KOSTRA

Om KOSTRA

Alle kommuner er pålagt å føre regnskapet etter KOSTRA-standarden. KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem om kommunale virksomheter. Informasjon om kommunale tjenester og bruk av ressurser på ulike tjenesteområder registreres og sammenstilles for å gi relevant informasjon til beslutningstakere og andre, både nasjonalt og lokalt. Informasjonen skal tjene som grunnlag for analyse, planlegging og styring, samt gi grunnlag for å vurdere om nasjonale mål nås.

KOSTRA-tallene gir et grunnlag for å vurdere prioriteringer, dekningsgrader og produktivitet mellom kommuner over tid. Ulik prioritering, kvalitet på tjenestene, struktur og behov i befolkningen, er faktorer som vil påvirke nøkkeltallene. Det er vanskelig å definere og skille ut konkret effekt av alle disse forholdene i tallene. Med bakgrunn i dette kalles nøkkeltallene i KOSTRA for indikatorer. I dette ligger det at nøkkeltallene kun indikerer ulikheter mellom kommuner, og dermed et grunnlag for videre analyse, men ingen fasit og entydig forklaring på forskjeller. Kvaliteten på tallene er også avhengig av kvaliteten på tjeneste- og økonomirapporteringen fra kommunene. Rapporteringen er omfattende og kompleks, så feil og ulike tolkninger kan forekomme.

KOSTRA-tallene for 2016 er foreløpige tall. Kommunene og Statistisk sentralbyrå (SSB) reviderer nå tallene og endelige tall for 2016 blir først publisert i juni. Erfaringsmessig vil de endelige tallen bli noe justert sammenlignet med de foreløpige tallene. Dette kan skyldes manglende eller feil rapportering fra kommunene, samt at SSB ikke har kontrollert alle sine sammenstillinger.

I de påfølgende tabellene, og i alle KOSTRA-sammenstillinger under de enkelte enheter, ses det på utviklingen til Molde kommune over tid. Samtidig vises gjennomsnittlig utvikling i kommunegruppe 13 og for alle kommuner i landet uten Oslo. Kommunegruppene deler kommuner inn etter folkemengde og økonomiske rammebetingelser. Molde kommune er en del av kommunegruppe 13, definert som store byer utenom de fire største byene i landet. Kommunegruppe 13 ble utvidet med fire kommuner til 49 kommuner med folketall over 20 000 innbyggere i 2014.

Å studere egne tall opp mot kommunegruppen, skal gi et bedre sammenligningsgrunnlag. Gjennomsnitt for landet uten Oslo er det beste tallet for å vise tall for alle primærkommunene i Norge. Oslo er utelatt siden Oslo er både en kommune og en fylkeskommune.

Tallmaterialet er presentert på konsernnivå. Konserntall er tall for kommunen som juridisk enhet og inkluderer kommunale foretak, interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper. Ved å bruke konserntall, elimineres det vesentligste av forskjellene i tallene som skyldes ulik organisering av den kommunale tjenesteproduksjonen. Konserntall fanger godt opp kommunale foretak og interkommunale selskap. Utgiftene til interkommunale samarbeid har derimot vært vanskelig å fordele riktig i KOSTRA.

Dette kapitlet er videre inndelt i tre deler. Først blir utvalgte finansielle nøkkeltall presentert. Deretter vises utdrag fra behovsprofilen og netto driftsutgifter for utvalgte tjenesteområder. Dette for å sammenstille ulikheter i etterspørsel og ressursbruk. Til slutt er KOSTRA-tallene fra de ulike tjenesteområder også presentert i dette kapittelet for å gi en samlet oversikt over KOSTRA-tallene i årsrapporten. Disse tallene er også presentert under aktuell enhet.

Definisjoner KOSTRA-indikatorer

Netto driftsutgifter

Netto driftsutgifter viser kommunens driftsutgifter, inkludert avskrivinger, etter at driftsinntektene er trukket fra. Netto driftsutgifter må dekkes av kommunens frie inntekter. Netto driftsutgifter skal være en indikator på prioritering i KOSTRA. Derfor er avskrivinger for de ulike tjenesteområdene lagt til slik at indikatoren inkluderer kapitalslit. Netto driftsutgifter presenteres i pst. av samlede netto driftsutgifter og per innbygger i målgruppen for tjenestene. Per innbygger i målgruppen tar høyde for ulik demografi, mens netto driftsutgifter i pst. sier noe om de ulike tjenesteområdenes størrelse.

