Økningen i utførte årsverk fra 2015 til 2016 skyldes styrking av tjenestene til mottakere av kvalifiseringsstønad (KVP).

Medarbeiderundersøkelse – 10-faktor:

Hele enheten deltok for første gang i medarbeiderundersøkelsen i kommunen. Resultatet var veldig positivt, og etterarbeidet med undersøkelsen pågår. Ansatte signaliserer i undersøkelsen at de ønsker mer relevant kompetanseutvikling for å mestre sine arbeidsoppgaver på en kvalitativ god måte. Kompetansetiltak som MI-kurs (kurs i motiverende intervju) er allerede i gang, samt at det planlegges SE-opplæring (supported employment).

Tjenesteleverandør

Enhetens oppgave er å yte tjenester til en gruppe brukere som er uforutsigbar i størrelse og volumet er derfor ikke tallfestet i budsjettdokumentet. Enheten har derimot innført tett kontroll for å følge med utviklingen, spesielt inn mot satsningsområdene ungdom og langtidsmottakere av sosialhjelp, samt mot flyktninger. Dette gjelder månedlig oppfølging etter resultater fra målekortet. Det å være tett på utfordringene og kunne justere hvor innsatsen må økes eller reduseres gir resultater.

Fokuset til enheten er arbeid først. Aktivitetskravet gir også mulighet til å sette vilkår om aktivitet hvor dette er hensiktsmessig. Det er behov for flere muligheter for å kunne tilby aktivitet eller arbeid fra kommunens enheter. Tiltaket «JobbStart», som er et samarbeid med ressurstjenesten, ble videreført i 2016. Dette tiltaket retter seg i hovedsak mot ungdom som har falt ut fra skole eller arbeid.

Enheten rapporterer om høy måloppnåelse på alle indikatorer i målekortet. For 2016 oppnådde enheten målsettingen med antall deltakere på kvalifiseringsstønad.

Fremtidige utfordringer

Antall flyktninger som ikke kommer i arbeid eller utdanning er økende. I all hovedsak er det manglende språkferdigheter som er utfordringen. Det å bli stående inaktiv er ødeleggende for enkeltmennesker, og enheten ser at det må settes inn ekstraordinære tiltak. Denne oppgaven er et felles ansvar og vil gi gevinster på sikt både helsemessig, når det gjelder sosiale utfordringer og ikke minst for neste generasjon. Dersom det ikke blir tatt grep, forventer enheten en vesentlig økning i utbetaling av sosialhjelp til flyktninger som blir stående utenfor arbeidslivet.

Gruppen unge som strever med å komme seg videre etter endt skolegang er økende. Enheten har gode erfaringer med tiltaket «JobbStart», men trenger flere tiltak for å møte denne gruppen. Aktivitetskravet ved stønad til livsopphold vil utfordre kommunen med tanke på å skaffe oppgaver som kan løses, men samfunnsøkonomisk vil dette være lønnsomt. Videre har gruppen unge krav på et tilbud om aktivitet innen åtte uker. Fokuset på langtidsmottakere av sosialhjelp fortsetter også, og her er det avklaring mot riktig ytelse som er målsettingen.

Boliger er fortsatt en utfordring. Enheten har behov for forsterkede boliger for krevende brukere, samt tilgang på mindre og rimeligere boalternativer. Å ivareta sikkerheten for ansatte og brukere i enhetens lokaler er fortsatt en prioritert oppgave.

KOSTRA

2 978 3 138 3 247 3 540
3 221 3 357 3 433 3 694
4 555 4 673 3 070 3 629
Netto driftsutgifter til sosialtjeneste per innbygger 20–66 år, konsern

Indikatoren viser netto driftsutgifter per innbygger 20–66 år til sosialtjenesten. I KOSTRA er sosialtjenesten definert som råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid, økonomisk sosialhjelp og tilbud til personer med rusproblemer. I Molde kommune er dette tjenester hos sosialtjenesten NAV Molde, flyktningtjenesten og ressurstjenesten.

Indikatoren går kraftig ned for Molde kommune i 2015. Molde kommune gjennomgikk i 2015 KOSTRA-funksjoner for flyktningtjenesten slik at indikatoren skulle bli mer sammenlignbar med andre kommuner i årene fremover. Fra 2015 blir en større andel av tiltakene i integreringsarbeidet regnskapsført på de respektive funksjoner der tiltaket hører hjemme. Omlegging av regnskapsføringen fører til en reduksjon i utgifter til råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid.

Fra 2016 er det en økning i indikatoren, og Molde kommune har nå høyere utgifter enn landet uten Oslo, og nærmer seg nivået på kommunegruppe 13. Nesten hele økningen i 2016 er knyttet til flyktningtjenesten, som økte med 12,9 mill. kroner. Sosialtjenesten NAV Molde har en mindre økning, mens ressurstjenesten har en reduksjon i utgiftene. Økte utgifter hos flyktningtjenesten har sammenheng med økning i antall bosettinger de siste årene.

Sett i lys av behovsprofil og utgiftsutjevningen i inntektssystemet, skulle Molde kommune hatt lavere utgifter enn landet uten Oslo til sosialtjeneste. Molde kommune hadde i 2016 henholdsvis 2,5 pst. høyere utgifter enn landet uten Oslo og 1,8 pst. lavere netto driftsutgifter enn kommunegruppe 13. Dette tilsvarer 1,5 mill. kroner høyere netto driftsutgifter enn landet uten Oslo og 1,1 mill. kroner lavere enn kommunegruppe 13.

