Pleie- og omsorgsområdet

Hovedtall

-1,6 %
Resultat
22,5 %
Andel av samlet driftsramme
517,7
Årsverk
9,4 %
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

(Beløp i 1 000 kroner)

Økonomisk oversikt for pleie- og omsorgsområdet

Økonomisk oversikt for pleie- og omsorgsområdet
Regnskap 2016 Budsjett 2016 Avvik 2016 Budsjett 2017
Fellesområdet pleie og omsorg -32 933 -28 574 4 359 -22 266
Glomstua omsorgssenter 108 539 102 735 -5 804 104 408
Kirkebakken omsorgssenter 53 019 51 795 -1 224 42 976
Råkhaugen omsorgssenter 51 257 49 777 -1 480 53 317
Bergmo omsorgssenter 64 030 63 828 -202 63 164
Kleive og Skåla omsorgssenter 61 176 60 714 -462 61 132
Totalt på pleie- og omsorgsområdet 305 088 300 275 -4 813 302 731
(Beløp i 1 000 kroner)

Ressursbruk per sykehjemsplass

Glomstua sykehjem har en relativt høy ressursbruk per plass sammenlignet med de andre sykehjemmene som drifter ordinære langtidsplasser. Årsaken til høye kostnader ved Glomstua sykehjem er i hovedsak knyttet til ressurskrevende tjenestemottakere.

Kirkebakken og Råkhaugen er spesialiserte institusjoner, og er tildelt større ressurs per plass enn sykehjem med ordinære langtidsplasser.

Institusjonene Bergmo, Kleive og Skåla drifter kun ordinære langtidsplasser. Kleive og Skåla har høyere kostnad enn Bergmo på grunn av at nattressurs fordeles på færre plasser. Bergmo sykehjem har lavest ressursbruk og er driftet innenfor tildelt ramme fra fordelingsmodell institusjonsdrift som ble innført i 2016.

Utvikling antall sykehjemsplasser

Utvikling antall sykehjemsplasser
2013 2014 2015 2016
Antall sykehjemsplasser 246 246 238 232

Målekort

Mål 2013 2014 2015 2016
Økonomi og organisasjon
Avvik i forhold til budsjett 0,0 % -4,8 % -7,1 % -2,4 % -1,6 %
Arbeidsgiver
Sykefravær 6,0 % 9,4 % 10,7 % 11,3 % 9,4 %
Tjenesteleverandør
Brukerundersøkelse hjemmetjenesten - brukere 4,5 - - 4,7 -
Brukerundersøkelse beboere i institusjon 4,5 - - - 4,9
Brukerundersøkelse pårørende til beboere i institusjon 4,5 - - - 4,2

Avviksforklaring

Økonomi

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2013 2014 2015 2016
Regnskap 342 365 369 981 331 399 305 088
Budsjett 326 634 345 515 323 521 300 275
Avvik -15 731 -24 466 -7 878 -4 813

Pleie- og omsorgsområdet hadde et merforbruk på 4 813 016 kroner.

Merforbruket er knyttet til institusjonsdriften som fikk et samlet merforbruk på 8,6 mill. kroner. Utfordringene var spesielt knyttet til sykehjemmene ved omsorgssentrene Glomstua, Kirkebakken og Råkhaugen. Fellesområdet fikk en merinntekt fra oppholdsbetaling institusjonsdrift på 2,5 mill. kroner.

Merforbruket har flere årsaker:

  • Glomstua drifter særskilte plasser til yngre pasienter med alvorlige nevrologiske lidelser. Disse har omfattende behov for helse- og omsorgstjenester. Finansieringsmodellen har i 2016 ikke tatt tilstrekkelig høyde for høyere bemanningsnorm for denne kategorien pasienter, noe som har medført behov for ekstra innleie av personell. Finansieringsmodellen er videreført i 2017 med justert bemanningsnorm for plasser med nevrologiske lidelser.
  • I juli 2016 ble det vedtatt å opprette to beredskapsplasser ved Glomstua omsorgssenter for å øke kapasiteten for å ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehuset. Budsjettrammen til Glomstua ble først oppjustert fra 2017.
  • Som følge av justering av antall institusjonsplasser gjennom de siste årene, har spesielt Kirkebakken og Glomstua omsorgssentre hatt utfordringer med overtallighet på personellsiden. Det må påregnes noe tid før bemanningen vil være i tråd med norm som er lagt til grunn i finansieringsmodellen.
  • Ved Råkhaugen omsorgssenter er merforbruket relatert til ressurskrevende tiltak ved sykehjemmet.

