Helsetjenesten

Hovedtall

0,2 %
Resultat
6,8 %
Andel av samlet driftsramme
117,0
Årsverk
5,1 %
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Målekort

Mål 2013 2014 2015 2016
Økonomi og organisasjon
Avvik i forhold til budsjett 0,0 % 0,2 % 1,6 % 2,6 % 0,2 %
Arbeidsgiver
Sykefravær 6,0 % 4,9 % 5,1 % 6,2 % 5,1 %
Tjenesteleverandør
Brukerundersøkelse 4,5 4,8 - - -
Brukerundersøkelse helsestasjon for ungdom - HFU 4,5 - - - 5,5
Brukerundersøkelse 2. trinn grunnskole foreldre/foresatte 4,5 - - - 4,8
Brukerundersøkelse 9. trinn grunnskole elever 4,5 - - - 4,4
Brukerundersøkelse 2. trinn videregående skoler 4,5 - - - 4,4

Avviksforklaring

Økonomi

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2013 2014 2015 2016
Regnskap 58 603 61 057 62 423 90 552
Budsjett 58 693 62 061 64 077 90 695
Avvik 90 1 004 1 654 143

Enheten hadde et mindreforbruk på 143 906 kroner.

Det er store interne avvik på de ulike virksomhetsområdene. Det største negative avviket er på 3,0 mill. kroner og skyldes kjøp av institusjonsplass utenfor egen kommune. Psykisk helse fikk et merforbruk på 0,6 mill. kroner.

Merforbruket dekkes av mindreforbruk på de andre virksomhetsområdene. Legetjenester, legevakt og kommunalt akutt døgntilbud (KAD) har det største mindreforbruket med 1,9 mill. kroner. Helsestasjon og skolehelsetjenesten fikk et mindreforbruk på 0,9 mill. kroner. Ergoterapi/fysioterapi/rehabilitering, pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) samt fellestjenestene fikk et samlet mindreforbruk på 0,3 mill. kroner.

Hovedårsaken til mindreforbruket er vakanser, både styrte og uforutsette, tilbakehold av utgifter og økte inntekter. Det er også inntektsført 0,4 mill. kroner i statlige skjønnsmidler til prosjekt som ikke ble fullført i 2016.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

Sykefraværet er på 5,1 pst. Fraværet varierer i de ulike virksomhetene. Forebygging av fravær og oppfølging av sykemeldte har høy prioritet og blir ivaretatt av virksomhetslederne ute i enheten.

Årsverk:

Årsaken til økningen av antall årsverk i 2016 er i hovedsak at psykisk helse ble overført fra pleie- og omsorgsområdet. I tillegg er det en liten økning i årsverk i helsestasjon, skolehelse, hverdagsrehabilitering og kommunal akutt døgnenhet (KAD). Det har også vært en reduksjon på 1,2 årsverk som skyldes nedlegging av asylmottaket.

I tillegg til utførte årsverk, har enheten avtalehjemler for 26 fastleger samt 14 private fysioterapeuter.

Medarbeiderundersøkelse – 10-faktor:

Helsetjenestens ansatte svarte i tråd med det kommunale gjennomsnittet. Alle virksomhetene følger opp egne resultat og utviklingstiltakene varierer derfor ut i fra analyseresultatene i de enkelte virksomhetene.

Tjenesteleverandør

Den største utfordringen i forhold til budsjettrammen, var den uforutsette utgiften der enheten måtte kjøpe en institusjonsplass til en ressurskrevende tjeneste innen psykisk helse. Skolehelsetjenesten er styrket som følge av føringer i statsbudsjettet for 2016 samt statlige prosjektmidler. Kommunalt akutt døgntilbud (KAD) er i utvikling og samlokalisering mellom legevakt, Kirkebakken legesenter og KAD bidrar til en effektiv døgnkontinuerlig drift, samt gir en god og fleksibel personalutnyttelse.

Det er gjennomført brukerundersøkelser i helsestasjon for ungdom og skolehelsetjenesten for 2. og 9. trinn i grunnskolen samt 2. trinn på videregående skole. Helsestasjon for ungdom og barnetrinnet får meget gode tilbakemeldinger, mens skolehelsetjenesten i ungdomsskolen og videregående skole er et lite hakk under landsgjennomsnittet. Det var en høy svarprosent på ungdomsskole og videregående skole. Svarprosenten på 2. trinn grunnskole var svært lav. Spørsmålskategorier var tilgjengelighet, informasjon, respektfull behandling, resultat av behandling og brukermedvirkning. Tilgjengelighet trekker ned på alle. Det er gode resultat på pålitelighet og kompetanse og svært godt resultat på brukermedvirkning på videregående. Alle brukergrupper signaliserer ønske om økt tilbud, fokus og oppfølging på psykisk helse.

