Kulturskolen

Hovedtall

8,7 %
Resultat
0,7 %
Andel av samlet driftsramme
24,5
Årsverk
6,9 %
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Målekort

Mål 2013 2014 2015 2016
Økonomi og organisasjon
Avvik i forhold til budsjett 0,0 % 0,9 % 1,9 % 5,8 % 8,7 %
Arbeidsgiver
Sykefravær 6,0 % 6,7 % 4,1 % 2,7 % 6,9 %
Tjenesteleverandør
Antall søkere på venteliste 30 141 93 91 89
Brukerundersøkelse, foreldre/foresatte 4,5 4,8 - - -
Brukerundersøkelse, elever fra 8. trinn og oppover til voksne 4,5 5,1 - - -
Brukerundersøkelse, elever ved Molde videregående skole 4,5 - 5,3 - -

Avviksforklaring

Økonomi

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2013 2014 2015 2016
Regnskap 9 214 8 969 8 750 8 659
Budsjett 9 295 9 138 9 288 9 480
Avvik 81 169 538 821

Enheten hadde et mindreforbruk på 821 463 kroner.

Årsaken er i hovedsakelig stillinger som er holdt vakant, merinntekter fra refusjoner fra NAV og salg av tjenester til selvkost.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

Sykefraværet ved kulturskolen er på et akseptabelt nivå, men enheten har likevel et kontinuerlig fokus på god fordeling av arbeidsoppgaver og et godt arbeidsfellesskap. Det er en økning innen langtidsfravær, men dette er ikke meldt som arbeidsrelatert.

Årsverk:

Antall utførte årsverk har gått ned, noe som skyldes at deler av stillinger er holdt vakant som følge av tilsettingsstopp. I tillegg til egne ansatte, kjøper enheten dansepedagoger fra operaen i Kristiansund tilsvarende ca. 1,5 årsverk.

Medarbeiderundersøkelse – 10-faktor:

Enheten gjennomførte medarbeiderundersøkelsen med ca. 90 pst. oppslutning. Resultatet viste god tilfredshet på de fleste faktorene, men faktorene som omhandler selvstendighet i arbeidet og relevant kompetanseutvikling hadde en noe svakere skår.

Resultatene er gjennomgått i AMU og med hele kollegiet, da særlig knyttet til enhetens kompetanseutviklingsplan. Videre brukes undersøkelsen og Molde kommunes kompetansestrategier gjennomgående i alle medarbeidersamtaler.


Tjenesteleverandør

Med sin undervisning og sine tjenester er kulturskolen i dag langt på veg det ressurs- og kompetansesenter som ligger i mandatet. Per 31. desember 2016 ytes det undervisning til 1 112 elevplasser innen dans, teater, musikk og kunst. Kulturskolen har allikevel nærmere 100 elever på venteliste.

Enheten løser oppgaver for Molde videregående skole, det frivillige musikkliv og samarbeider med de profesjonelle aktører slik som planlagt. Det er lite samarbeid med barnehager og skoler i forhold til kapasitet og plan.

Fremtidige utfordringer

Videreutvikle tilbudet til Molde videregående skole

Kvalitet i undervisningen og godt læringsmiljø er det vesentlige for rekruttering og for å hindre frafall av elever i det videregående løpet. Det er satt i gang et arbeid for å se om det er mulig å etablere en landslinje for jazz, som del av tilbudet musikk, dans og drama ved Molde videregående skole. Dette vil i såfall bli et nytt tilbud i samarbeid mellom Molde kulturskole, Molde videregående skole og NTNU (institutt for musikk) i Trondheim.

Utvikle tilbud til flere målgrupper

«Kulturskole for alle» fordrer også at alle som ønsker det skal ha mulighet til å utfolde seg innen kunstfagene dans, kunst, musikk og teater. I dag har enheten ikke godt nok tilpassede tilbud til barn og unge med utviklingshemminger eller til asylsøkere/innvandrere. Enheten har startet planleggingsarbeid for å utvikle tilbud innen integrering, i samarbeid med Molde voksenopplæringssenter, flyktningtjenesten og innføringsklassene ved Sellanrå og Langmyra skoler.

KOSTRA

2 317 2 444 2 322 2 385
1 821 1 923 1 808 1 811
2 547 2 800 2 427 2 385
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler per innbygger 6–15 år, konsern

Musikk- og kulturskoletilbud for barn og unge er et lovpålagt tilbud. Målgruppen er elever i grunnskolealder, men kulturskolene kan også ha elever i andre aldersgrupper. Indikatoren tar utgangspunkt i andelen barn i aldersgruppen 6–15 år, ikke antall elever ved skolen, og viser kommunens utgifter knyttet til drift av den kommunale kulturskolen. Utgifter knyttet til leie og drift av kulturskolelokalene inngår ikke i denne indikatoren.

Diagrammet viser at Molde kommune prioriterer kulturskolen høyere og av den grunn har høyere utgifter enn kommunegruppe 13 med 574 kroner mer per innbygger. Molde kommune ligger på samme nivå som landet uten Oslo.

Utviklingen gjennom fireårsperioden viser en svak nedgang i kommunens netto driftsutgifter, noe som kan tilskrives iverksatte tiltak for å oppnå økonomisk balanse i kommunens tjenesteproduksjon. Indikatoren gir imidlertid ikke et helt riktig bilde av 2014 for Molde kommune. Kulturskolen står for all undervisning i utøvende fag i musikk, dans og drama ved Molde videregående skole. Frem til og med 2013 ble utgifter og inntekter knyttet til denne tjenesteleveransen bokført slik at de kom med i kommunens indikator og medført at den ble for lav. Fra og med 2014 er dette korrigert, og noe av økningen fra 2013 til 2014 i kommunens tall, kan tilskrives denne endringen. Kulturskoletimen ble innført i grunnskolen fra høsten 2013 og avviklet i statsbudsjettet for 2015. Dette bidro til at indikatoren økte for alle kommunene i landet i 2014 og tilsvarende reduksjon i indikatoren i 2015.

Andre nøkkeltall

Nøkkeltall

Nøkkeltall
2013 2014 2015 2016
Elevplasser - musikkundervisning 676 716 686 763
Elevplasser - billedkunst, dans, teater 312 353 393 382
Elever DKS - verksteder grunnskolen* 1 800 1 800 1 800 1 800
Elever - kulturskoletimen, ved alle grunnskoler 450 - - -
Tall fra kulturskolens fagprogram, Speedadmin.
*Den kulturelle skolesekken

I tillegg kommer 380 korpsmusikanter og korister som mottar tjenester fra kulturskolen hver uke. Og ikke minst 75 elever (tre klasser) ved Molde videregående skole, som har alle sine programfag innen musikk, dans og drama ved kulturskolen.

Om enheten

«Kulturskole for alle»

Molde kulturskole skal være et ressurs- og kompetansesenter for kulturfag i kommunen og regionen gjennom opplæring, opplevelse og formidling innen fagområdene kunst, dans, musikk og teater.

  • undervisning av samlet sett rundt 1 200 elevplasser
  • all undervisning i utøvende fag ved musikk, dans og drama ved Molde videregående skole
  • instruksjon og opplæring i samarbeid med kor og korps
  • etablere nye tilbud
  • salg av tjenester til andre virksomheter
  • salg av utøvende tjenester
  • koordinering og produksjon av verksteder til den lokale kultursekken
  • konsertproduksjoner, teaterforestillinger, kunstutstillinger og danseforestillinger