Glomstua omsorgssenter

Hovedtall

-5,6 %
Resultat
7,7 %
Andel av samlet driftsramme
168,1
Årsverk
8,8 %
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Målekort

Mål 2013 2014 2015 2016
Økonomi og organisasjon
Avvik i forhold til budsjett 0,0 % -1,8 % -7,2 % -5,0 % -5,6 %
Arbeidsgiver
Sykefravær 6,0 % 9,8 % 11,2 % 9,2 % 8,8 %
Tjenesteleverandør
Brukerundersøkelse hjemmetjenesten - brukere 4,5 - - 5,2 -
Brukerundersøkelse beboere i institusjon 4,5 - - - 5,1
Brukerundersøkelse pårørende til beboere i institusjon 4,5 - - - 4,1

Avviksforklaring

Økonomi

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2013 2014 2015 2016
Regnskap 77 326 91 612 117 618 108 539
Budsjett 75 950 85 424 112 060 102 735
Avvik -1 376 -6 188 -5 558 -5 804

Enheten hadde et merforbruk på 5 803 768 kroner.

Merforbruket er knyttet til institusjonsdriften med et samlet merforbruk på 6,0 mill. kroner. Det har gjennom året vært driftet sykehjemsplasser ut over budsjett som var beregnet ut i fra 46 plasser. På grunn av varslingsfrister for turnusendringer, ble det driftet 54 plasser i januar måned. Fra juli ble antall plasser økt til 48 uten justering av budsjettrammen.

Resurskrevende tjenester i sykehjemmet fikk et merforbruk på 3,0 mill. kroner. Dette er tjenestemottakere med diagnoser som krever tettere oppfølging med behov for ekstrainnleie ut over ordinær grunnbemanning. Drift av institusjonskjøkken fikk et merforbruk på 0,4 mill. kroner der innkjøp av matvarer har den største andelen av merforbruket.

Tjenester til hjemmeboende er totalt i balanse, men bofellesskapet på Gotfred Lies plass fikk et merforbruk som skyldes høyt korttidsfravær, samt behov for ekstrainnleie på grunn av beboere som var svært syke.

Enheten har i 2016 hatt Lean-prosjekt både ved bofellesskapet og på sykehjemmet.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

Sykefraværet har i 2016 gått ned. Enheten arbeider kontinuerlig med tiltak for ytterligere reduksjon, og sykemeldte får tett oppfølging. Oppfølgingen har fokus på tilrettelegging, arbeidsplikt og samarbeid med den sykmeldte for at de hurtigst mulig skal komme tilbake i arbeid.

Årsverk:

Reduksjon i antall årsverk fra 2015 til 2016 skyldes i hovedsak reduksjon av antall plasser ved sykehjemmet. I tillegg ble ansatte ved Glomstua bofellesskap samt årsverk i hjemmetjenesten overført til helsetjenesten i 2016, da psykisk helse ble omorganisert. I november 2014 ble hjemmetjenesten ved Kirkebakken flyttet til Glomstua omsorgssenter noe som økte antall årsverk i 2015. Bofellesskapet på Gotfred Lies plass ble også opprettet fra november 2014. Ellers varierer utførte årsverk ut fra hvor mye ekstra ressurser som må leies inn utover grunnbemanning.

Medarbeiderundersøkelse – 10-faktor:

Enheten hadde en svarprosent på 60 pst. Resultatmessig er skåren i tråd med landsgjennomsnittet eller over. Ledelsen og medarbeiderne jobber videre med utviklingsarbeidet. Lavere skår på relevant kompetanseutvikling tydeliggjør at det må jobbes mer med kompetansebegrepet.

Tjenesteleverandør

Det har vært gjennomført to brukerundersøkelser ved sykehjemmet. Den ene var blant beboerne og den andre var for pårørende. Svarprosenten for pårørende var 70 pst. Mange gir inntrykk av å være fornøyd. Det de er mindre fornøyde med er tider for matservering, underbemanning, ukvalifisert personell, ønsker mer aktivitet for beboerne og flere eller lettere å få samtale med personalet. Resultatet for beboerne er på 5,1, og dette er bra, selv om tilbakemeldingene viser behov for bedre brukermedvirkning.

Om enheten

Sykehjem

Institusjonen har 48 plasser der fire plasser er for yngre med nevrologiske lidelser. Det ble utvidet med to plasser fra juli 2016.

Kjøkken

Institusjonskjøkkenet produserer mat til Glomstua og Råkhaugen sykehjem, dagsentrene ved sykehjemmene, bofellesskapene ved Gotfred Lies plass 1 og Råkhaugen, samt til eldres kultursenter og til hjemmeboende.

Hjemmetjenester

Gir helse- og omsorgstjenester til personer i alle aldre i fra Julsundet og til grensen mot Bergmo omsorgssenter.

Nattpatruljen

Gir helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende i alle aldre i Molde kommune, samt bofellesskapet ved Gotfred Lies plass 1.

Dagavdeling

Dagsenteret er et avlastnings- og aktiviseringstilbud for hjemmeboende eldre. Det drifter 20 plasser hver dag.

Bofellesskap

Bofellesskapet ved Gotfred Lies plass 1 har 22 døgnbemannede boenheter.