Rådmannens kommentar

Det økonomiske resultatet for norske kommuner er gjennomgående positivt i 2016. Regnskapsresultatet for Molde kommune viser et overskudd på 59,2 mill. kroner.

Netto driftsresultat

Netto driftsresultat er den primære indikatoren for økonomisk balanse i kommunesektoren og bør utgjøre minst 1,75 pst. av totale driftsinntekter for en samlet kommunesektor dersom formuen skal bevares. For Molde kommune tilsier dette et positivt netto driftsresultat på 34,9 mill. kroner i 2016. Det er derfor svært gledelig at netto driftsresultat viser 94,4 mill. kroner (4,7 pst av brutto driftsinntekter). Tilsvarende var netto driftsresultat for 2015 på 58,1 mill. kroner (3,1 pst. av brutto driftsinntekter). Det vil si en forbedring i netto driftsresultat med 36,4 mill. kroner. Molde kommunes høye lånegjeld med tilhørende avskrivinger, tilsier at netto driftsresultat kan være noe lavere enn 1,75 pst. over tid med tanke på bevaring av formuen. Men for kommunens økonomiske handlefrihet, er styrking av soliditeten svært viktig. Det gjør kommunen mindre sårbar for driftsmessige svingninger og gir også mulighet til en større andel egenkapital ved fremtidige investeringer.

Regnskapsresultat

Molde kommunes økonomiske utfordringer har vært svært krevende også i 2016 selv med den positive resultatutviklingen fra 2015. Det har vært arbeidet svært målrettet med klare prioriteringer og stram økonomistyring gjennom hele året. Rapporteringsrutinene er ytterligere forbedret vi har fått helårseffekt av de organisatoriske endringene som ble gjennomført høsten 2015 for blant annet å styrke den løpende driftsoppfølgingen.

Regnskapsresultatet for 2016 viser et overskudd på hele 59,2 mill. kroner, etter at tidligere underskudd er dekt inn og pliktige avsetninger er ført. Det mest gledelige med årets resultat er at de tjenesteproduserende enhetene samlet går med et mindreforbruk/overskudd på ca. 11 mill. kroner. Det vitner om at Molde kommune har ledere og ansatte som opptrer lojalt overfor politiske vedtak, og som har fokus både på økonomi og en effektiv og kvalitativt god tjenesteproduksjon. Rådmannen vil gi honnør til hele organisasjonen for det arbeidet som er utført.

Finansområdet ble langt bedre enn budsjettert. De største positive avvikene innen finansområdet kommer i form av økte skatteinntekter og reduserte pensjonskostnader. Dette er to poster som kommunen i liten grad kan styre selv. Skatteinntektene bedret seg i forhold til budsjett med 15,9 mill. kroner. Til tross for dette hadde Molde kommune prosentvis en vesentlig lavere skatteinngang enn gjennomsnittet for kommunene i landet. Pensjonskostnaden ble redusert med 18,3 mill. kroner i forhold til revidert budsjett. I tillegg bidro høyere avkastning på innskuddsmidlene, lavere renteutgifter og lavere avdragsbelastning enn forventet til at finansområdet kom ut med et overskudd på nær 49 mill. kroner.

Tjenesteproduksjon

Når det gjelder tjenesteområdene, så viser rådmannen til rapporteringen fra enhetene med utdypende kommentarer og forklaringer til både måloppnåelse, evt. avvik og utfordringer. Gjennomgående er måloppnåelsen meget god, men det er likevel grunn til å arbeide enda mer målrettet med å utvikle og forbedre innholdet i tjenestene. Det handler ikke nødvendigvis bare om økte ressurser, men også vår evne til å optimalisere bruken av de ressursene vi har. Digitale løsninger blir en stadig større del av så vel brukere som ansatte sin hverdag. Ny kompetanse må bygges og tas i bruk. Det gjelder innenfor alle kommunens tjenesområder.

Rådmannen finner likevel grunn til å omtale helse- og omsorgsområdet spesielt siden dette er det eneste tjenesteområdet som i 2016 hadde et betydelig merforbruk i forhold til budsjett. Helseenheten hadde et mindreforbruk også i 2016, mens både pleie- og omsorgsområdet og tiltak funksjonshemmede hadde et betydelig merforbruk. Det er ulike årsaker til dette og det arbeides konstruktivt og målrettet med å få tjenesteområdet i økonomisk balanse.

Pleie- og omsorgsområdet hadde et samlet merforbruk på 4,8 mill. kroner i 2016, men institusjonsdriften fikk et samlet merforbruk på 8,6 mill. kroner. Utfordringene var spesielt knyttet til sykehjemmene ved omsorgssentrene Glomstua, Kirkebakken og Råkhaugen.

Molde kommune har over tid hatt betydelige utfordringer knyttet til utskrivningsklare pasienter fra sjukehuset. For 2016 er det regnskapsført 1,6 mill. kroner til betaling av utskrivningsklare pasienter i sykehus. Dette er utskrivninger der det foreligger epikrise i henhold til samarbeidsavtalen mellom kommunen og helseforetaket. Kommunen og helseforetaket er imidlertid uenige i praktiseringen av samarbeidsavtalen vedrørende utskriving av pasienter og konsekvensen av manglende epikrise eller tilsvarende legedokumentasjon for kommunens betalingsplikt. Denne saken vil bli fremmet for den nasjonale tvisteløsningsnemda. I påvente av behandlingen og resultatet av denne saken har kommunen redusert utgiften til utskrivningsklare pasienter på sjukehuset med 3,2 mill. kroner som er ført som en kortsiktig fordring i regnskapet.

