Kulturtjenesten

Hovedtall

-0,7 %
Resultat
2,6 %
Andel av samlet driftsramme
29,6
Årsverk
5,9 %
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Målekort

Mål 2013 2014 2015 2016
Økonomi og organisasjon
Avvik i forhold til budsjett 0,0 % -0,9 % -5,9 % 0,1 % -0,7 %
Arbeidsgiver
Sykefravær 6,0 % 5,2 % 7,5 % 5,3 % 5,9 %

Avviksforklaring

Økonomi

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2013 2014 2015 2016
Regnskap 36 690 35 566 33 582 35 138
Budsjett 36 380 33 598 33 615 34 893
Avvik -310 -1 968 33 -245

Enheten hadde et merforbruk på 230 837 kroner.

Enheten styrte mot balanse gjennom året, men ekstraordinær støtte til MHK Elite på knappe 0,2 mill. kroner medførte et merforbruk for året. Dette var midler som ikke var budsjettert. Forøvrig gikk enheten samlet i balanse, hvor mindreforbruk innen allmenn kultur og ved biblioteket veide opp for merforbruket innen park og idrett.

Allmenn kultur og biblioteket endte med mindreforbruk på henholdsvis 1,7 og 0,2 mill. kroner. To vakante heltidsstillinger, inkludert kultursjefstillingen, er hovedårsaken til dette. På den andre siden hadde park et merforbruk på 0,7 mill. kroner. Det skyldes hovedsakelig inntektssvikt knyttet til salg av interne tjenester. Idrett fikk et merforbruk på 1,4 mill. kroner, og av dette var 1,0 mill. kroner forventet. I tillegg til den ekstraordinære støtten, var det ombygging av Istadhallen som bidro til forverring av resultatet. Ombyggingen bidro til en inntektssvikt på om lag 0,2 mill. kroner de siste tre månedene av året.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

Sykefraværet er innenfor et akseptabelt nivå. Det har ikke vært behov for spesifikke tiltak på dette området.

Årsverk:

To stillinger har stått vakant gjennom hele 2016. Kommunikasjonssjef har vært konstituert i stillingen som kultursjef og medarbeidere ved allmenn kultur har bistått ved biblioteket. Til tross for disse løsningene, har en rekke oppgaver vært nedprioritert både ved allmenn kultur og ved Molde bibliotek.

Medarbeiderundersøkelse – 10-faktor:

Kulturtjenesten har best resultat på nytteorientert motivasjon og fleksibilitetsvilje. Generelt sett opplever medarbeiderne at de utfører nyttige oppgaver og at de gjør noe verdifullt for andre. De mener også at de er fleksible og at de evner å tilpasse jobben til nye behov og krav.

Gjennom to samlinger med personalet, har enheten kommet frem til at det skal arbeides videre med mestringsklima og relevant kompetanseutvikling. Å gjøre hverandre gode, ved å legge til rette for læring både i felleskap og individuelt, må få økt fokus i tiden fremover.


Tjenesteleverandør

Budsjettrammen for 2016 var svært stram. En rekke innsparingstiltak som ble iverksatt i 2015, ble videreført gjennom hele 2016. To stilinger har stått vakant og i tillegg er det blitt kuttet en halv stilling ved park. Bruk av ekstrahjelp innen park og idrett er blitt redusert, overtidsbruken er kuttet og innkjøpsstoppen er blitt overholdt gjennom hele året.

Svært marginal drift innenfor de fleste av tjenesteområdene, lavere skjøtsel på parker og grøntområder og lav kapasitet på ledelse, har vært noen av konsekvensene.

Til tross for stram drift har enheten opprettholdt et høyt nivå på tjenesteproduksjonen. Biblioteket har kun en svak nedgang i besøkstallene. En rekke vellykkede arrangement er blitt avholdt gjennom året, og søndagsåpent bibliotek er under utprøving. Allmenn kultur har gjennomført et vellykket Lean-prosjekt, der saksbehandlingstiden for tildeling av kulturmidler er blitt redusert og langt flere søker på midlene.

Park og idrett ble omorganisert i 2016. Tjenestene driftes nå med ett ledernivå mindre. Fra 1. oktober ble park en del av Molde bydrift. Idrett er fortsatt en del av kulturtjenesten og ble omdøpt til idrett og friluftsliv.

