Kirkebakken omsorgssenter

Hovedtall

-2,4 %
Resultat
3,9 %
Andel av samlet driftsramme
80,5
Årsverk
14,8 %
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Målekort

Mål 2013 2014 2015 2016
Økonomi og organisasjon
Avvik i forhold til budsjett 0,0 % -11,2 % -19,1 % -9,9 % -2,4 %
Arbeidsgiver
Sykefravær 6,0 % 9,0 % 11,2 % 13,6 % 14,8 %
Tjenesteleverandør
Brukerundersøkelse beboere i institusjon (langtidsplass) 4,5 - - - 5,0
Brukerundersøkelse pårørende til beboer i institusjon (langtidsplass) 4,5 - - - 4,0

Avviksforklaring

Økonomi

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2013 2014 2015 2016
Regnskap 84 444 83 093 56 020 53 019
Budsjett 75 960 69 779 50 969 51 795
Avvik -8 484 -13 314 -5 051 -1 224

Enheten hadde et merforbruk på 1 223 653 kroner.

Merforbruket skyldes i hovedsak innleie på grunn av sykefravær ved sykehjemmet. Innleie av vikarer har gitt merforbruk på tariffestede tillegg samt lønn til sykevikar. Enheten har også et merforbruk på innkjøp av medisiner og medisinsk forbruksmateriell på 0,4 mill. kroner. Drift av korttidsplasser er ofte lite forutsigbarhet med tanke på behov for ulike medisiner og medisinsk forbruksmateriell.

Hjelpemiddelforvaltning og vaskeri har et mindreforbruk på til sammen 0,4 mill. kroner. Årsak til mindreforbruk er planlagt vakanse i stilling på hjelpemiddelforvaltning.

Enheten arbeider systematisk med Lean og har fokus på rett person på rett sted, til riktig tid og ikke minst med riktig kompetanse.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

Enheten har et høyt sykefravær på 14,8 pst. Sykefraværet er ikke meldt som arbeidsrelatert. Det arbeides systematisk med oppfølging av sykemeldte. Økning i egenmeldt fravær er ønsket og er en del av det forebyggende arbeidet i enheten for å få ned totalfraværet. Ansatte med systematisk fravær følges opp særskilt. Enheten skal delta i sykefraværsprosjektet NED.

Årsverk:

Resultatområdet har en reduksjon i antall årsverk som må sees i sammenheng med omorganisering av pleie- og omsorgsområdet de siste årene. Tjenester er flyttet fra Kirkebakken omsorgssenter over til andre enheter i kommunen. I november 2014 flyttet hjemmetjenesten til Glomstua omsorgssenter og fra 2016 ble drift av Rosestua overført til helsetjenesten.

Fra 2015 til 2016 har enheten hatt en vesentlig reduksjon i bruk av ekstrahjelp til institusjonsdriften. Dette har også bidratt til en reduksjon i antall utførte årsverk. I 2016 var det også en vakanse på 0,5 årsverk i stilling på hjelpemiddelforvaltning.

Medarbeiderundersøkelse – 10-faktor:

Enheten har arbeidet med resultatet av medarbeiderundersøkelsen. Ansatte er fornøyd med resultatet og ønsker å arbeide videre med relevant kompetanseutvikling og nytteorientert motivasjon. Enhetens virksomhetsplan beskriver hvordan enheten skal arbeide videre med resultatene fra medarbeiderundersøkelsen.

Tjenesteleverandør

I 2016 ble det gjennomført brukerundersøkelse både for tjenestemottakere og for deres pårørende. Denne undersøkelsen ble presentert for enheten i begynnelsen av februar 2017. Den viser blant annet at beboerne føler seg trygge og trives sammen med de ansatte, mens det er forbedringspotensiale når det gjelder informasjon og brukermedvirkning. AMU vil ta tak i det videre arbeidet med resultatet av undersøkelsen og hva enheten skal ha et særskilt fokus på.

Om enheten

Sykehjem

I 2016 har institusjonen driftet 48 korttidsplasser og åtte plasser for rehabilitering.

Strukturendringer i institusjonsdrift og hjemmebaserte tjenester har gitt kommunen en mulighet til å rendyrke og utvikle Kirkebakken omsorgssenter med fokus på integrering av tjenester tilpasset kommunens oppgaver i samhandlingsreformen.

I lokalene på Kirkebakken driftes også interkommunal legevakt, kommunale akutte døgnplasser, fastlegekontor, fysio- og ergoterapitjenester, psykiatrisk hjemmetjeneste og Rosestua. Helsetjenesten er driftsansvarlig for tjenestene utenom sykehjemsdrift og vaskeri.

Hjelpemiddelforvaltning

Kommunens hjelpemiddelforvaltning er lokalisert til Råkhaugen, men ligger administrativt til Kirkebakken omsorgssenter.