Kommunen som samfunnsutvikler

Pådriver for vekst og samarbeid i regionen

Arbeidet med kommunereformen var den viktigste saken for utvikling av samarbeidet i regionen i 2016. ROR initierte i 2015 et prosjekt der Telemarksforskning utarbeidet bakgrunnsinformasjon som grunnlag for diskusjoner om kommunesammenslåing. Prosjektet ble sluttført i 2016. Molde kommunes primære ønske var å etablere en størst mulig ny kommune på Romsdalshalvøya. Molde kommune deltok i flere intensjonsavtaleforhandlinger, både med store deler av kommunene på Romsdalshalvøya og i mindre konstellasjoner med en eller flere kommuner. Prosessen endte med at kommunestyrene i Midsund kommune, Nesset kommune og Molde kommune gjorde vedtak om å etablere nye Molde kommune fra 1. januar 2020.

Molde kommune deltar i nærmere 60 interkommunale samarbeid. Det foregår også en rekke felles planutredninger og prosjektsamarbeid mellom kommunene. I 2016 ble planforslaget til interkommunal sjøplan for Romsdalsfjorden, som er et samarbeid mellom kommunene Midsund, Vestnes, Rauma, Nesset og Molde, sendt på høring. Planen skal vedtas i 2017.

Regional utvikling er intensjonen med Byregionprogrammet i regi av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Molderegionen, med kommunene Midsund, Aukra, Fræna, Eide, Rauma og Molde, er med i programmet. Prosjektet skal utvikle, styrke og redusere sårbarhet i regionen. Prosjektet ble startet i 2016 og blir avsluttet i 2018.

Gode samferdselsløsninger er viktig for vekst og samarbeid i regionen. I 2016 ble reguleringsplan for Vik-Julbøen (Møreaksen) vedtatt i kommunene Vestnes, Midsund og Molde. Den videre planleggingen fra Julbøen og forbi Molde sentrum ble startet. Her skal det gjøres en tilleggsutredning for vegløsningen Bolsønes – Årø. Forslagene til reguleringsplaner for strekningene Bolsønes – Fuglset og Lønset – Hjelset ble begge lagt ut til offentlig høring i 2016. Det er stor spenning knyttet til ny Norsk Transportplan (NTP) 2018-2029. I forslaget til NTP som er sendt på høring, er det lagt inn midler til Bypakke Molde i planperioden.

Kommunedelplan for Hjelset ble vedtatt i 2016. Planen legger grunnlaget for utarbeiding av reguleringsplan for det nye sykehuset på Hjelset. Reguleringsplanen som blir utarbeidet av Sykehusbygg HF på vegne av Helse Møre og Romsdal HF, må vedtas av kommunestyret i 2017 for at alt skal ligge til rette for å starte realiseringen av det nye sykehuset i 2018.

Gode kollektiv, gang- og sykkelløsninger er sentrale i Bypakke Molde. Det er lagt stor vekt på å få etablert gode kollektivløsninger for det nye sykehuset på Hjelset.

Vekst og utvikling i hele kommunen

Kommunedelplan for Strande – Aukra grense (Molde 1) ble vedtatt av kommunestyret i 2016. Den nye planen erstatter fem tidligere planer. Kommunedelplanen er et strategisk dokument som viser utnytting av arealet i planområdet til ulike tilbud i kommunen og inneholder blant annet 15 nye områder for boligutvikling.

Det har i 2016 vært arbeidet med nye beredskapsplaner med bakgrunn i et overordnet styringsdokument for beredskapsarbeid som ble vedtatt i 2015. En er ikke kommet i mål med alle planene som skal utarbeides i 2016. Dette blir fulgt opp i 2017. Beredskapsarbeidet i kommunen er styrket gjennom oppretting av egen stilling fra medio 2017.

Flere strategiske planer er vedtatt i 2016. Ny barnehageplan er et strategisk dokument som viser hvordan tilbudet skal utvikle seg i årene som kommer. Barn og unge er i fokus på flere områder. Dette kommer også frem i en egen plan for barn og unge som ble vedtatt i 2016. Det samme ble ny ruspolitisk handlingsplan. Felles for planene som er vedtatt, er at tiltak som krever økte ressurser må vurderes hvert år i forbindelse med budsjett og økonomiplan.

Drive et aktivt folkehelsearbeid

Molde kommune skal drive et aktivt folkehelsearbeid. Folkehelseperspektivet er viktig og skal være premiss i utarbeiding av alle strategiske planer. I 2016 ble det for første gang utarbeidet en oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i kommunen. Oversikten gir et godt utgangspunkt for kommende planoppgaver.

Det skal også legges til rette for et aktivt kultur-, idretts- og friluftsliv i kommunen. I 2016 ble Moldes nye kulturskole åpnet med både kommunale og fylkeskommunale tilbud. Den nye skolen gir et mylder av aktivitet og er viktig for utviklingen av kulturkommunen Molde. Kommunestyret vedtok i 2016 en ombygging av dagens Istadhall til en flerbruks arrangementshall. Hallen vil stå ferdig i mars 2017.