Indikatoren tar ikke høyde for bruk og avsetning av bundne driftsfond. Det betyr for eksempel at dersom et tjenesteområde mottar et statlig, øremerket tilskudd et år, vil hele tilskuddet redusere indikatoren uavhengig om hele tilskuddet blir benyttet til tjenesteproduksjon det året. Tilsvarende vil bruk i senere år øke nivået på indikatoren. Dette kan påvirke tidsserien, spesielt for de minste tjenesteområdene.

Korrigerte brutto driftsutgifter

Korrigerte brutto driftsutgifter viser brutto driftsutgifter til kommunens egen tjenesteproduksjon. Kjøp av tjenester fra andre er ikke med. Ved å se på korrigerte brutto driftsutgifter per bruker, innbygger eller produsert enhet, vil indikatoren si noe om kommunens enhetskostnad eller produktivitet. Denne indikatoren kan dermed si noe om tjenesteproduksjonen er effektiv per bruker, men den fanger ikke opp ulikhet i brukerbehov eller kvalitet.

KOSTRA - finansielle nøkkeltall

47 415 48 612 49 775 52 141
45 317 46 497 47 667 50 183
44 526 45 235 45 991 48 059
Frie inntekter i kroner per innbygger

Frie inntekter består av rammetilskudd og skatteinntekter og er hovedfinansieringen av kommunesektoren. Gjennom inntektssystemet fordeles inntektene mellom kommunene slik at alle kommunene skal ha økonomisk handlingsrom til å tilby sine innbyggere et likeverdig tjenestetilbud. Ulikt behov etter kommunale tjenester blir korrigert i rammetilskuddet via utgiftsutjevningen. Videre inngår det diverse distriktspolitiske tilskudd i rammetilskuddet.

Nivået på skatteinntektene blir delvis utjevnet gjennom inntektsutjevningen. Nivået på de frie inntekter er derfor avhengig av det totale utgiftsbehovet, distriktspolitiske tilskudd og skatteinntektene, inkludert naturressursskatt.

Sammenlignet med kommunegruppe 13, har Molde kommune lavere skatteinntekter og lavere rammetilskudd per innbygger. I 2016 har også landet uten Oslo høyere skatteinntekter enn Molde kommune i gjennomsnitt. Dette kan skyldes de ekstraordinære skatteinntektene som slo ut ulikt blant kommunene i 2016. Landet uten Oslo har fremdeles betydelig høyere rammetilskudd per innbygger enn Molde kommune. Dette skyldes høyere beregnet utgiftsbehov og distriktspolitiske tilskudd.

Diagrammet viser at de frie inntektene økte mest i 2016 og årsaken var i hovedsak økte skatteinntekter. Molde kommune hadde en større vekst i rammetilskuddet enn sammenligningsgruppene, men det skyldes i hovedsak økt inntekstutjevning siden Molde ikke hadde den samme veksten i skatteinntektene.

I 2014 opplevde kommunene motsatt situasjon med en stor skattesvikt. Denne bidro til en spesielt svak vekst i frie inntekter per innbygger. I 2015 var det igjen skatteinntektene som var årsaken til veksten i frie inntekter. Rammetilskuddet ble faktisk redusert per innbygger i Molde kommune i 2015, men dette hadde sammenheng med at medfinansieringsordningen av somatiske tjenester ble fjernet, med tilhørende trekk i rammeoverføringene.

Diagrammet viser at Molde kommune har hatt en lavere vekst i de frie inntektene enn kommunegruppe 13 og gjennomsnittet for landet i perioden 2013–2016. Det beløper seg til mellom 1 200–1 300 kroner per innbygger i perioden.

2,1 0,7 2,5 3,7
2,4 1,0 2,9 4,0
2,2 -1,2 4,7 5,3
Brutto driftsresultat i pst. av brutto driftsinntekter, konsern

Brutto driftsresultat viser hvor mye av kommunens brutto driftsinntekter som er igjen etter at utgiftene til tjenesteproduksjonen er dekt. Det sier derfor noe om nivået på tjenesteproduksjonen i forhold til kommunens brutto driftsinntekter.

