Kleive og Skåla omsorgssenter

Hovedtall

-0,8 %
Resultat
4,6 %
Andel av samlet driftsramme
94,9
Årsverk
7,7 %
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Målekort

Mål 2013 2014 2015 2016
Økonomi og organisasjon
Avvik i forhold til budsjett 0,0 % -3,7 % -6,4 % -0,6 % -0,8 %
Arbeidsgiver
Sykefravær 6,0 % 8,1 % 7,7 % 12,2 % 7,7 %
Tjenesteleverandør
Brukerundersøkelse pårørende til beboere i institusjon Kleive 4,5 - - - 4,5
Brukerundersøkelse pårørende til beboere i institusjon Skåla 4,5 - - - 4,6

Avviksforklaring

Økonomi

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2013 2014 2015 2016
Regnskap 60 340 63 870 61 432 61 176
Budsjett 58 212 60 006 61 086 60 714
Avvik -2 128 -3 864 -346 -462

Enheten hadde et merforbruk på 462 264 kroner.

Hovedårsaken til merforbruket er utgifter til opplæring av nye vikarer, samt behov for ekstra innleie i hjemmetjenesten på Skåla. I ferieperioden leier enheten inn ekstra ressurser slik at sykepleierkompetanse kan frigjøres fra pleieoppgaver og ha mest fokus på nødvendige, sykepleiefaglige oppgaver. Dette for å kunne ivareta brukernes behov best mulig i en sårbar periode, når halve sykepleierressursen avvikler ferie.

Innkjøp av matvarer til institusjonskjøkken fikk et merforbruk på 0,1 mill. kroner. Dette er en utgiftspost som har hatt merforbruk over flere år, men merforbruket har blitt redusert i 2016.

Tiltak for å redusere merforbruk har vært å endre turnus og omprioritere ressurser internt. Én avdelingssykepleierstilling er endret fra å være 100 pst. administrativ til delt med 60 pst. administrativ og 40 pst. i ordinær drift. Andre tiltak har vært å holde en hjemmehjelpsstilling delvis vakant, en renholdsstilling vakant, samt ikke innleie utover grunnbemanning. Enheten har ikke innvilget videreutdanning og kurs til ansatte. Enheten har begrenset innkjøp til det mest nødvendige.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

Sykefraværet har gått ned i 2016 og er på nivå med 2013 og 2014. Mesteparten av fraværet skyldes årsaker som ikke er direkte arbeidsrelatert. Enheten har fokus på å tenke tilretteleggingstiltak tidlig i fraværet, har tett oppfølging av sykmeldte, samt fokus på ansvar for å ivareta egen helse. AMU har utarbeidet en liste med forslag til alternative arbeidsoppgaver dersom arbeidstakere trenger tilrettelagt arbeid for en periode. Enheten har arbeidsmiljø som et eget fokusområde/delmål, der ROSE-filosofien ligger i bunn. Det formidles tydelig at alle medarbeidere i enheten har ansvar for å beholde og videreutvikle et godt arbeidsmiljø.

Årsverk:

To årsverk ble i 2016 overført til helsetjenesten ved omorganisering av psykisk helse. Ellers varierer utførte årsverk ut fra hvor mye ekstra ressurser som må leies inn. Ferieavvikling, sykefravær samt eventuelle ressurskrevende tjenestemottakere, gir behov for årsverk som ikke dekkes av ordinær grunnbemanning.

Medarbeiderundersøkelse – 10-faktor:

Ny medarbeiderundersøkelse ble gjennomført i 2016. Begge distrikter har resultater som viser at medarbeiderne er fornøyd med arbeidsplassen. Medarbeiderne har arbeidet med å analysere resultater fra undersøkelsen og deretter valgt ut to områder med høy skår, samt to områder med lavere skår som de har laget mål og tiltak for. Arbeidet er ikke ferdig, men fortsetter i 2017.

Tjenesteleverandør

Bruker- og pårørendeundersøkelse i institusjonsdriften ble gjennomført i 2016. Det foreligger ikke resultat fra beboerundersøkelsen på grunn av for få respondenter. Resultater fra pårørendeundersøkelsen viser at pårørende er fornøyd med tjenesten. Institusjonen ved Kleive omsorgssenter fikk et samlet resultat på 4,5 og institusjonen ved Skåla omsorgssenter fikk et samlet resultat på 4,6. Begge institusjonene skårer bra på trivsel, respektfull behandling og tilgjengelighet. Informasjon og brukermedvirkning er områder med forbedringspotensiale.

Om enheten

Sykehjem

Etter ny institusjonsmodell har resultatområdet driftet 41 langtidsplasser (24 plasser ved Kleive sykehjem og 17 plasser ved Skåla sykehjem).

Kjøkken

Kjøkkenet på Kleive produserte mat til beboere ved Kleive og Skåla sjukehjem samt til hjemmeboende i begge distriktene.

Vaskeri

Begge institusjonene har egne vaskerier og vasker tøy for sitt omsorgsdistrikt.

Hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten gir helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende i alle aldre i Kleive omsorgsdistrikt og Skåla omsorgsdistrikt.

Dagavdeling

Begge omsorgssenter har avlastnings- og aktiviseringstilbud for hjemmeboende eldre. Ved begge dagavdelingene driftes det i gjennomsnitt syv plasser hver ukedag.