Tjenester til hjemmeboende fikk et samlet mindreforbruk på 0,4 mill. kroner. Årsaken til dette er ufordelt bevilgning til brukerstyrt personlig assistanse på 1,1 mill. kroner. I tillegg fikk tjenesten refundert 0,4 mill. kroner fra helseforetaket for utgifter knyttet til legemiddelassistert rehabilitering for personer med rusrelaterte utfordringer. De døgnbemannede bofellesskapene på Gotfred Lies plass og på Råkhaugen fikk et merforbruk på 1,6 mill. kroner.

Aktivisering av eldre og dagsenteraktivitet fikk et mindreforbruk på 2,2 mill. kroner. Årsaken er mottatt statlig tilskudd til aktivisering for hjemmeboende med demenssykdom. På grunn av endring i tildelingskriteriene, ble kommunen for 2016 tildelt et betydelig høyere tilskudd enn tidligere år. Deler av tilskuddet ble også gitt med tilbakevirkende kraft for 2015. For kommende år vil tilskuddet justeres ut fra årlig rapportering på antall plasser i drift og eventuell plan for utvidelse av tilbudet.

For 2016 er det regnskapsført 1,6 mill. kroner til betaling for utskrivningsklare pasienter i sykehus. Dette er utskrivninger der det foreligger epikrise i henhold til samarbeidsavtalen mellom kommunen og helseforetaket. Spesielt for 2016 er at det ved et betydelig antall utskrivninger manglet epikrise, eller tilsvarende dokumentasjon fra lege. På grunn av dette er utgiften til utskrivningsklare pasienter på sykehuset redusert med 3,2 mill. kroner som er ført som en kortsiktig fordring i regnskapet. Utgifter til utskrivningsklare pasienter fikk dermed et mindreforbruk på 0,6 mill. kroner i 2016.

Praktisering av samarbeidsavtalens delavtale 5a, «Samarbeid om utskrivning av pasienter med behov for somatiske helsetjenester» har vært drøftet med Helse Møre og Romsdal HF. Partene er enig om at manglende epikrise eller tilsvarende legedokumentasjon ved utskrivning av pasienter, er brudd på samarbeidsavtalens delavtale 5a, pkt. 6.1. Partene er uenige om hvorvidt ovenfor nevnte brudd har konsekvens for kommunens betalingsplikt etter punkt 7 i samme delavtale, og om kommunen i den forbindelse har tilbakesøkingskrav mot helseforetaket. Saken følges opp videre ved oversendelse til tvisteløsningsnemd i tråd med samhandlingsavlens rutiner for håndtering av uenighet.

Det har gjennom året vært jobbet med å drifte området på et så nøkternt nivå som mulig innenfor det som er vurdert til å være nødvendige og faglig forsvarlige helsetjenester. Tiltak har vært rettet mot omprioritering av ressurser, å holde ledige stillinger vakante der dette har vært mulig, samt begrense aktiviteter som kurs og andre kompetansegivende tiltak. Kommunen har gjennom statlig tilskuddsordning til kompetanseløftet, mottatt tilskudd til ulike kompetanseformål. Dette har bidratt til at ansatte, til tross for en streng prioritering, har fått mulighet til å gjennomføre etter- og videreutdanning samt delta på prioriterte kurs og internopplæringstilbud.

Det har i ulike Lean-prosjekt vært en systematisk gjennomgang av drift og rutiner for å identifisere forbedringsområder som kan optimalisere ressursbruken, samt forbedre kvaliteten på tjenestene.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

Pleie- og omsorgsområdet hadde i 2016 en tydelig nedgang i sykefraværet sammenlignet med året før. Det er en svak økning i egenmeldt fravær inntil 16 dager. Det er ingen endring i legemeldt fravær inntil 16 dager, men det er nedgang i det legemeldte langtidsfraværet. Det jobbes systematisk med oppfølging av den sykemeldte gjennom hyppig kontakt i sykefraværsperioden, samtaler, kartlegging og avklaring rundt fremtidig arbeidsevne, nødvendig tilrettelegging, og ansvarliggjøring av ansatte.

