Kommunale tjenester levert av andre

Kommunen kjøper varer og tjenester fra stat, fylkeskommune, andre kommuner og private som erstatning for kommunal egenproduksjon. Med det omfanget dette kjøpet etter hvert har fått, er det naturlig at dette synliggjøres i Molde kommunes årsrapport. Det gjøres oppmerksom på at disse utgiftene ikke er med i diagrammet som viser fordeling av hovedtall under den enkelte avdeling og enhet.

(beløp i 1 000 kroner)

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon
Regnskap Budsjett
2013 2014 2015 2016 2017
Driftsavdelingen * 1 629 2 513 2 716 - -
Plan- og utviklingsavdelingen 1 253 1 302 1 309 1 317 1 322
Personal- og organisasjonsavdelingen * - - - 2 852 2 875
Skoleområdet** 12 963 16 056 19 068 19 379 19 532
Barnehageområdet 93 532 108 097 105 250 119 457 113 275
Barneverntjenesten 2 594 3 721 2 971 5 204 5 202
Sosialtjenesten NAV Molde 3 054 3 480 3 610 4 232 4 571
Flyktningtjenesten - - - 872 254
Helsetjenesten 20 122 20 662 22 563 25 650 24 478
Pleie- og omsorgsområdet 10 398 10 010 12 506 7 357 9 458
Tiltak funksjonshemmede 6 090 7 946 7 868 13 042 16 026
Andre 954 460 410 225 125
Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon 152 589 174 247 178 271 199 588 197 118
* Omorganisering i stab 1. januar 2016.
** Skoleområdet er inkludert pensjonskostnader til Tøndergård skole.

Samlet tjenesteproduksjon, konsern

(beløp i mill. kroner)

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon

Den største tjenesteleveransen til innbyggerne fra andre enn kommunen, kommer fra de private barnehagene. Denne leveransen erstatter kommunal egenproduksjon og finansieringsansvaret er lagt til kommunen. De private barnehagene er i betydelig grad med på å oppfylle kravet som påligger kommunen om full barnehagedekning for barn med lovfestet rett til barnehageplass.

Kommunen gir driftstilskudd til privatpraktiserende leger og fysioterapeuter, kjøper tjenester knyttet til skoleområdet med særlig vekt på fosterhjemsplasserte barn og unge og betaler for spesialundervisning ved Tøndergård skole. Krisesenteret for Molde og Omegn IKS får også et betydelig tilskudd fra Molde kommune.

Ellers kjøper kommunen opphold i private institusjoner og benytter ULOBA som administrator og arbeidsgiver for ulike tjenesteleveranser særlig innenfor tiltak funksjonshemmede.