Tiltak funksjonshemmede

Hovedtall

-4,1 %
Resultat
12,1 %
Andel av samlet driftsramme
225,5
Årsverk
10,7 %
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Målekort

Målekort

Målekort
Mål 2013 2014 2015 2016
Økonomi og organisasjon
Avvik i forhold til budsjett 0,0 % -0,2 % -2,6 % 1,4 % -4,1 %
Arbeidsgiver
Sykefravær 6,0 % 12,5 % 10,4 % 10,9 % 10,7 %
Tjenesteleverandør
Brukerundersøkelse - pårørende/brukerrepresentant 4,5 - - 4,3 -
Brukerundersøkelse - hjemmetjenesten 4,5 - - 4,4 -
Andel uønsket deltid 0,0 % 9,0 % 10,0 % 8,6 % 7,0 %
Andel formell utdanning 100,0 % 64,3 % 63,0 % 80,2 % 81,8 %

Avviksforklaring

Økonomi

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2013 2014 2015 2016
Regnskap 134 517 150 728 151 875 167 673
Budsjett 134 234 146 899 154 055 161 043
Avvik -283 -3 829 2 180 -6 630

Enheten hadde et merforbruk på 6 630 235 kroner.

Avviket er primært knyttet til bestilling fra april 2016 med ressurskrevende tjenester til syv nye tjenestemottakere. Bestillingen var beregnet til 7,7 mill. kroner i økte utgifter for 2016. I budsjettrevisjon ble 3,4 mill. kroner av bestillingen finansiert med statlig tilskudd til ressurskrevende tjenester. Enheten fikk dermed en utfordring på 4,3 mill. kroner som ikke ble løst i løpet av året. I andre halvår fikk enheten ytterligere fire nye brukere som det ikke ble sendt inn bestilling på. Samtidig ble en ressurskrevende tjeneste avsluttet.

I tillegg har enheten et merforbruk på 2,0 mill. kroner til lønn støttekontakter og privat avlastning. Spesielt nye vedtak på støttekontakt har vært økende i 2016, og utfordringen rundt ny organisering av tjenesten er ikke løst.

Enheten fikk for 2016 rammetrekk på 2,8 mill. kroner og det har gjennom hele året vært fokus på å gjennomføre effektiviserende tiltak. Ansatte benyttes på tvers i hele enheten, stillinger har vært holdt vakante og kursaktivitet og innkjøp har vært svært begrenset. Tiltakene har imidlertid ikke vært tilstrekkelig til å oppnå balanse når en samtidig har startet opp nye tjenester.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

Enheten hadde i 2016 en svak nedgang i sykefraværet og fortsetter dermed den positive utviklingen når det gjelder reduksjon av sykefraværet. Som tidligere er det først og fremst langtidsfraværet som er utfordrende. Det arbeides kontinuerlig med oppfølging av sykmeldte medarbeidere, og det gjennomføres mange individuelle samtaler knyttet til mønsterfravær. I kommende år skal enheten delta i KS og NAV sitt formaliserte samarbeidprosjekt, «NED med sykefraværet».

Årsverk:

Økning i antall utførte årsverk i 2016 er knyttet til etablering av botjeneste til nye tjenestemottakere. Det har gjennom året vært flere omrokkeringer av årsverk mellom de ulike avdelingene for å utnytte ressursene mest mulig effektivt.

Medarbeiderundersøkelse – 10-faktor:

Enheten har jevnt over god skår på de ti faktorene i undersøkelsen. Best skåres det på nytteorientert motivasjon, fleksibilitetsvilje, og rolleklarhet. De ti ulike driftsenhetene bearbeider og analyserer egne måleresultat og velger satsings- og utviklingsområder basert på dette. Enheten vil på overordnet nivå arbeide målrettet med strategisk kompetanseplan og Lean.

Tjenesteleverandør

Enheten fikk en økning i antall ressurskrevende tjenestemottakere utover det som var beskrevet i budsjett for 2016. Enheten fikk for 2016 en rammereduksjon på 1,8 mill. kroner knyttet til blant annet gjennomgang av fattede vedtak. Av ulike grunner ble en slik gjennomgang av vedtaksmengden ikke gjennomført i 2016. Kvalitetsmessig er tjenesten utført innenfor gjeldende avtaler og retningslinjer.

Enheten har ikke gjennomført brukerundersøkelser i 2016. Av andre målinger kan nevnes skår på uønsket deltid og andel formell kompetanse. På begge disse parameterne er det en forbedring på 1,6 pst.