Investeringer

(Beløp i 1 000 kroner)
Prosjektnummer Regnskap Revidert budsjett Avvik
Journalsystem PPT 3189 - 100 100
Biler 3192 285 270 -15

Journalsystem PPT

Journalsystemet i PPT skal skiftes ut, men det har blitt utsatt i påvente av hva som skjer med det kommunale sak- og arkivsystemet og en samordning i ROR-kommunene. Bevilgningen for 2016 ble dermed ikke benyttet.

Biler

Det ble kjøpt inn en elbil i sambruk mellom ergoterapitjenesten, fysioterapitjenesten og psykisk helse. Det er fortsatt behov for flere tjenestebiler.

Fremtidige utfordringer

Kommunereformen og interkommunalt samarbeid er styrende for mye av enhetens tjenesteutvikling. Helsetjenesten har i dag seks interkommunale samarbeidsområder med forskjellige kommuner og forskjellige avtaler og oppgjørsordninger.

Byggingen av nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal (SNR) på Hjelset krever endring i tjenestene innen blant annet legevakt, legevaktsentral, laboratorietjenester og bildediagnostikk. I tillegg må det vurderes samlokalisering med tjenester som helseforetaket vil legge til sentrum som blodtappesentral og ambulansestasjon.

Viktig utfordring fremover er å beholde samlet helsesøsterressurs i videregående skoler etter at prosjektperioden er over. Saker som tas opp med helsesøster er alt fra skolemotivasjon, stress, familieutfordringer og psykisk helse. Det er et eget prosjekt knyttet til forebyggende tiltak for barn og unge i grunnskole med psykologtjenester med fokus på tidlig innsats. Helsesøsterressursen ligger under foreslåtte normtall med cirka 2,5 stillinger og har utfordringer med å gjennomføre veilederens anbefalinger. Det søkes videre prosjektmidler for 2017 innen samhandling med barnehagene og familiestøttende tiltak.

Hverdagsrehabilitering ble etablert med eget team på fire personer høsten 2016 som ett av flere nødvendige tiltak for å ruste seg til økte utfordringer med økende antall tjenestekrevende brukere fremover. Arbeidet med ny helse- og omsorgsplan blir viktig. Frisklivssentralen må opprettholdes og videreutvikle det forebyggende helsearbeid, implementere nye metoder og utvide samarbeidet med frivillige organisasjoner. Innen rehabilitering og habilitering må fagutvikling, kvalitet og god ressursbruk videreutvikles og styrkes innen alle aktuelle tjenesteområder.

Prosjektet som ser på samling av psykisk helse og samordning med rustjenesten er utfordrende. Det er et økende behov for disse tjenestene og prosjektet både synliggjør dette og prøver ut nye arbeidsformer. Fra mars 2017 er psykisk helse slått sammen med ressurstjenesten i ny enhet for psykisk helse og rus.

PPT har jobbet mye med å styrke skolene på systemnivå og sammen med fagseksjon skole er det utarbeidet en plan for tilpasset opplæring i Molde kommune (Plass for alle). Det er utfordringer med å ivareta økende antall henviste saker innen psykiske og psykososiale vansker. Det arbeides med å legge frem en plan for organisering og dimensjonering av tjenesten våren 2017.

KOSTRA

1 512 1 620 1 659 1 765
1 286 1 363 1 415 1 483
1 626 1 637 1 631 1 638
Netto driftsutgifter til diagnose, behandling og rehabilitering per innbygger, konsern

Molde kommunes netto driftsutgifter til diagnose, behandling og rehabilitering per innbygger har vært stabil de siste fire årene. Det vil si at utgiftene i stor grad har endret seg i takt med antall innbyggere i kommunen.

I de to sammenligningsgruppene har indikatoren økt jevnt i perioden. Molde kommune har fremdeles høyere utgifter enn kommunegruppe 13, men forskjellen har blitt redusert gjennom perioden. Landet uten Oslo har gått forbi Molde kommune de siste to årene, med en spesielt stor økning i 2016.