Brutto driftsresultat må være stort nok til å dekke netto finansutgifter og eventuelt dekke tidligere års merforbruk eller bygge opp nødvendig økonomisk buffer. Hvilket nivå brutto driftsresultat bør være på, er derfor avhengig av nivået på lånegjeld, tidligere års resultat og disposisjonsfond. Molde kommune har høyere netto finansutgifter og lavere økonomisk buffer enn kommunegruppe 13 og landsgjennomsnittet. Det betyr at Molde kommune bør ha et høyere brutto driftsresultat enn sammenligningsgruppene.

Etter to år med svært negativ utvikling i brutto driftsresultat for Molde kommune, ble brutto driftsresultat betydelig forbedret både i 2015 og 2016. Spesielt i 2014 var resultatet svært dårlig med et negativt brutto driftsresultat. Det vil si at tjenesteproduksjonen, inkludert avskrivninger, var større enn brutto driftsinntekter. Den solide forbedringen i 2015 skyldes både økte inntekter og reduserte utgifter. Forbedringen i 2016 skyldes at driftsinntektene økte mer enn driftsutgiftene. Driftsinntektene økte med 119,1 mill. kroner.Skatteinntektene økte mest med 37,8 mill. kroner. Utover dette var det en betydelig økning i refusjon fra andre kommuner knyttet til interkommunale samarbeid og tjenestesalg, rammetilskudd og integreringstilskudd for flyktninger.

Diagrammet viser at kommunegruppe 13 og landet uten Oslo har samme utvikling i perioden, men at bedringen i brutto driftsresultat de siste to årene har vært større i Molde kommune.

3,6 3,8 4,0 4,0
4,0 4,1 4,6 4,3
7,1 5,5 6,7 6,1
Netto finans og avdrag i pst. av brutto driftsinntekter, konsern

Indikatoren viser netto finansutgifter i pst. av brutto driftsinntekter. Indikatoren viser hvor stor andel av driftsinntektene som er bundet opp til å dekke netto finansutgifter. Den største posten her er rente- og avdragsutgifter. Disse vil avhenge av valgt finansieringsstrategi, for eksempel andelen lån og nedbetalingstid. Videre inngår utbytter og tap eller gevinst på finansielle omløpsmidler i indikatoren. Ekstraordinære avdrag og nedbetaling av utlån vil ikke fremkomme siden dette føres i investeringsregnskapet, og her tas bare hensyn til transaksjoner i driftsregnskapet.

Indikatoren viser at Molde kommune har en relativt stor andel av driftsinntektene bundet opp til betjening av lån sammenlignet med andre kommuner. Dette skyldes at Molde kommune har en mye større lånegjeld enn kommunegruppe 13 og landsgjennomsnittet. Molde kommune må derfor benytte en større andel av sine årlige inntekter til å dekke renter og avdrag. Molde kommune hadde en betydelig nedgang i 2014. Dette skyldtes i hovedsak et ekstraordinært utbytte fra Istad AS det året. I 2015 er igjen netto finansutgifter økt til tross for lavere rentenivå med tilhørende lavere renteutgifter. Økningen skyldes redusert utbytte og tap på finansielle instrumenter. Nedgangen i 2016 skyldes noe lavere rente- og avdragsutgifter. Utviklingen over tid vil være avhengig av rentenivå, nye låneopptak, eieruttak og verdiendring finansielle omløpsmidler.

2,7 1,2 2,9 4,1
2,6 1,3 2,9 4,3
0,0 -1,7 3,3 4,4
Netto driftsresultat i pst. av brutto driftsinntekter, konsern

Indikatoren viser netto driftsresultat i pst. av driftsinntektene på konsernnivå. For Molde kommune alene ble netto driftsresultat 4,7 pst. i 2016. Molde kommune som konsern fikk et netto driftsresultat på 4,4 pst. i 2016.

Netto driftsresultat forteller hva kommunen sitter igjen med etter at driftsutgifter, renter og avdrag er betalt. Netto driftsresultat kan enten benyttes til å finansiere investeringer eller avsettes til disposisjonsfond. Netto driftsresultat er den indikatoren som gir det beste målet på økonomisk balanse i kommunene. Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi har sagt at en sunn og bærekraftig kommuneøkonomi forutsetter et positivt netto driftsresultat i størrelsesorden 1,75 pst. av totale driftsinntekter over tid. Tallet er nedjustert med 1,25 pst. i 2014 grunnet at merverdikompensasjon fra investeringer i sin helhet skal føres i investeringsregnskapet.

