Kommunereformen

Arbeidet med kommunereformen og etablering av en ny og større kommune, der Molde kommune skal inngå, pågikk med full styrke i første halvår av 2016.

Stortinget gav sin tilslutning til å gjennomføre en kommunereform i juni 2014, med mål om større og mer robuste kommuner med økt makt og myndighet. Alle kommuner fikk et selvstendig utredningsansvar i forhold til å gjennomføre prosesser der sammenslåing med andre kommuner ble vurdert. Fristen for kommunene til å gjøre vedtak, var opprinnelig satt til 1. juli 2016. Denne fristen ble senere forlenget til 31. desember 2016.

De overordnede målene for kommunereformen er:

  • Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne
  • Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
  • Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner
  • Styrke lokaldemokratiet og gi større kommuner flere oppgaver

Kommunene i ROR ble enige om en felles milepælsplan for å samordne prosessene i hver kommune frem mot endelige vedtak i juni 2016. Molde kommunes primære ønske var å etablere en størst mulig ny kommune på Romsdalshalvøya. Molde kommune deltok i flere forhandlinger om intensjonsavtaler, både med store deler av kommunene på Romsdalshalvøya og i mindre konstellasjoner med en eller flere kommuner. Forhandlinger om intensjonsavtaler fant sted i perioden fra februar til mai 2016, og flere intensjonsavtaler ble signert.

Nye Molde kommune

Prosessen endte med at kommunestyrene i Midsund kommune, Nesset kommune og Molde kommune gjorde vedtak om å etablere nye Molde kommune fra 1. januar 2020.

Forhandlingsutvalget i Molde kommune bestod av ordfører Torgeir Dahl, varaordfører Sidsel Rykhus, representant fra opposisjonen Margareth Hoff Berg og rådmann Arne Sverre Dahl. Det ble også opprettet en administrativ referansegruppe bestående av representanter fra Molde ungdomsråd, tillitsvalgte samt ulike administrative funksjoner.

Molde kommune har gjennomført to innbyggerhøringer i prosessen, den første i mai 2015 og den andre i april 2016. Begge undersøkelsene viste at over 70 pst. av innbyggerne i Molde kommune er positive til etableringen av en ny og større kommune.

Molde kommune gjennomførte også både folkemøter og informasjonsmøter i april 2016, og det ble løpende lagt ut informasjon om prosessen på kommunens hjemmesider.

I løpet av prosessen med kommunereformen, har det vært lagt frem 6 saker som har omhandlet reformen for politisk behandling i perioden oktober 2014 til juni 2016. Molde formannskap har vært referansegruppe, og har i tillegg løpende fått muntlig orientering om det pågående arbeidet.

I oktober 2016 ble det behandlet en likelydende sak i kommunestyrene i Midsund kommune, Nesset kommune og Molde kommune om organisering av interimsperioden frem til fellesnemden for den nye kommunen blir etablert. Det ble besluttet å etablere et interimsstyre bestående av tre politikere fra hver kommune herunder ordfører og varaordfører, rådmennene og representanter for de tillitsvalgte og vernetjenesten. I tillegg ble det besluttet å lyse ut en tidsavgrenset stilling som prosjektleder med ansvar for å lede samordning av prosesser i arbeidet med å etablere nye Molde kommune (interkommunalt samarbeid, lokaldemokratimodeller, fremtidig pensjonskasse samt mandat og arbeidsoppgaver for fellesnemda). Den 1. januar 2017 ble Britt Rakvåg Roald ansatt som prosjektleder for nye Molde kommune.