Molde kommunes utgifter til legevaktformidling økte i 2015 med 1,1 mill. kroner på grunn av ny avtale om legevaktformidling med helseforetaket. Til tross for dette ble indikatoren redusert i 2015. Oppstart av hverdagsrehabilitering fra høsten 2016, økte netto driftsutgifter med 1,0 mill. kroner. Etablering av det nye tjenestetilbudet forklarer deler av endret indikator for 2016.

For Molde kommune påvirker brukere fra nabokommunene denne indikatoren noe. Dersom det hadde vært kompensasjonsordninger for alle tjenestene innenfor tjenesteområdet, ville Molde kommune hatt noe lavere netto driftsutgifter. Hvordan dette ville slått ut i forhold til kommunegruppe 13 er ikke mulig å anslå. Det er trolig flere regionsenterkommuner i kommunegruppe 13, som på lik linje med Molde kommune, har brukere fra nabokommunene innenfor dette tjenesteområdet.

Utvalgte nøkkeltall, konsern

Utvalgte nøkkeltall, konsern
Molde Kommunegruppe 13 Landet uten Oslo
2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016
Netto driftsutgifter i pst. av samlede netto driftsutgifter 4,8 4,8 4,8 4,2 4,3 4,3 4,5 4,5 4,7
Legeårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten 10,2 11,0 10,8 9,8 10,0 10,0 10,4 10,5 10,7
Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten 10,3 9,7 10,1 8,7 8,7 8,7 9,0 9,1 9,1
Legetimer per uke per beboer i sykehjem 0,39 0,38 0,42 0,56 0,63 0,65 0,50 0,54 0,55
Fysioterapitimer per uke per beboer i sykehjem 0,33 0,49 0,46 0,38 0,39 0,44 0,37 0,38 0,40

Andre nøkkeltall

Forebyggende helsetiltak (FHT)

Forebyggende helsetiltak (FHT)
Svangerskapsomsorg Helsestasjon Skolehelsetjenesten Helsestasjon for ungdom
2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016
Konsultasjoner/kontakter 2 012 2 611 1 945 4 903 5 033 5 190 5 771 6 002 5 145 1 849 2 721 3 168
Ekstra konsultasjoner 231 309 294 938 1 011 1 221 952 1 411 2 346 - - -
Hjemmebesøk - 27 59 266 260 278 - - - - - -
Telefonkontakter 391 733 1 279 834 923 1 212 462 796 1 255 254 618 239
Samarbeidsmøter/ansvarsgruppe - 1 5 15 20 5 - 84 136 10 54 2
Født i Molde - - 285 291 315 285 - - - - - -
Nye gravide i Molde 281 318 343 - - 343 - - - - - -
Laboratorie- og prøvesvar - - 445 - - - - - - 379 451 987

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)
2013 2014 2015 2016
Tale/språkvansker 149 166 259 122
Spesifikke lærevansker 279 246 217 181
Generelle lærevansker 146 140 103 107
Psykososiale vansker 273 281 306 268
Oppmerksomhetssvikt/ADD 142 133 128 101
Annet, medisinske problem, bevegelseshemming/motoriske vansker 206 115 120 86
Sum 1 195 1 081 1 133 865
Nyhenviste saker 219 249 262 257

Om enheten

Helsetjenesten består av følgende virksomheter:

  • Legetjenesten, herunder legevakt for Eide, Fræna, Molde og Nesset kommuner, kommunal akutt døgnpost (KAD) for Aukra, Eide, Molde og Nesset, 26 fastleger på syv legekontor samt tilsynsleger.
  • Ergoterapi, fysioterapi og somatisk rehabiliteringsteam, herunder private fysikalske institutt, kommunalt ansatt personell og frisklivssentralen.
  • Helsestasjon og skolehelsetjenesten, herunder jordmortjeneste også for Aukra og helsestasjon for ungdom.
  • Pedagogisk psykologisk tjenestekontor, herunder tjenester til Aukra, Midsund og Molde kommuner, samt Møre og Romsdal fylkeskommune.
  • Forebyggende tjenester og miljørettet helsevern, hygieneingeniør, kommuneoverlege og reisevaksinasjon.
  • Psykisk helse, herunder rehabiliteringsteam, Tollero og Glomstua bofellesskap, Rosestua dagsenter, dagaktivitetstilbud, prosjektet rask psykisk helsehjelp, kommunepsykolog, miljøarbeidertjeneste, ambulante tjenester (hjemmetjenester), VIP-program i videregående skoler, samarbeid med Høgskolen i Molde og samarbeid med øvrige ROR-kommuner.