Målet om 1,75 pst. i netto driftsresultat er et samlet anslag for alle primærkommunene. En kommune med høy gjeld, og dermed store avdragsutgifter, vil kunne ha et noe lavere tall og fremdeles ha en bærekraftig økonomi. Et negativt netto driftsresultat betyr at kommunen tærer på kapital for å dekke driftsutgiftene. I en slik situasjon vil kommunen mangle økonomisk handlefrihet.

Selv om Molde kommune kan være bærekraftig med et lavere netto driftsresultat, har resultatene vært dårlige de siste årene frem til 2015. Spesielt netto driftsresultat i 2014 var svakt og resultatet var ikke bærekraftig. Etter flere år med dårligere resultat enn kommunegruppe 13 og landsgjennomsnittet, fikk Molde kommune et bedre netto driftsresultat enn sammenligningsgruppene i 2015 og 2016. Molde kommunes resultat i 2016 var svært godt, men også nødvendig etter flere år med svake resultater.

76,1 80,0 82,3 81,7
79,9 83,4 86,1 83,8
123,0 122,6 130,3 134,4
Netto lånegjeld i pst. av brutto driftsinntekter, konsern

Netto lånegjeld i pst. av brutto driftsinntekter viser gjeldsgraden til kommunene i forhold til egne driftsinntekter. Indikatoren viser at Molde kommune har betydelig større lånegjeld enn kommunegruppe 13 og landsgjennomsnittet sett i forhold til inntektene. Indikatoren er ikke korrigert for lånegjeld knyttet til selvkostområder, som skal være selvfinansierende, eller lånegjeld som er knyttet opp til statlige rente- eller avdragsrefusjoner. Like fullt viser indikatoren at Molde kommune må benytte en større andel av sine brutto driftsinntekter til å dekke renter og avdrag i årene fremover enn sammenligningsgruppene.

Høy lånegjeld gjør kommunen mer følsom for renterisiko gitt andel lånegjeld med flytende rente. Den høye netto lånegjelden har vært håndterbar med dagens lave rentenivå. Dagens gjeldsgrad vil kunne bli krevende med et høyere rentenivå, men en god del av Molde kommunes lånegjeld er sikret gjennom fastrenteavtaler og rentekompensasjonsordninger. Videre er det en del av gjelden som skal finansieres av brukerbetalinger og ikke av kommunens frie inntekter.

Denne indikatoren må også ses i lys av kommende års investeringsbehov. I ulik grad har kommuner fornyet sin bygningsmasse de siste årene. Det er til dels stor forskjell i standard på kommunale bygg og dermed behov for store renoveringer eller nybygg i årene som kommer.

Behovsprofil og andel netto driftsutgifter

Utdrag fra behovsprofilen

I tabellen under presenteres kommunens behovsprofil fra KOSTRA. Tabellen er viktig når man studerer anvendelsen av midlene til de forskjellige tjenestene for å kunne si om forskjellen ligger i demografien eller sosiale forhold. Tabellen viser at Molde kommune har relativt færre barn i barnehage- og grunnskolealder, og flere i de to eldste aldersgruppene. Demografien tilsier at Molde kommune i utgangspunktet kan ha lavere utgifter til barnehage- og skolesektoren enn kommunegruppe 13 og landsgjennomsnittet. Videre er det grunn til å tro at Molde kommune vil ha høyere utgifter til helse- og omsorgstjenester enn landet og kommunegruppe 13.

På levekårsdata og sosiale forhold ligger Molde kommune gjennomgående litt lavere enn kommunegruppe 13 og landsgjennomsnittet. Dette indikerer at Molde kommune vil ha lavere utgifter innenfor aktuelle tjenesteområder enn kommunegruppe 13 og landsgjennomsnittet.

For Molde kommune har det fra 2015 til 2016 vært størst endring i aldersgruppen 67–79 år. Videre viser tabellen at innflyttingen har gått ned, samtidig med at utflyttingen har økt. Arbeidsledigheten har også økt og Molde kommune er nesten på nivå med sammenligningsgruppene i 2016.

Ulikheter i behovsprofilen mellom kommuner, er gjenstand for korrigering i inntektssystemet. Dette innebærer at Molde kommunes frie inntekter er lavere enn gjennomsnittskommunens frie inntekter.