Idrett og friluftsliv er et vekstområde og kommunen opplever et stort gap mellom tilbud og etterspørsel etter idrettshaller og -baner. Reknesbanen ble rustet opp med nytt dekke og infrarød varme i 2016. Istadhallen var under ombygging de siste tre månedene av året.

Investeringer

(Beløp i 1 000 kroner)
Prosjektnummer Regnskap Revidert budsjett Avvik
Idrettsanlegg på kommunal grunn 5528 310 300 -10
Infotavler, skilting turområder 5558 123 200 77
Maskinelt utstyr – park og idrett 5522 647 500 -147
Opprusting av lekeplasser – utskifting av lekeplassutstyr 5555 91 100 9
Opprusting utstyr, haller, baner/friidrettsstadion 5554 220 200 -20
Parker og grøntanlegg 5524 224 200 -24
Projektor rådhussalen 5559 125 150 25
Roseplanen 5530 122 100 -22
Toalettanlegg Retiro 5560 721 750 29
Turstier i moldemarka 5556 - 100 100
Turveg Kringsjå 5561 246 - -246

Idrettsanlegg på kommunal grunn

Prosjektet er gjennomført med et lite avvik.

Infotavler, skilting turområder

Prosjektet er gjennomført godt innenfor budsjettrammen. Omfanget på skiltingen ble noe mindre enn opprinnelig planlagt.

Maskinelt utstyr – park og idrett

Overskridelsen skyldes innkjøp av utstyr som var helt nødvendig, og hvor prisnivået var noe høyere enn forutsatt. Dette gjelder defekt utstyr til vedlikehold som måtte erstattes for å opprettholde driften innen park.

Opprusting lekeplasser – utskifting av lekeplassutstyr

Prosjektet er gjennomført innenfor budsjettrammen.

Opprusting utstyr, haller, baner/friidrettsstadion

Prosjektet er gjennomført med et lite avvik.

Parker og grøntanlegg

Prosjektet er gjennomført med et lite avvik.

Projektor rådhussalen

Prosjektet er gjennomført innenfor budsjettrammen.

Roseplanen

Prosjektet er gjennomført med et lite avvik.

Toalettanlegg Retiro

Det største investeringsprosjektet i 2017 var etablering av toalettanlegg ved Retiro. Toalettbygget ble åpnet i sommersesongen og prosjektet ble gjennomført innenfor budsjettrammen.

Turstier i moldemarka

Prosjektet ble ikke igangsatt i 2016, og midlene er ført opp på ny i budsjettet for 2017.

Turveg Kringsjå

Prosjektet er i sin helhet eksternt finansiert gjennom et tilskudd fra Møre og Romsdal fylkeskommune. Fylkeskommunens tilskudd på 0,25 mill. kroner til moldemarka vest, aktivitetspark og tur/skitrase i 2016 ble benyttet i 2016.

Fremtidige utfordringer

Å tilpasse tjenestene slik at de er fremtidsrettet og riktig dimensjonert ut ifra etterspørsel og gjeldende rammer står svært sentralt i tiden fremover. Dette gjelder spesielt tjenestene til ungdom og eldre. Ungdomsplassen (UP) avvikles vinteren 2017. Kulturtjenestens bidrag i det forebyggende ungdomsarbeidet må avklares og videreutvikles.

Eldres kultursenter har forholdsvis lave besøkstall og har utfordringer med å rekruttere nye brukere. Også oppgavene til Frivilligsentralen må gjennomgås.

Vakansen ved Molde bibliotek gjør at sentrale oppgaver må nedprioriteres. Flere arrangement kunne vært holdt, og flere prosjektmidler kunne vært hentet inn dersom ressurssituasjonen tillot det. Det må arbeides videre med å sikre tilstrekkelig bemanning ved biblioteket.

Istadhallen gjenåpner 1. kvartal 2017. Det blir en flott arrangementshall med plass til 2 000 tilskuere, som gir grobunn for mer idrettsaktivitet og utleie til også andre aktører. Ny hall vil gi endrede driftsutgifter og driftsinntekter som må avklares. Det forventes også reduserte leieinntekter som følge av renovering av Idrettens Hus. Det gjelder fra høsten 2017 og frem til Molde idrettspark er ferdigstilt. Rammen til kulturtjenesten er ikke kompensert for dette.

