Bergmo omsorgssenter

Hovedtall

-0,3 %
Resultat
4,8 %
Andel av samlet driftsramme
96,6
Årsverk
8,1 %
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Målekort

Mål 2013 2014 2015 2016
Økonomi og organisasjon
Avvik i forhold til budsjett 0,0 % -1,1 % -5,3 % -0,6 % -0,3 %
Arbeidsgiver
Sykefravær 6,0 % 10,3 % 11,8 % 10,9 % 8,1 %
Tjenesteleverandør
Brukerundersøkelse hjemmetjenesten - brukere 4,5 - - 4,6 -
Brukerundersøkelse beboere i institusjon 4,5 - - - 4,8
Brukerundersøkelse pårørende til beboere i institusjon 4,5 - - - 4,3

Avviksforklaring

Økonomi

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2013 2014 2015 2016
Regnskap 66 459 74 315 73 770 64 030
Budsjett 65 722 70 571 73 344 63 828
Avvik -737 -3 744 -426 -202

Enheten hadde et merforbruk på 201 521 kroner.

Sykehjemmet har også i 2016 vært drevet svært nøkternt og har et lite mindreforbruk. Enheten har et bevisst valg om, så langt det er gjennomførbart, å unngå fast bruk av tilleggsressurs. Erfaring viser at det er vanskelig å utnytte ressursene maksimalt når fast personale knyttes opp til den enkelte tjenestemottaker i tillegg til ordinær grunnbemanning.

Merforbruket er knyttet til hjemmetjenesten der ressursbruken er mer utfordrende på grunn av variasjon i vedtakstimene som tildeles. I siste halvdel av 2016 har enheten hatt fokus på Lean og kjørt et eget prosjekt ved hjemmetjenesten. Prosjektet fikk ganske raskt en økonomisk gevinst da overtidsbruken de siste månedene ble redusert.

Redusert sykefravær har også gitt en positiv effekt på det økonomiske resultatet.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

Enheten har totalt sett redusert sykefraværet fra 2015 til 2016 betraktelig. Egenmeldt sykefravær har økt, mens legemeldt sykefravær er redusert. Enheten har i 2016 hatt fokus på at alle må bruke egenmeldt sykefravær de første 16 dagene, uansett årsak til fravær. Totalt sett har dette gitt et lavere sykefravær, da arbeidsgiver og arbeidstaker har tettere kontakt underveis om når arbeidstaker er i stand til å komme tilbake på jobb. Det er ikke lengden på sykemelding som styrer fraværet, men en egenvurdering hos arbeidstaker. Hjemmetjenesten har også i 2016 høyere fravær enn inne på sykehjemmet.

Årsverk:

Den største reduksjonen av årsverk i 2016, skyldes overføring av psykisk helse, inklusive Tollero bofellesskap til helsetjenesten. Ellers varierer årsverk ut i fra hvor mye ekstra ressurser som må leies inn. Omfanget av ressurskrevende tjenester bidro til en økning i antall utførte årsverk i 2014. Utførte årsverk til ressurskrevende tjenester har blitt redusert i både 2015 og 2016 og bidrar noe til reduksjonen i antall utførte årsverk.

Medarbeiderundersøkelse – 10-faktor:

Enheten hadde en svarprosent på 69 pst. Oppfølging, bearbeidelse og analyse av resultatene i undersøkelsen har foregått både i ledergruppen og ute i avdelingene. Utviklingsarbeidet er gjort i tråd med anbefalingene i undersøkelsen.

Tjenesteleverandør

Enheten hadde brukerundersøkelse for sykehjemmet i 2016, både for beboerne og pårørende. Alle pårørende fikk tilbud om å svare, mens beboere fra sykehjemmet ble valgt ut av personalet. Det ser ut til at beboerne trives godt, og at både beboere og pårørende opplever å bli møtt med verdighet og respekt. Det som får lav skår er spørsmål innen informasjon og brukermedvirkning. Resultatet fra denne undersøkelsen er ennå ikke bearbeidet, men prioriteres i løpet av 2017.

Om enheten

Sykehjem

Etter ny institusjonsmodell har resultatområdet driftet 47 langtidsplasser. Sykehjemmet har to avdelinger med 19 plasser og én avdeling med ni plasser. Enheten har fokus på aktiviteter i hverdagen, der blant annet alle avdelingene har faste dager med utflukter, ballspillturneringer, leseombud, bingo og musikkterapi.

Kjøkken

Kjøkkenet produserte mat til beboere ved Bergmo og Kirkebakken sykehjem samt til hjemmeboende. Kjøkkenet har fokus på hjemmeprodusert mat, ernæring og fleksibilitet. Kjøkkenet tar årlig imot kokkelærlinger.

Hjemmetjenester

Gir helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende i alle aldre i Bergmo omsorgsdistrikt.

Dagavdeling

Avlastnings- og aktiviseringstilbud for hjemmeboende eldre. Drifter 20 plasser hver ukedag.