Behovsprofil - nivå 2

Behovsprofil - nivå 2
Molde Kommunegruppe 13 Landet uten Oslo
2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016
Befolkningsdata per 31. desember
Folkemengden i alt 26 392 26 732 26 822 1 900 841 1 921 427 1 940 444 4 518 126 4 555 595 4 591 560
Andel kvinner, i pst. 50,0 49,8 49,8 50,0 49,9 49,9 49,6 49,6 49,5
Andel menn, i pst. 50,0 50,2 50,2 50,0 50,1 50,1 50,4 50,4 50,5
Andel 0 åringer, i pst. 1,1 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
Andel 1–5 år, i pst. 5,8 5,6 5,6 6,1 6,0 5,9 6,0 5,9 5,8
Andel 6–15 år, i pst. 11,5 11,7 11,6 12,5 12,5 12,5 12,4 12,3 12,3
Andel 16–18 år, i pst. 4,0 3,8 3,7 3,9 3,9 3,8 4,0 3,9 3,9
Andel 19–24 år, i pst. 8,3 8,3 8,2 7,8 7,7 7,7 7,9 7,8 7,8
Andel 25–66 år, i pst. 54,2 53,9 53,8 54,5 54,4 54,4 54,2 54,1 54,0
Andel 67–79 år, i pst. 10,2 10,8 11,3 9,8 10,2 10,5 10,1 10,5 10,8
Andel 80 år og over, i pst. 4,8 4,7 4,7 4,2 4,1 4,1 4,4 4,4 4,4
Levekårsdata
Andel skilte og separerte 16–66 år, i pst. 10,6 10,5 10,7 11,8 11,6 11,7 11,0 10,9 10,8
Andel enslige forsørgere med stønad fra folketrygden, i pst 1,5 1,5 - 1,7 1,6 - 1,7 1,5 -
Andel uførepensjonister 16–66 år, i pst. 7,6 7,4 - 8,9 9,0 - 9,4 9,4 -
Andel enslige innbyggere 80 år og over, i pst. 63,2 62,2 61,1 63,3 62,9 62,9 64,4 63,9 63,4
Forventet levealder ved fødsel, kvinner 83,9 83,9 84,7 82,8 82,8 83,7 82,9 82,9 83,7
Forventet levealder ved fødsel, menn 79,0 79,0 80,6 78,4 78,4 79,7 78,4 78,4 79,6
Levendefødte per 1 000 innbyggere 10,9 11,3 11,0 10,8 10,8 10,5 10,8 10,8 10,6
Døde per 1 000 innbyggere 7,5 7,8 7,6 7,6 7,6 7,6 8,1 8,1 8,0
Innflytting per 1 000 innbyggere 55,4 54,1 50,6 61,1 61,3 60,2 58,1 58,5 57,6
Utflytting per 1 000 innbyggere 45,7 45,0 50,7 52,3 53,8 53,3 51,3 53,0 52,5
Andel innvandrerbefolkning, i pst. 11,1 11,9 12,2 15,2 15,9 16,6 13,2 13,9 14,5
Bosettingsstruktur
Andel av befolkningen som bor i tettsteder, i pst. 85,7 85,8 87,6 88,5 88,7 89,0 77,1 77,5 77,9
Gjennomsnittlig reisetid til kommunesenteret i minutter 6,8 6,9 6,9 6,4 6,4 6,5 7,3 7,4 7,4
Arbeidsmarked
Registrerte arbeidsledige i pst. av befolkningen i alderen 15–74 år - 1,4 1,9 - 2,1 2,0 - 2,0 2,0
Andel av befolkningen 20–66 år som pendler ut av bostedskommunen, i pst. 12,6 12,5 - 32,4 31,4 - 29,7 28,6 -

Netto driftsutgifter utvalgte tjenesteområder

Netto driftsutgifter er et mål på prioritering i KOSTRA. I netto driftsutgifter inngår kommunens utgifter fratrukket egne inntekter som særtilskudd og brukerbetalinger. I tillegg inngår avskrivninger for å fange opp årlig kapitalslit på investeringer knyttet til de ulike tjenestene.

Netto driftsutgifter viser tilnærmet hvor stor del av kommunens frie inntekter som går med til de ulike tjenesteområdene. I tabellen under er den relative andelen til utvalgte tjenesteområder presentert.

