Skoleområdet

Hovedtall

1,5 %
Resultat
18,8 %
Andel av samlet driftsramme
384,7
Årsverk
6,2 %
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

(Beløp i 1 000 kroner)

Økonomisk oversikt for skoleområdet

Økonomisk oversikt for skoleområdet
Regnskap 2016 Budsjett 2016 Avvik 2016 Budsjett 2017
Fellesområdet skole 4 198 7 538 3 340 14 231
Kvam skole 14 818 15 212 394 14 907
Sellanrå skole 25 142 25 410 268 25 976
Langmyra skole 32 679 32 619 -60 33 386
Nordbyen skole 21 390 21 475 85 20 995
Kviltorp skole 32 328 32 713 385 33 407
Kleive oppvekstsenter 9 935 10 837 902 10 536
Bolsøya skole 6 478 6 623 145 6 592
Vågsetra barne- og ungdomsskole 20 683 20 861 178 21 627
Sekken oppvekstsenter 4 255 4 858 603 4 860
Bekkevoll ungdomsskole 32 123 30 925 -1 198 31 511
Bergmo ungdomsskole 23 181 22 603 -578 21 524
Skjevik barne- og ungdomsskole 19 172 18 522 -650 18 801
Totalt på skoleområdet 246 382 250 196 3 814 258 353
Molde voksenopplæringssenter 7 216 8 799 1 583 9 527
(Beløp i 1 000 kroner)

Ressursbruk per elev

Elevtallsutvikling

Elevtallsutvikling
2013 2014 2015 2016
Barnetrinn* 2 072 2 058 2 135 2 159
Ungdomstrinn 959 969 930 919
Sum 3 031 3 027 3 065 3 078
SFO 808 814 883 885
Voksenopplæring ** 350 350 440 627
* Elevtallet ved Tøndergård skole er inkludert
** Medregnet 119 elever på grunnskolens område, inkludert 49 flerspråklige elever i 2-årig eksamensrettet løp.

Målekort

Mål 2013 2014 2015 2016
Økonomi og organisasjon
Avvik i forhold til budsjett 0,0 % 1,1 % 0,4 % 0,7 % 1,5 %
Arbeidsgiver
Sykefravær 6,0 % 7,0 % 7,4 % 6,2 % 6,2 %
Tjenesteleverandør
Elevundersøkelse 7. trinn 4,5 4,8 4,8 5,0 5,0
Elevundersøkelse 10. trinn 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
Brukerundersøkelse barnehage 4,5 4,7 - 4,8 -
Grunnskolepoeng * 40 40,3 39,9 40,8 42,3
Brukerundersøkelse SFO 4,5 - - - 4,5
* Molde Friskole er medregnet i samlet grunnskolepoeng for Molde

Avviksforklaring

Økonomi

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2013 2014 2015 2016
Regnskap 237 772 237 241 243 203 246 382
Budsjett 240 456 238 198 244 853 250 196
Avvik 2 684 957 1 650 3 814

Skoleområdet hadde et samlet mindreforbruk på 3 814 422 kroner.

Hovedårsaken er merinntekter på grunn av flere barn i SFO, vakante lederstillinger i deler av året og lavere utgifter til kjøp av tjenester fra andre kommuner. I tillegg kommer generell innstramming i driftsnivået på grunn av at flere av skolene meldte merforbruk som årsprognose gjennom året.

Fire av tolv skoler har et merforbruk i 2016. Merforbruket skyldes hovedsakelig økte lønnsutgifter til oppfølging av ressurskrevende tiltak. De øvrige åtte skolene har et mindreforbruk. Dette skyldes i hovedsak effekten av innkjøpsstopp, redusert vikarbruk, vakanse i stillinger og noe større refusjoner og inntekter enn budsjettert.

Driftssituasjonen varier mellom skolene. Flere tiltak er gjennomført for å redusere utgiftene, samtidig som nye tiltak med utvikling av tilbud er iverksatt. Noen skoler har hatt spesielt store utfordringer inn mot læringsmiljøet. Ofte er det snakk om elever med sammensatte vansker. Flere skoler peker fortsatt på behovet for økt ramme til gruppedeling og andre differensieringstiltak.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

Sykefraværet for området ligger stabilt på 6,2 pst. som forrige år. Det er noe variasjon mellom skolene. Ved små enheter vil enkelttilfeller gi store utslag prosentvis. Korttidsfraværet er gjennomgående lavt og samlet sykefravær er i hovedsak langtidsfravær som i liten grad er relatert til arbeidssituasjonen.