Årsverk:

Tabellen over viser en reduksjon på 25,6 utførte årsverk i pleie og omsorg fra 2015 til 2016. Det har gjennom 2016 vært flere endringer. Alle årsverk knyttet til psykisk helsearbeid ble samlet under helsetjenesten og avvikling av sykehjemsplasser medførte reduksjon av ansatte innenfor institusjonsdriften. Lavere sykefravær og en restriktiv holdning til innleie av vikarer ved fravær, har også bidratt til reduksjon av antall variable årsverk i 2016. Mot slutten av året ble det en økning av antall plasser og ansatte innenfor aktivitetstilbud for personer med demens som følge av statlig tilskudd.

Medarbeiderundersøkelse – 10-faktor:

For pleie og omsorg viser medarbeiderundersøkelsen en deltagelse på 70 pst. Hovedtrekkene i undersøkelsen ligger på landsgjennomsnittet. Faktoren relevant kompetanseutvikling skårer litt lavt. Dette kan være en naturlig konsekvens av restriktiv håndtering av deltagelse på kurs og konferanser i løpet av året. Det vil i 2017 jobbes videre med kompetansebegrepet som ligger til grunn i medarbeiderundersøkelsen, samt utviklingsarbeid i enhetene sett i lys av kompetanseplanen.

Tjenesteleverandør

Budsjettet for 2016 var første året der bestilling til institusjonsdrift ble skilt ut i egen økonomisk ramme. Det ble utarbeidet en finansieringsmodell basert på ulike faktorer knyttet til type plasser, pleiefaktor, ledelse og administrasjon samt andre driftsutgifter. Til grunn for fordeling av rammen i 2016 var drift av 230 sykehjemsplasser.

Etter ny fordelingsmodell fikk alle sykehjemmene endret sin ramme. Den største utfordringen fikk Glomstua, som fra 1. januar hadde en rammereduksjon knyttet til avvikling av åtte sykehjemsplasser. Avviklingen av plassene, med påfølgende håndtering av personell, ble forskjøvet til februar. Dette medførte merforbruk på lønn og andre driftsutgifter. Videre fikk enheten gjennom finansieringsmodellen, ytterligere trekk i rammen som bidro til overtallighet på personell. Overtalligheten ble lagt til eksisterende vikarpool. Fra juli ble det etablert to beredskapsplasser for utskrivningsklare pasienter ved sykehuset. Totalt ble dermed antall sykehjemsplasser økt til 232.

Pleie- og omsorgstjenester er krevende å drifte. Helsetilstanden hos pasientene som tjenesten skal gi nødvendige og forsvarlige tjenester til, kan ha store variasjoner gjennom året. Endring i vedtakstimer hos enkeltbrukere og variasjon i pågang fra sykehusene gir også utfordringer.

Statistikk fra Norgeshelsa statistikkbank ved folkehelseinstituttet, viser at andelen som dør i sykehus har gått kraftig ned, samtidig som andelen som dør på sykehjem eller eget hjem har økt. Mange har de siste årene i livet kroniske sykdommer som gjør at de har behov for omsorg på sykehjem. En annen svært viktig grunn er at tidligere skjedde mange av dødsfallene knyttet til kreft i sykehus, mens de nå ofte skjer enten ved sykehjem eller i eget hjem. Samhandlingsreformen har også lagt opp til en villet dreining, der de som ikke lenger trenger spesialisert behandling i sykehus, skal få pleie og omsorg i kommunen. Dette gir en indikasjon på en krevende situasjon for de som skal håndtere dette, og at helse- og omsorgstjenestene er blitt mer medisinskteknisk.

Det er i 2016 gjennomført brukerundersøkelse blant beboere med vedtak om langtidsplass og deres pårørende. Det ble gjennomført intervju av et utvalg beboerne, mens pårørende fikk tilsendt spørreskjema. Både beboere og pårørende har fått spørsmål og utsagn knyttet til ulike dimensjoner som trivsel, brukermedvirkning, respektfull behandling, tilgjengelighet, informasjon og helhetsvurdering. Resultatene viser at beboerne er svært fornøyd, mens det for pårørende er et noe lavere resultat. Sammenlignet med landet for øvrig, ligger Molde kommune litt under gjennomsnittet. Den enkelte enhet vil i 2017 jobbe videre med oppfølging av resultatene.