Fremtidige utfordringer

Den største utfordringen er de økonomiske rammene i en tjeneste der det aller meste er lovpålagt. Basert på erfaring, vil presset på de ulike tjenestene opprettholdes. Enheten er kjent med at det blir en ytterligere vekst gjennom kommende år. Dette medfører en betydelig utfordring og økning i enhetens utgifter.

Å harmonisere antall støttekontaktvedtak mot reell ramme, samt vri tilbudet over til mer gruppeaktivitet, er fortsatt utfordrende. Delvis fordi mange av brukerne har betydelige individuelle behov, men også grunnet begrenset kapasitet til strategisk planlegging på dette området.

Til tross for at mye godt nærværsarbeid pågår, har enheten fortsatt høyt sykefravær. Dette utfordrer enheten i hverdagen og forringer kvalitet og kontinuitet i tjenesten til brukeren og belaster arbeidsfellesskapet. Videre arbeid på dette området blir et satsingsområde i 2017. Det vil også bli økt fokus på implementering av velferdsteknologi, Lean og strategisk kompetanseutvikling.

Andre nøkkeltall

Nøkkeltall

Nøkkeltall
2013 2014 2015 2016
Brukere botjenesten 64 71 73 72
Barneboliger 3 3 2 6
Bokollektiv for eldre utviklingshemmede - - - 6
Avlastningsplasser 6 6 6 6
Antall brukere av avlastningstjenesten 14 20 18 22
Antall brukere med privat avlastning 21 22 28 28
Antall døgn privat avlastning 504 523 333 718
Antall brukere med dagsentertilbud 52 56 51 57
Brukerstyrt personlig assistanse / privat tjenesteyting 5 5 5 6
Antall timer brukerstyrt personlig assistanse / privat tjenesteyting 15 274 21 606 22 261 42 666
Vedtak støttekontakt 82 68 149 184
Utbetalte timer støttekontakt 15 276 10 983 14 841 19 291
Vedtak omsorgslønn 50 46 51 49
Utbetalte timer omsorgslønn 8 640 12 047 12 197 9 563
Antall forebyggende tiltak 1 2 3 5
Antall ressurskrevende tjenester i statlig tilskuddsordning 35 34 32 32
Antall vedtak (tiltak) i forhold til tvang og makt 42 34 35 35
Antall dispensasjoner fra Fylkesmannen 116 127 124 102
Antall samlokaliserte boliger 8 8 8 8
Antall utviklingshemmede under 16 år 15 16 24 20
Antall utviklingshemmede over 16 år 77 78 77 89
Antall brukere med andre diagnoser* 60 65 144 151
Antall brukere i alt 152 159 245 260
* Økning fra 2014 til 2015 skyldes i hovedsak overføring av støttekontakttjenesten fra sosialtjenesten NAV Molde

Om enheten

Tiltak funksjonshemmede yter følgende tjenester:

Botjenesten

Tjenesten yter omsorg, opplæring og praktisk bistand til voksne utviklingshemmede. Totalt 72 personer mottar tjenester i eget hjem.

Avlastningstjenesten

Tjenesten ytes til personer som bor i foreldrehjemmet og skal primært være et tilbud til pårørende med en vesentlig omsorgsbyrde. Det er seks døgnplasser i driftsenheten og 22 personer benyttet tilbudet i 2016. Avlastningstjenesten er etablert i tidligere Røbekk omsorgssenter.

Barneboliger

Det gis heldøgnstilbud til to barn og fire barn mottar hjelp i hjemmet på natt.

Bokollektiv

Det gis heldøgnstilbud til seks eldre utviklingshemmede. Bokollektivet er etablert i tidligere Røbekk omsorgssenter.

Enen dagsenter

Enen dagsenter har gitt tilbud til 57 voksne utviklingshemmede. Tilbudet er individuelt tilrettelagt. Det drives ulike former for produksjon, som vaskeri, bakeri, montasjearbeid og produksjon av tennbriketter, vedproduksjon og produksjon av håndarbeidsprodukter.

Andre tiltak

Tjenester som omsorgslønn, privat avlastning og støttekontakt ligger til denne driftsenheten. Brukerstyrt personlig assistanse og privat tjenesteyting gis til seks brukere. Det gis også tjenester til 151 brukere som har andre diagnoser enn utviklingshemming.