Netto driftsutgifter for utvalgte tjenesteområder i pst., konsern

Netto driftsutgifter for utvalgte tjenesteområder i pst., konsern
Molde Kommunegruppe 13 Landet uten Oslo
2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016
Administrasjon og styring 6,0 7,5 7,3 7,2 7,3 7,2 8,2 8,1 8,1
Barnehage 14,5 15,0 15,5 16,1 16,0 15,7 14,9 14,7 14,6
Grunnskole 20,7 22,9 21,9 24,4 24,6 24,1 24,4 24,5 24,1
Helse og omsorg 43,5 41,0 40,2 37,1 34,8 35,4 38,0 35,4 36,1
Sosial 6,7 6,5 7,3 5,8 6,0 6,4 5,1 5,4 5,8
Barnevern 3,7 3,2 2,8 3,4 3,5 3,5 3,4 3,5 3,6
Kultur 3,8 3,8 3,8 3,9 3,9 4,0 3,8 3,8 3,8
Brann 1,7 1,8 1,6 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5
Summen av tjenesteområdene vil overstige 100,0 pst. ved bruk av premiefond. Bruk av premiefond reduserer totale netto driftsutgifter i KOSTRA.

Den relative andelen sier noe om de ulike tjenesteområdenes størrelse. Tallene vil være påvirket av lokal prioritering, demografi og behov for kommunale tjenester, og til en viss grad ulikheter i inntektsnivå. Tallene bør derfor vurderes i lys av behovsprofilen.

Tabellen viser at Molde kommune ligger mellom kommunegruppe 13 og landsgjennomsnittet på administrasjon og styring. Dette er naturlig med tanke på at Molde kommune er en relativt stor kommune i nasjonal sammenheng og dermed har stordriftsfordeler. Innenfor kommunegruppe 13 er Molde kommune en relativt liten kommune, og må da bruke en relativt større andel til nødvendig administrasjon og politisk styring.

Sammenlignet med kommunegruppe 13, viste behovsprofilen at det er rimelig at Molde kommune har en lavere andel netto driftsutgifter til skole og barnehage, samt større andel til helse- og omsorgstjenester. Dette viser også tabellen over, men det er vanskelig å si hvor mye av forskjellene som skyldes ulikt behov, og hvor mye som skyldes andre forhold som struktur, lokal prioritering, kvalitet og effektivitet i tjenesteproduksjonen innenfor de respektive tjenesteområdene.

Helse- og omsorgssektorens andel er redusert for hele landet i 2015. Dette skyldes først og fremst bortfall av kommunal medfinansiering av sykehusbehandling fra 2015. Dette var en så stor endring, at det bidro til å løfte de andre sektorenes andel i 2015. I 2016 har denne sektorens andel økt i sammenligningsgruppene, mens den har gått videre ned i Molde kommune. Men andelen til helse- og omsorgssektoren er fremdeles høyere i Molde kommune.

Tabellen indikerer videre at Molde kommune har relativt store utgifter til sosialtjenester sammenlignet med kommunegruppe 13 og landsgjennomsnittet. Sett i lys av behovsprofilen skal Molde kommune ha lavere utgifter til dette området. I Molde kommune er det i all hovedsak utgifter til sosialtjenesten, ressurstjenesten og flyktningtjenesten som inngår i denne sektoren. En viktig forklaring til at andelen til Molde kommune ikke følger behovsprofilen, er flyktningtjenesten. Det er ikke alle kommuner som har denne tjenesten eller i tilsvarende omfang som Molde kommune. Det er ikke korrigert for tilhørende inntekter i denne indikatoren.

I 2014 økte netto driftsutgifter til barnevern relativt mye i Molde kommune. Dette skyldtes økte utgifter til barnevernstiltak og avgjørelse i tvistesaken med Bufetat, som kom til utbetaling i 2014. Sektorens andel har naturligvis gått ned i 2015 som følge av tvistesaken i 2014. Andelen har gått ytterligere ned i 2016 for Molde kommune, mens utviklingen er stabil i sammenligningsgruppene. Nedgangen i 2016 knyttes til nedgang i netto driftsutgifter til barnevern i Molde kommune.

Kultursektorens relative andel i Molde kommune er litt lavere enn kommunegruppe 13 og på nivå med landet uten Oslo. Molde kommune har tidligere hatt en større andel til kultur enn sammenligningsgruppene, men ligger på nesten samme nivå fra 2014.

Brann har også hatt en nedgang i relativ andel i Molde kommune, men ligger fremdeles over kommunegruppe 13 og landet uten Oslo.

For å korrigere for demografi, finnes indikatorer for netto driftsutgifter per innbygger i målgruppene til de ulike tjenesteområdene. Disse tallene er presentert i det påfølgende, samt under respektive tjenesteområder eller enheter.

KOSTRA - utvalgte nøkkeltall for tjenesteområder