Investeringer

(Beløp i 1 000 kroner)
Prosjektnummer Regnskap Revidert budsjett Avvik
Digitale trygghetsalarmer 1038 778 1 080 302
Kjøkken Glomstua omsorgssenter 3055 407 665 258
Senger/teknisk utstyr 3043 327 350 23
Minibuss Kleive omsorgssenter 3052 739 719 -20
Aktivitetstilbud hjemmeboende med demens 1133 540 540 -
Varebil hjelpemiddelforvaltning 3047 20 - -20

Digitale tryggehetsalarmer

Det ble i 2016 bevilget midler til utskifting av trygghetsalarmer fra analoge til digitale. På grunn av anbudsprosess, kom kommunen noe forsinket i gang med utskiftingen. Budsjettet for 2016 ble derfor ikke disponert i sin helhet. Det er fortsatt analoge alarmer i bruk, så utskiftingen vil fortsette også i 2017.

Kjøkken Glomstua omsorgssenter

Glomstua omsorgssenter er i gang med oppgradering av matvogner. På grunn av utprøving av alternativ produksjonsteknikk for å kunne flytte serveringstidspunkt for middag til senere på dagen, er endelig bestemmelse for hvilken type vogner som skal anskaffes utsatt.

Senger/teknisk utstyr

Det har gjennom året vært supplert med nødvendig medisinsk og teknisk utstyr i sykehjemmene. Det har vært kjøpt inn ulike typer personløftere og forstøverapparat til astma- og kolspasienter.

Minibuss Kleive omsorgssenter

Kleive omsorgssenter fikk i revidert budsjett bevilgning til kjøp av minibuss med firhjulstrekk. Investeringen er gjennomført med et lite avvik.

Aktivitetstilbud hjemmeboende med demens

En del av det statlige tilskuddet for aktivitetstilbud for hjemmeboende med demenssykdom, ble etter administrativt vedtak overført fra drifts- til investeringsregnskapet og disponert til anskaffelse av minibuss.

Varebil hjelpemiddelforvaltningen

I 2015 ble det bevilget investeringsmidler til anskaffelse av ny varebil til kommunens hjelpemiddelforvaltning. På grunn av forsinket faktura knyttet til innredning av varebilen, kom ikke alle utgiftene med i regnskapet for 2015. Et lite beløp måtte derfor regnskapsføres først i 2016.

Fremtidige utfordringer

Oppgaver knyttet til tjenester i hjemmet vil øke i årene fremover. Det vil være nødvendig å utarbeide en god modell for finansiering av tjenester i hjemmet, slik det er gjort for institusjonstjenester. Modellen må kunne basere seg på styringsdata som hentes ut fra pasientjournalsystemet der en i dag kan hente ut oversikt over antall timer vedtak, pleietyngde og direkte brukertid. Det bør settes en bemanningsnorm i forhold til ulik pleietyngde.

I store trekk vil kommunens utfordringer være knyttet til veksten i antall eldre over 80 år, rekruttering av ansatte og evnen til å utvikle bærekraftige tjenester som sikrer kommunens innbyggere gode, trygge og tilrettelagte tjenester. I 2017–2018 skal det utarbeides ny helhetlig helse- og omsorgsplan som må ta opp i seg denne utfordringen. Her vil tema som forebygging og mestring, velferdsteknologi, tilgjengelighet, samarbeid og kompetanse måtte konkretiseres i større grad enn dagens plan gjør.

Rapport om fremtidig behov for utvikling og utbygging av døgnbaserte omsorgstjenester i kommunen, viser at det de fire nærmeste årene vil være en svak men jevn demografisk utvikling innenfor aldersgruppen 80 år og eldre. De påfølgende årene frem mot 2030 viser betydelig vekst. Området har fortsatt et betydelig press på sine tjenester. Det vil derfor være behov for styrking for å møte denne veksten.

Som følge av den demografiske utviklingen, vil antall personer med demenssykdom også øke. Nasjonal demensplan 2020 har definert noen strategiske grep som går på selvbestemmelse, involvering og deltagelse, forebygging, diagnostisering, aktivitet og gode pasientforløp med systematisk oppfølging og tilpasset tjenestetilbud. Dette er signaler og føringer som kommunen må følge opp i eget planverk. Det vil derfor være nødvendig i forbindelse med utarbeidelse av ny helhetlig helse- og omsorgsplan å lage en egen demensplan.