Omstillingsarbeidet må fortsette. Presset på langtids- og korttidsplassene, hjemmetjeneste og rehabilitering er stort. Det er derfor helt nødvendig at kommunen intensiverer arbeidet med bygging av omsorgsboliger tilrettelagt for heldøgns omsorg. Råkhaugen blir styrket som kommunens institusjon for personer med demens etter at krisesenteret har flyttet ut av bygget og inn i nye lokaler.

Tiltak funksjonshemmede hadde et merforbruk på 6,6 mill. kroner i 2016. Hovedårsaken til merforbruket er nye tjenestemottakere som har kommet til i løpet av året og som ikke har blitt finansiert. I tillegg er det et merforbruk knyttet til lønn for støttekontakter og privat avlastning bl.a. som følge av ny organisering av tjenesten. Det arbeides kontinuerlig med ulike tiltak for å oppnå balanse, men det er krevende i en tjeneste der det aller meste er lovpålagt.

Årsverk og sykefravær

Molde kommunes viktigste ressursinnsats er kompetente og ansvarsbevisste medarbeidere som i sin hverdag gir kvalitativt gode tjenester. Det være seg om de er fast ansatte, vikarer eller i ulike engasjementsstillinger. Molde kommune benytter seg også av innleie av vikarer og kjøp av tjenester i særlige tilfeller. I Molde kommune ble det i 2016 utført 1 827 årsverk, en økning med 24 årsverk fra 2015. Inkluderes de kommunale foretakene, blir totalt utførte årsverk 1 934 eller en økning på 20 årsverk fra 2015.

Sykefraværet er en viktig faktor som blant annet påvirker kvaliteten på tjenestene og behovet for vikarer. Det har vært arbeidet målrettet over tid med å redusere sykefraværet. Målet for kommunen samlet er 6,0 pst. I 2016 ble det totale fraværet på 8,3 pst., en liten nedgang fra 8,6 pst. i 2015. Inkluderes de kommunale foretakene, blir samlet sykefravær i 2016 på 8,1 pst. mot 8,5 pst. i 2015. Det er imidlertid store forskjeller mellom tjenesteområder og enheter. Sykefraværet er spesielt høgt innenfor barnehageområdet (14,2 pst.), men det er også enheter innen pleie og omsorg (9,4 pst) som har høgt sykefravær. Molde kommune tar derfor sammen med 26 andre kommuner del i et prosjekt sammen med NAV og KS som heter «IA-ledelse 2.0 – NED med sjukefraværet» spesielt rettet inn mot barnehager og helse- og omsorgssektoren. Vi har tro på at dette skal bidra til gode resultater for disse tjenesteområdene og gi god læring som kan nyttes i sykefraværsarbeidet generelt.

Planarbeid

2016 var også preget av omfattende planaktivitet. Arbeidet med kommunereformen har hatt høy prioritet og resulterte i at kommunestyret i sitt junimøte gjorde vedtak om å gå sammen med Midsund kommune og Nesset kommune for å danne nye Molde kommune fra 1. januar 2020. Arbeidet fremover blir spennende og kommuneorganisasjonen ønsker å komme i gang og ta aktivt del i dette arbeidet.

Kommunestyret vedtok også kommuneplanens arealdel, Molde 2040, som klargjør arealdisponeringa mellom Strande og grensa til Aukra kommune. Likeledes pågår viktig planarbeid av betydning for nytt felles akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal på Hjelset. Viktige samferdselsprosjekt som Møreaksen, Bypakke – Molde, Lønset – Hjelset med flere er fortsatt under planlegging. Det pågår fortsatt et stort arbeid med flere planprosjekt for å øke Moldes betydning og attraktivitet som by og regionsenter. Utbyggingsprosjekter som bl.a. Sjøfronten og Idrettens hus vil bli lagt fram for realisering i 2017. Kommunestyret ga også sin tilslutning til barne- og ungdomsplanen som vil være svært viktig for hvordan kommunen innretter et helhetlig arbeid overfor denne målgruppen.

Avsluttende kommentar

Rådmannen er meget tilfreds med arbeidet og resultatet som ble oppnådd i 2016. Det er det beste resultatet kommunen har oppnådd de siste ti årene. Kommunens økonomi går i retning av å bli langt mer solid, men fortsatt har Molde kommune en for lav buffer i forhold til kommunens størrelse. Derfor er det viktig å opprettholde stram styring kombinert med et målrettet arbeide med å opprettholde og utvikle kvaliteten i tjenesteproduksjonen. Dette skal skje samtidig med et sterkt fokus på arbeidet med å etablere nye Molde kommune fra 1. januar 2020 sammen med kommunene Midsund og Nesset. I henhold til intensjonsavtalen så skal de tre kommunene minimum være i økonomisk balanse når ny kommune dannes. Vår evne til å ta i bruk ny teknologi, forenkle og effektivisere tidkrevende prosesser, tilegne oss og bygge ny kompetanse og samtidig ha et sterkt brukerfokus vil være nødvendig for å lykkes.

Takk til kommunestyrets medlemmer, politisk ledelse med ordføreren i spissen, alle ledere og medarbeidere og deres tillitsvalgte for samarbeidet i 2016.


Arne Sverre Dahl
rådmann