Råkhaugen omsorgssenter

Hovedtall

-3,0 %
Resultat
3,7 %
Andel av samlet driftsramme
77,7
Årsverk
8,4 %
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Målekort

Mål 2013 2014 2015 2016
Økonomi og organisasjon
Avvik i forhold til budsjett 0,0 % -10,4 % -1,9 % -2,2 % -3,0 %
Arbeidsgiver
Sykefravær 6,0 % 10,7 % 12,8 % 11,1 % 8,4 %
Tjenesteleverandør
Brukerundersøkelse pårørende til beboere i institusjon 4,5 - - - 4,3

Avviksforklaring

Økonomi

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2013 2014 2015 2016
Regnskap 21 215 32 461 44 952 51 257
Budsjett 19 223 31 868 43 981 49 777
Avvik -1 992 -593 -971 -1 480

Enheten hadde et merforbruk på 1 480 369 kroner.

Det er spesielt institusjonsdriften som er årsaken til resultatet med et merforbruk på 2,5 mill. kroner. Det har gjennom hele året vært behov for ekstrainnleie til en ressurskrevende tjeneste ved sykehjemmet, og dette har alene gitt 2,1 mill. kroner i merforbruk. I tillegg fikk bofellesskapet et merforbruk på 0,7 mill. kroner.

Dagaktivitetstilbudet fikk et mindreforbruk på 1,7 mill. kroner. I 2016 mottok enheten et statlig tilskudd på 3,8 mill. kroner til utvidet dagaktivitetstilbud for personer med demens. Deler av tilskuddet ble utbetalt med tilbakevirkende kraft for 2015 og er dermed årsak til noe av mindreforbruket her. I tillegg til oppretting av flere plasser, har tilskuddet finansiert innkjøp av minibuss, elsykler, grillhytter og annet utstyr som har bidratt til økt aktivitet ved dagsentrene.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

Enheten opplever det svært positivt at sykefraværet har gått ytterligere ned siden oppstart av driften i 2013. Fraværet er i vesentlig grad ikke knyttet til arbeidsrelatert fravær. Den enkelte sykmeldte følges kontinuerlig opp i forhold til behandling, tilrettelegging og fremtidig arbeidsevne.

Årsverk:

Økning i antall utførte årsverk i 2016 skyldes flere ansatte på dagsenteret der antall plasser er økt på grunn av statlig tilskudd til aktivitetstilbud for hjemmeboende med demens. I tillegg har ekstrainnleie til ressurskrevende tjeneste i 2016 bidratt til en økning i antall variable årsverk. I 2014 var det færre sykehjemsplasser på Råkhaugen og dermed et lavere antall utførte årsverk. I 2015 ble bofellesskapet på Råkhaugen utvidet med døgnbemanning, noe som også bidro til en økning i antall årsverk.

Medarbeiderundersøkelse – 10-faktor:

Høy oppslutning rundt undersøkelsen ga en svarprosent på 84 pst. Resultatet av undersøkelsen og analysen i etterkant viser at enheten fremover skal ha fokus på leder- og medarbeiderutvikling. For enheten er det viktig å videreutvikle organisasjonen til fortsatt å kunne gi gode tjenester til personer med demens i Molde kommune.

Tjenesteleverandør

Det ble gjennomført en spørreundersøkelse blant pårørende til beboerne ved Råkhaugen. Svarprosenten var 64 pst. Den viste høyest skår på respektfull behandling, tilgjengelighet og trivsel. Brukermedvirkning fikk lavest skår.

Oppfølging skjer i 2017. Det vil bli holdt pårørendemøte i april, der undersøkelsen vil bli brukt som grunnlag for å skape forståelse for det pårørende ønsker skal bli bedre.

Om enheten

Sykehjem

På Råkhaugen ligger kommunens skjermede enheter for personer med demens. I 2016 har institusjonen driftet 40 plasser.

Dagavdeling

Avlastnings- og aktiviseringstilbud for hjemmeboende eldre og yngre med demens, fra hele kommunen. Driften ble utvidet i siste halvdel av 2016 og har i gjennomsnitt 30 plasser hver ukedag. Dagavdelingen har også åpent to kvelder i uken og på lørdager.

Grunnet store distanser og individuelle behov, driftes det desentraliserte plasser på dagsentrene ved Kleive og Skåla omsorgsdistrikter, samt ved bofellesskapet på Gotfred Lies plass.

Bofelleskap

Råkhaugen bofelleskap har 8 boenheter. Tiltaket startet opp i januar 2015, og er et døgnbemannet botilbud for personer med demens.

Vaskeri

Vasker tøy for Råkhaugen, Glomstua og Bergmo sykehjem, samt bofelleskapet på Råkhaugen.