Arbeidet med å kunne tilby gode velferdsteknologiske løsninger som bidrar til å gi tjenestemottakere økt trygghet og selvstendighet fortsetter. Den teknologiske utviklingen skjer raskt, og kommunen vil sammen med ROR-kommunene utarbeide strategi for hvordan denne skal møtes og samtidig være i stand til å endre sin tjenestedesign slik at gevinster kan hentes ut.

Kommunen vil være vertskommune for det nye sykehuset Nordmøre og Romsdal (SNR). Konseptrapporten for hva det nye sykehuset skal inneholde, viser en retning som gir reduksjon i døgnbehandlingsplasser og økt dag- og poliklinisk behandling. Det vil de neste årene være særdeles viktig å jobbe med strategi og tiltak for å møte denne utfordringen som ligger i at mer pasientbehandling forventes utført i kommunen.

KOSTRA

109 799 113 092 109 351 112 036
104 548 107 042 104 458 107 411
116 793 124 856 114 519 112 904
Netto driftsutgifter pleie og omsorg per innbygger 67 år og over, konsern

Indikatoren viser netto driftsutgifter per innbygger 67 år og over. Selv om det er personer i alle aldre som mottar pleie- og omsorgstjenester, er hovedmålgruppen i KOSTRA 67 år og over. Det er denne målgruppen som best skal fange opp ulikheter i demografi og dermed i utgangspunktet behov for pleie- og omsorgstjenester.

Tjenestefunksjonene aktiviserings- og servicetjenester, institusjonsdrift, tjenester til hjemmeboende, samt drift av institusjonslokaler inngår i indikatoren. I Molde kommune er det her snakk om utgifter til pleie og omsorg og tiltak funksjonshemmede samt utgifter til tilhørende bygg (Molde Eiendom KF).

Netto driftsutgifter samlet sett, har i perioden 2013–2016 økt for Molde kommune og de to sammenligningsgruppene. Molde kommune fikk i 2015 en reduksjon i netto driftsutgifter til pleie og omsorg. I 2016 økte utgiftene igjen, men er fortsatt på et lavere nivå enn i 2014. Korrigeres det for antall innbyggere over 67 år, viser indikatoren at netto driftsutgifter gikk ned også i 2016 for Molde kommune. Molde kommune har i 2016 hatt en høyere vekst i antall innbyggere over 67 år enn de to sammenligningsgruppene og antall innbyggere i aldersgruppen har økt mer enn netto driftsutgifter. I 2016 økte antall innbyggere over 67 år med 3,4 pst. i Molde kommune. I kommunegruppe 13 var økningen på 3,1 pst. og i landet uten Oslo var økningen på 2,9 pst.

Molde kommune har i perioden hatt en vridning i sin tjenesteproduksjon på området fra institusjon til tjenester til hjemmeboende. Molde kommune har i 2016 hatt tilnærmet like høye utgifter til tjenester til hjemmeboende som kommunegruppe 13. Molde kommune ligger fremdeles klart over kommunegruppe 13 på institusjonsdrift, men avstanden til landet uten Oslo er redusert. På aktiviserings- og servicetjenester har Molde kommune i hele perioden 2013–2015 lavere netto driftsutgifter enn både kommunegruppe 13 og landet uten Oslo.

49 397 50 550 48 580 49 725
45 377 46 586 45 242 46 747
59 246 62 863 55 508 52 616
Netto driftsutgifter til institusjonsdrift per innbygger 67 år og over, konsern

Indikatoren viser netto driftsutgifter til institusjonsdrift per innbygger 67 år og over. Dette inkluderer netto driftsutgifter til pleie- og omsorgstjenester i institusjon og institusjonslokaler. Det meste av utgiftene i denne indikatoren ligger hos omsorgssentrene. Men også tiltak funksjonshemmede og Molde Eiendom KF har utgifter som inngår i indikatoren.

Kommunens utgifter til institusjonsdrift ble vesentlig redusert både i 2015 og 2016. Dette har sammenheng med at det de tre siste årene har vært en reduksjon i antall sykehjemsplasser. I 2014 var det en økning i utgiftene som delvis skyldes store omorganiseringer av institusjonsdriften.