1 117 1 182 1 221 1 400
1 044 1 100 1 134 1 281
3 013 3 228 1 632 2 166
Netto driftsutgifter råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid per innbygger 20–66 år, konsern

Indikatoren viser netto driftsutgifter til råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid per innbygger i målgruppen. For Molde kommune omhandler denne indikatoren sosialtjenesten NAV Molde, flyktningtjenesten, og ressurstjenesten. I 2015 var sosialtjenesten NAV Molde klart størst med 2/3 av utgiftene innenfor denne indikatoren i Molde kommune. I 2016 er det flyktningtjenesten som er den største enheten innenfor denne indikatoren. Utgiftene hos flyktningtjenesten er finansiert gjennom integreringstilskuddet. Dette tilskuddet er ikke med i denne indikatoren, da tilskuddet ikke er øremerket tjenesten. Det innebærer at kommuner som tar imot relativt mange flyktninger, vil få høyere utgifter i denne indikatoren, men som blir finansiert av statstilskudd.

For Molde kommunes del er det brudd i tidsserien på denne indikatoren i 2015 grunnet omlegging av regnskapsføringen for flyktningtjenesten. Dette har redusert indikatoren med 25,8 mill. kroner fra 2014–2015. Tallene for Molde kommune for årene 2013–2014 er derfor ikke sammenlignbare med 2015 og 2016.

Netto driftsutgifter til ressurstjenesten har blitt redusert de siste årene innenfor denne indikatoren. Molde kommunes driftstilskudd til krisesenteret for Molde og Omegn IKS påvirker indikatoren med 4,1 mill. kroner for 2016.

Molde kommune har høyere netto driftsutgifter enn kommunegruppe 13 og landet uten Oslo. Noe av dette kan forklares med at Molde kommune, relativt sett, har tatt imot flere flyktninger de siste årene enn de to sammenligningsgruppene. Dette er finansiert gjennom integreringstilskuddet som ikke inngår i indikatoren. Utover dette må det være lokale prioriteringer som forklarer forskjellen. Molde kommune har de siste par årene valgt å prioritere å opprettholde antall ansatte for å få arbeidet godt mot sosialhjelpsmottakere.

1 435 1 565 1 617 1 717
1 678 1 793 1 824 1 930
938 1 008 1 003 1 075
Netto driftsutgifter økonomisk sosialhjelp per innbygger 20–66 år, konsern

Indikatoren viser netto driftsutgifter til sosialhjelp per innbygger i hovedmålgruppen. Indikatoren viser at Molde kommune i hele perioden har hatt relativt lave utgifter til sosialhjelp sammenlignet med landet uten Oslo og kommunegruppe 13. Dette er i tråd med hvordan Molde kommune kommer ut på målinger rundt sosiale utfordringer, noe som også gir utslag i inntektssystemet. Indikatoren omfatter også økonomisk sosialhjelp til bosatte flyktninger i kommunen.

Indikatoren viser at Molde kommune har hatt en forholdsvis stabil utvikling i perioden, mens sammenligningsgruppene har hatt en relativt kraftig økning i sosialhjelpsutgiftene. Den nasjonale trenden, med vekst i sosialhjelpsutbetalingene, ser ut til å komme til syne i sammenligningsgruppene. Etter en liten reduksjon i indikatoren i 2015 for Molde kommune, så ble det en økning i 2016. Økningen i 2016 er knyttet til større utbetalinger til flyktninger innenfor den femårige integreringsperioden. Dette har sammenheng med økt bosetting, men det er viktig at kommunen lykkes med å integrere og kvalifisere flyktninger, for å forhindre økte sosialhjelpsutbetalinger i årene fremover.

Molde kommune har prioritert å få ned antall langtidsmottakere og forhindre ungdom fra å bli sosialhjelpsmottakere. Utviklingen i indikatoren tyder på at Molde kommune så langt har lykkes med å forhindre en stor økning i antall sosialhjelpsmottakere.

Utvalgte nøkkeltall, konsern

Utvalgte nøkkeltall, konsern
Molde Kommunegruppe 13 Landet uten Oslo
2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016
Prioritering
Andel netto driftsutgifter til råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid, i pst. 69,1 53,2 59,7 32,8 33,0 34,7 37,7 37,6 39,6
Andel netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp, i pst. 21,6 32,7 29,6 53,4 53,1 52,2 49,9 49,8 48,5
Andel netto driftsutgifter til personer med rusproblemer, i pst. 9,4 14,2 10,7 13,8 13,8 13,1 12,5 12,6 11,9
Dekningsgrad
Sosialhjelpsmottakere 582 557 544 - - - - - -
Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere, i pst. 2,2 2,1 2,0 - - - 2,5 2,5 2,6
Utdypende tjenesteindikatorer
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18–24 år, måneder 4,4 4,0 4,3 - - - - - -
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 25–66 år, måneder 4,6 4,7 5,0 - - - - - -
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer 190 175 191 - - - - - -

Om enheten

Sosialtjenesten NAV Molde yter tjenester etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. Husbankens tilskuddsordninger som bostøtte og startlån er også tjenester som ytes fra enheten.

Arbeid og aktivitet er hovedsatsingsområder i NAV. Det å gi mennesker mulighet til å være i inntektsgivende arbeid og kunne forsørge seg selv og sin familie, er med på å bekjempe sosiale forskjeller og er helsefremmende.

Erfaringene med eget ungdomsteam og samarbeidet med ressurstjenesten for gruppen unge er positive. Her er det satt inn ekstra ressurser for å møte en stadig økende gruppe unge med utfordringer, både i skole og arbeid. Kvalifiseringsprogrammet (KVP) er et viktig virkemiddel for å møte disse utfordringene, samt at det blir etablert gode samarbeidsarenaer med kommunens øvrige enheter og det lokale næringsliv.