I økonomiplanperioden er det også lagt til grunn betydelige økninger i leieinntektene for Molde idrettspark. Det tillegger kulturtjenesten en betydelig utfordring i å ivareta en god dialog med brukerne og utvikle et prisregime som er akseptabelt for alle parter.

KOSTRA

1 886 1 991 1 998 2 088
1 806 1 909 1 887 2 026
1 980 1 944 1 845 1 962
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger, konsern

Indikatoren viser kommunens utgifter til aktivitetstilbud for barn og unge, bibliotek, kino, museer, kunstformidling, idrett, musikk- og kulturskoler, andre kulturaktiviteter og tilskudd. Tallene vises på konsernnivå, og inkluderer derfor utgiftene til Molde Eiendom KF og Moldebadet KF som drifter og vedlikeholder kommunens kultur- og idrettsbygg. Utgiftene er fordelt på antall innbyggere.

Kommunen har frem til 2014 hatt høyere netto driftsutgifter enn de som kommunen sammenligner seg med, noe som hovedsakelig skyldes økte utgifter til nytt bibliotek og Moldebadet. Dette har imidlertid endret seg og Molde kommune bruker nå mindre av sine frie inntekter til kultursektoren enn kommunegruppe 13 og landet uten Oslo.

Reduksjon i kommunens indikator i 2015 skyldes hovedsakelig iverksatte rammekutt. Fra 2015 var blant annet to fulle stillinger holdt vakante, herunder kultursjefstillingen. Til tross for at kommunen videreførte disse tiltakene gjennom hele 2016, vokste indikatoren igjen. Dette kan hovedsakelig tilskrives reduserte leieinntekter, på grunn av ombygging av Istadhallen, økt driftstilskudd til Romsdalsmuseets magasinbygg og økte netto driftsutgifter ved Moldebadet.

Mer detaljerte tall for denne indikatoren fremgår av tabellen under. Disse tallene viser at Molde kommune bruker mindre på kultur- og idrettsaktiviteter i kommunal regi og mer på kommunale kultur- og idrettsbygg enn de kommunen sammenligner seg med.

Netto driftsutgifter til idrett blir negativ eller svært lav i Molde kommune grunnet inntektene til Moldebadet KF. Ser en bort fra inntektene i Moldebadet KF, bruker Molde kommune 119 kroner per innbygger til idrett i 2016.

Molde kommune bruker mer til kunstformidling. Dette skyldes tilskuddene kommunen yter til Teateret Vårt, Molde International Jazz Festival og Bjørnsonfestivalen.

Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler viser at kommunen har tilnærmet samme utgiftsnivå som i 2015. Indikatoren omtales nærmere under kulturskolen.

Netto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern

Netto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern
Molde Kommunegruppe 13 Landet uten Oslo
2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016
Idrett -19 -20 4 148 167 189 179 188 197
Kommunale idrettsbygg 570 556 638 488 453 518 437 440 483
Aktivitetstilbud barn og unge 73 78 49 169 154 163 167 156 161
Kunstformidling 304 305 309 107 108 113 108 109 113
Muséer 42 43 72 55 56 61 63 66 70
Andre kulturaktiviteter 81 76 86 239 236 247 243 240 254
Folkebibliotek 229 215 216 259 255 259 278 273 277
Kommunale kulturbygg 342 308 311 200 234 258 199 231 238
Rekreasjon i tettsteder* 140 139 128 188 188 201 172 177 185
* Indikatoren inngår ikke i søylediagrammet over, men er en del av kulturtjenesten i Molde kommune.

Om enheten

«Molde skal være en åpen, aktiv og inkluderende kulturkommune» er visjonen i kulturplanen.

Kulturtjenestens viktigste oppgave er å tilrettelegge for at Molde kommune skal ha et levende og pulserende kulturliv, som gir rom for fellesskap, utfoldelse, deltakelse og opplevelser for alle. Fagområdet dekker oppgaver innen forebyggende ungdomsarbeid med fritidspedagogikk og demokratiutvikling, frivillig arbeid, forebyggende folkehelsearbeid, idrett og friluftsliv, kulturminnevern, musikk, litteratur, film og andre medier, kunst og utsmykking.

Kulturtjenesten består av tre fagseksjoner: allmenn kultur, Molde bibliotek og idrett og friluftsliv.