I tillegg til å ha en større andel eldre innbyggere, har Molde kommune en høyere institusjonsdekning enn kommunegruppe 13. Molde kommune har i 2016 en dekningsgrad for plasser i institusjon i pst. av innbyggere 80 år og over på 18,3 pst. Dekningsgraden for kommunegruppe 13 er på 16,4 pst. og dette er den viktigste årsaken til at Molde kommune fortsatt har høyere netto driftsutgifter enn kommunegruppe 13. Molde kommunes dekningsgrad på 18,3 pst. er nå tilnærmet lik landet uten Oslo som i 2016 var på 18,0 pst.

Molde kommune har i 2016 lavere netto driftsutgifter til institusjonsdrift enn i 2013, til tross for en stor økning i aldersgruppen 67 år og over. Begge deler fører til en kraftig nedgang i indikatoren i perioden 2013–2016.

54 725 56 628 55 028 56 391
53 261 54 352 53 299 54 590
52 175 56 107 53 629 55 188
Netto driftsutgifter tjenester til hjemmeboende per innbygger 67 år og over, konsern

Indikatoren viser netto driftsutgifter per innbygger 67 år og over til tjenester til hjemmeboende. I Molde kommune er disse utgiftene i all hovedsak i hjemmetjenesten innenfor pleie- og omsorgsområdet og tiltak funksjonshemmede. I forbindelse med omorganisering av psykisk helse i 2016, fikk også helsetjenesten vesentlige utgifter til hjemmeboende.

Tiltak funksjonshemmede var i 2016 resultatområdet med størst andel netto driftsutgifter til hjemmeboende. Enheten har hatt en forholdsvis jevn, årlig økning i netto driftsutgifter til hjemmeboende i perioden 2013–2016. Økningen skyldes i hovedsak etablering og styrking av ressurskrevende tjenester. Pleie- og omsorgsområdet hadde størst økning i 2014, da nattpatruljen ble styrket og døgnbemannet bofelleskap i Gotfred Lies plass ble etablert. I 2016 fikk pleie- og omsorgsområdet en reduksjon i netto driftsutgifter som i hovedsak skyldes overføring av psykisk helse til helsetjenesten.

Figuren viser at Molde kommune de to siste årene har litt høyere netto driftsutgifter per innbygger i målgruppen enn kommunegruppe 13. I 2013 lå Molde kommune under kommunegruppe 13. Endringen i perioden har sammenheng med vridning i tjenesteproduksjonen fra institusjon til hjemmebaserte tjenester. Molde kommune har også nærmet seg nivået til landet uten Oslo, men ligger i hele perioden under denne gruppen.

Nøkkeltall institusjoner eldre og funksjonshemmede, konsern

Nøkkeltall institusjoner eldre og funksjonshemmede, konsern
Molde Kommunegruppe 13 Landet uten Oslo
2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016
Prioritering
Plasser i institusjon i pst. av mottakere av pleie- og omsorgstjenester 22,7 21,8 20,7 17,0 16,5 16,9 17,8 17,4 17,1
Institusjonsdrift - andel av netto driftsutgifter til pleie- og omsorgstjenester, i pst. 50,3 48,5 46,6 43,5 43,3 43,5 44,7 44,4 44,4
Produktivitet/enhetskostnader
Korrigerte brutto driftsutgifter institusjon, per kommunal plass 1 178 602 1 134 496 1 175 058 1 070 077 1 089 124 1 142 034 1 039 452 1 051 122 1 099 177
Dekningsgrader
Plasser i institusjon i pst. av innbyggere 80 år og over 19,4 18,8 18,3 16,9 16,6 16,4 18,4 18,1 18,0
Andel innbyggere 67 år og over som er beboere på institusjon, i pst. 5,9 5,3 5,0 4,6 4,5 4,2 5,1 5,0 4,8
Andre nøkkeltall
Andel plasser i skjermet enhet for personer med demens, i pst. 16,8 16,5 17,2 25,1 27,0 27,6 24,5 26,3 27,8
Andel plasser avsatt til rehabilitering/habilitering, i pst. 3,2 3,3 3,4 6,7 6,9 6,8 7,7 7,9 7,8
Brukerbetaling i institusjon i forhold til brutto driftsutgifter, i pst. 12,2 12,8 13,0 12,6 12,9 12,5 12,6 13,0 12,6

