Om årsrapporten

Molde kommunes årsrapport for 2016 presenteres som i de to foregående årene i sin helhet på nett. Fokus i årets rapport har vært en ytterligere styrking av kvaliteten på innholdet samtidig som en del mindre endringer og tilpasninger, som tar større hensyn til det elektroniske formatet i forhold til tidligere årsrapporter, er gjennomført. Årsrapporten er rådmannens presentasjon av kommunens offisielle regnskap og årsmelding for kommunestyret. Rapporten fungerer i tillegg som et informasjonsdokument for kommunens innbyggere, næringsliv og andre lesere gjennom beskrivelse av de kommunale enheter og oppnådde resultater i 2016. Årsrapporten er detaljrik og omfattende. Dette er gjort for at politikere, ansatte og innbyggere skal få en grundig og detaljert informasjon om kommunen både når det gjelder overordnede styringssystemer, tjenestebeskrivelser i enhetene, ressursbruk og målsetninger for driften.

Årsrapporten for 2016 forsøker gjennom billedbruk å visualisere de senere års satsinger på investering i og renovering av hovedsakelig kommunale formålsbygg, men også andre bygg kommunen har spesielle interesser i. Denne satsingen har bidratt til en betydelig kommunal lånegjeld, men samtidig bidratt til tilfredsstillende bygningsmessige rammevilkår for den kommunale tjenesteproduksjonen. Vedlikeholdsetterslepet på kommunale formålsbygg er gjennom dette betydelig redusert.

Global påvirkning

Som alle andre norske kommuner, er også Molde kommune og landet som helhet særdeles påvirket av det som skjer ute i den store verden med særlig vekt på Europa. Den store verden blir imidlertid mindre og mindre etter hvert som den globale satsingen på digitalisering brer om seg i stadig større tempo. Også i årets årsrapport er global påvirkning inntatt som et viktig element gjennom et eget kapittel (Kommunene og norsk økonomi) som til en viss grad tar for seg den globale påvirkningen som kommunesektoren er eksponert og utsatt for.

Fremtidsrettet

Årsrapporten gir et helhetlig bilde av den kommunale tjenesteproduksjonen i året i tillegg til å være en viktig brikke i det kommunale plansystemet. For å ha et strategisk blikk fremover, som er en av årsrapportens viktigste funksjoner, er budsjettet for 2017 lagt inn som en sammenligningskolonne i de fleste regnskapstabeller. I tillegg er alle enheter utfordret til å skrive litt om fremtidige utfordringer tjenestene de leverer står ovenfor. I årsrapporten skal tjenesteproduksjonen og øvrige aktiviteter i året som har gått evalueres i forhold til måloppnåelse.

Tjenesteleveranser

For å gi leserne et godt innblikk i de enkelte tjenester kommunen leverer, er det også i år valgt å presentere all informasjon samlet under den enkelte tjeneste. Dette innebærer at diverse nøkkeltall, data fra KOSTRA og eventuelle bruker- og medarbeiderundersøkelser vil bli presentert samtidig som tjenestene vil bli beskrevet. Nytt av året er at investeringer, uavhengig av om det er kommunen selv eller kommunens foretak som gjennomfører disse, er beskrevet under de enkelte enheter.

Konsernet

Molde kommunes regnskap synliggjør all aktivitet i kommunal regi samtidig som det beskriver omfanget av tjenesteproduksjonen som er satt bort til andre. Årsrapporten viser at Molde kommune er et konsern som i tillegg til kjernevirksomheten, har mange kommunale foretak og deltar i flere interkommunale selskaper. I tillegg er kommunen eier og medeier i flere aksjeselskaper. Det hadde derfor vært ønskelig at kommunene var pålagt å sette opp eget revisorbekreftet konsernregnskap i tillegg til det ordinære regnskapet. Endringene i kommuneloven, som nå har vært ute på høring, vil forhåpentlig legge til rette for dette.

Rapportering

Rapporteringen av regnskaps- og produksjonsdata til staten (KOSTRA) hadde også blitt kvalitetsmessig vesentlig bedre dersom dataene var gjenstand for revisjon på linje med regnskapet for øvrig. Dette ville gitt et bedre og riktigere sammenligningsgrunnlag kommunene imellom.