Ordførerens kommentar

Molde kommune hadde i 2016 viktige, positive gjennombrudd på en rekke områder, og tilsynelatende har markedsutfordringene innenfor olje/gassrelaterte næringer i mindre grad slått inn negativt i vårt arbeidsmarked. Arbeidsledigheten har holdt seg stabilt lavt på ca. 2,7 pst. ifølge tallene fra NAV, og dette er betydelig bedre enn tallene for fylket og lavere enn landsgjennomsnittet. Det har imidlertid forsvunnet ca. 430 arbeidsplasser i 2016, og dette har tydelig påvirket folketallsutviklingen i kommunen. I 2015 hadde vi en folketallsvekst på 340 innbyggere, dvs. 1,3 pst. I 2016 er veksten på kun 90 personer, og hele folketallsveksten skyldes fødselsoverskudd. Det viser at det er arbeidsplassveksten i kommunen og regionen som genererer folketallsvekst gjennom arbeidstilflytting.

Hvordan skal vi skape en bærekraftig samfunnsutvikling med et omdømme som gjør vår region attraktiv for unge, velutdannede mennesker?

Som ordfører har jeg i 2016 spesielt prioritert disse viktige områdene:

Økonomiutfordringen for Molde kommune

Etter snuoperasjonen i 2015 med et positivt netto driftsresultat på 58 mill. kroner, en forbedring på nesten 100 mill. kroner i forhold til 2014, var oppgaven fortsatt å holde stram styring for å opparbeide et forsvarlig driftsfond. 2016 gav ytterligere forbedringer, og driftsresultatet ble på 94,4 mill. kroner, dvs. 4,7 pst. av brutto driftsinntekter! Resultatet skyldes en kombinasjon av økte skatteinntekter, mindreforbruk på driftskostnader og pensjon og bedre finansforvaltning.

Kommunereformen

Kommunene i Romsdal har siden 2014 arbeidet målrettet for å utrede behovene og mulighetene for å etablere en ny felles kommune som dekker dagens felles bo- og arbeidsmarked. For vår region endte prosessen med at Molde sammen med Midsund og Nesset skal etablere ny kommune fra 1. januar 2020. Tilsvarende har Fræna og Eide vedtatt sammenslåing. Vedtak om nye Molde kommune ble gjort i kommunestyremøtene i Molde, Nesset og Midsund den 23. juni 2016, og endelig avtale ble formelt signert 23. januar 2017.

Målsettingen er at vi sammen skal kunne sikre bedre og desentraliserte tjenester, et sterkere fagmiljø, en helhetlig areal- og samfunnsutvikling og større gjennomslag for våre saker opp mot regjering og Storting. Samtidig vil vi skape et lokaldemokrati med aktiv samhandling med innbyggerne i alle deler av kommunen. Det er etablert et interimsstyre med 4 representanter fra hver kommune; ordfører, varaordfører, representant fra største opposisjonsparti og rådmann. Interimsstyret skal forberede prosessen frem mot valget av fellesnemd i juni 2017. Fellesnemda skal forberede og planlegge etableringen av nye Molde kommune med virkning fra 2020. Leder for prosjektet begynte i stillingen 1. januar 2017.

Bygging av sykehuset på Hjelset

Etter vedtaket i desember 2014 om at det nye felles akuttsykehuset for Nordmøre og Romsdal skal bygges på Hjelset, har oppgaven vår vært å sikre at planleggingen skjer i henhold til plan, og at vedtaket om bygging skjer i denne stortingsperioden. Fremdriften i prosjektet har vært god, og oppstart av byggeprosjektet skal skje i 2018. Det betyr at prosjektet må med i statsbudsjettet for 2018. Planlagt åpning av det nye felles akuttsykehuset for Nordmøre og Romsdal er 2022.

Viktige samferdselsprosjekt

Vi arbeider målrettet for å styrke vårt felles bo- og arbeidsmarked for å legge til rette for en bedre samfunnsutvikling. Det betyr at dagens samferdselsløsninger må utvikles videre. Innfartsvegen fra øst er allerede sprengt, og i rushtidstrafikken morgen og ettermiddag er det lange køer. Hver dag pendler 5 800 personer fra våre nabokommuner til jobb i Molde. Byens samferdselsutfordringer kan ikke bare løses gjennom en oppgradering av veisystemet, men må samtidig løses gjennom økt satsing på kollektivtransport og gang- og sykkelveger. Det har blitt arbeidet målrettet for å få inn prosjektet Møreaksen – fergefri E39 mellom Molde og Ålesund – på NTP 2018–2027. I tillegg har strekningen E39 Lønset-Hjelset blitt fremhevet som avgjørende viktig å få realisert før sykehuset skal åpne på Hjelset.

En åpen og effektiv kommune

Molde kommune skal være preget av en åpenhetskultur, også i saker som oppleves som krevende. Som ordfører har jeg forsøkt å fremstå som tydelig og transparent.

Jeg vil takke alle ansatte for et godt samarbeid og vil rose rådmannen og hans stab for målrettet arbeid for stadige forbedringer og effektiviseringer innenfor hele kommunens virksomhet. Jeg mener hele kommunen kan være stolt av det arbeidet kommunen har gjennomført i 2016, og opplever at vi sammen har skapt et godt grunnlag for videre fremgang.


Torgeir Dahl
ordfører