Nøkkeltall tjenester til hjemmeboende, konsern

Nøkkeltall tjenester til hjemmeboende, konsern
Molde Kommunegruppe 13 Landet uten Oslo
2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016
Prioritering
Tjenester til hjemmeboende - andel av netto driftsutgifter til pleie- og omsorgstjenester, i pst. 44,9 46,8 48,9 50,8 51,0 50,8 50,1 50,3 50,3
Dekningsgrad
Mottakere av hjemmetjenester, per 1 000 innbyggere 80 år og over 285 288 300 316 312 294 334 328 325
Produktivitets-/enhetskostnader
Brukerbetaling, praktisk bistand, i pst. av korrigerte brutto driftsutgifter 0,5 0,5 0,6 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,2
Andel hjemmeboende med høy timeinnsats 10,7 11,0 10,2 7,0 7,0 7,3 6,9 7,2 7,2
Andel hjemmetjenestemottakere med omfattende bistandsbehov, 67 år og over 8,4 11,3 12,2 13,4 13,6 13,9 13,0 13,2 13,7
Korrigerte brutto driftsutgifter per mottaker av hjemmetjenester 288 209 295 587 289 754 236 750 236 414 256 792 239 192 237 967 246 456

Andre nøkkeltall

Andre nøkkeltall

Andre nøkkeltall
2014 2015 2016
Kommunenivå
Antall 80 år og over 1 274 1 266 1 266
Brukere – bare praktisk bistand (daglige gjøremål) 68 66 57
Brukere – bare helsetjenester i hjemmet (hjemmesykepleie) 466 484 514
Brukere – både helsetjenester i hjemmet og praktisk bistand 278 266 269
Gjennomsnittlig tildelte timer praktisk bistand per uke 16,0 17,2 17,6
Gjennomsnittlig tildelte timer helsetjenester i hjemmet per uke 4,5 4,3 4,0
Brukere av trygghetsalarm 475 441 438
Utlånte hjelpemidler fra kommunens lager 2 387 2 278 2 341
Utlån av hjelpemidler fra hjelpemiddelsentralen i Ålesund 3 460 4 139 3 537
Innlevering av hjelpemidler til hjelpemiddelsentralen i Ålesund 1 814 2 920 1 883
Pleie- og omsorgsområdet
Mottakere av omsorgslønn 32 29 29
Gjennomsnittlig tildelte timer omsorgslønn per uke per mottaker 4,8 4,4 4,5
Matombringing antall utleverte porsjoner 42 966 45 990 49 644
Matombringing antall mottakere 260 248 266
Aktivitetstilbud for hjemmeboende med demenssykdom 36 36 49,5*
Mottakere av ressurskrevende tjenester under 67 år 12 12 9
Mottakere av ressurskrevende tjenester over 67 år 5 5 4
Antall trygdeboliger eller andre boliger med utpekingsrett 66/16 66/16 89**
Antall omsorgsboliger 244 236 195
Antall døgnbemannede omsorgsboliger *** 26 34 34
Antall sykehjem 7 6 6
Antall sykehjemsplasser 246 238 232
Enerom i pst. 89,8 88,5 85,4
Mottatte søknader fast plass i sykehjem 132 155 196
Vedtak faste plasser i sykehjem 119 127 148
Antall avslag sykehjemsplass 31 32 27
Nøkkeltall på kommunenivå er hentet ut fra IPLOS-statistikk for aktuellt år og omfatter alle tildelte timer og mottakere av tjenestene i kommunen, uavhengig av hvilken enhet som leverer tjenesten. Nøkkeltall på pleie- og omsorgsnivå er hentet ut fra fagsystemet og bearbeidet til å gjelde tjenester levert av pleie- og omsorgsenhetene utenom tiltak funksjonshemmede.

* En velger å benytte samme definisjon på en plass på aktivitetstilbud for hjemmeboende med demenssykdom som ligger til grunn for tildeling av tilskudd fra Helsedirektoratet.
** Boligene er ikke i henhold til standard for omsorgsbolig.
*** Boligene er i henhold til standard for omsorgsbolig.

Om enheten

Pleie- og omsorgsområdet yter tjenester i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven, herunder dagtilbud, praktisk bistand, hjemmesykepleie og heldøgns omsorg i bolig og institusjon. Tjenesten er inndelt i seks geografiske omsorgsdistrikt med varierende tjenestetilbud.