Årsverk:

Antall utførte årsverk viser en svak nedgang fra 2015 til 2016. Dette skyldes først og fremst at antall faste årsverk ble redusert fra skoleåret 2015/2016. Denne reduksjonen fikk størst utslag på utførte årsverk i 2016 da vårsemesteret er lengst. Fra nytt skoleår høsten 2016 har antall faste årsverk igjen økt, men dette vil ikke slå fullt ut i tallene før i 2017. Antall faste årsverk fra høsten 2016 er høyere enn i 2015.

Variable årsverk har også gått ned i 2016. Årsaken er sammensatt, der vansker med tilgang på kvalifiserte vikarer er ett forhold. Forsiktighet grunnet stram økonomistyring har også bidratt til nedgangen i variable årsverk.

Medarbeiderundersøkelse – 10-faktor:

Det er viktig at medarbeidere får mulighet til å si noe om opplevelsen av eget arbeid og arbeidsmiljø. Som på landsplan kommer skoleområdet svakest ut på områdene mestringsorientert ledelse og relevant kompetanseutvikling. Begge områdene følges opp med økt ressursbruk og målrettet arbeid. I dialogen i etterkant av undersøkelsen kan det skapes felles forståelse og tolkning. Deltakerne i undersøkelsen får, og må ta, en aktiv del i oppfølgingsarbeidet og ansvaret gis til både ledere og medarbeidere.

Tjenesteleverandør

Skoleåret 2016/2017 har Molde kommune et elevtall på 3 039 elever som er 12 flere enn forrige skoleår. Elevtallet er stabilt, men svakt økende. Skolene har totalt 138 klasser som er samme klassetall som skoleåret 2015/2016. Kartlegging av behov for spesialundervisning våren 2016 viste et tilnærmet like stort behov som de foregående år. Høsten 2016 hadde 249 elever vedtak om spesialundervisning. Det er en økning i antall elever som har fått oppfølging av assistent. Det er en nedgang i antallet fosterhjemsplasserte elever.

Nasjonale prøver høsten 2016 viser fortsatt variasjon mellom skolene og internt ved den enkelte skole. Resultatene er lavest på 5. trinn i forhold til kommunale mål. Det er utfordringer på alle tre grunnleggende ferdighetsområder; lesing, regning og engelsk. Oppfølgingstiltak rettet mot praksis på områdene, spesielt for trinnene 1.–4., er iverksatt. Videreutdanning i norsk for pedagoger på barnetrinnet 1.–4. blir prioritet fra høsten 2017.

Skolene rapporterer at elevene på 5. trinnet har for lite praksis med digitale hjelpemidler og ny digital prøveform har derfor vært utfordrende. Generelt er det behov for grundigere forberedelse til prøvene. Rapporterings- og oppfølgingssystemet på skole og kommunenivå er forbedret på området, jf. kvalitetsplan for grunnopplæringen.

Enkelte skoler har utfordringer inn mot læringsmiljøet. Ofte er det snakk om elever med psykiske vansker. En utvikling som har blitt forsterket de senere årene. I løpet av 2016 har det blitt utarbeidet felles plan for foreldremøter/kurs. Læringsmiljø som tema skal tas opp på alle foreldremøter, og alle skoler har egen plan mot mobbing. I samarbeid med helsetjenesten og PPT, er barneskolene i gang med oppfølging av «Zippys venner» som er et opplegg for 1.–4. trinn som har som mål å styrke barns psykiske helse. Programmet «Alle har en psykisk helse» er til vurdering i ungdomstrinnet.

Pedagogisk bruk av IKT er et sentralt mål. IKT er en av de grunnleggende ferdighetene som inngår i alle fag. Det er et stort behov for å skifte ut og oppdatere antall pc-er og nettbrett til elevene. Dette blir fulgt opp i 2017. Nytt skoleadministrativt system ble implementert høsten 2015, og oppfølgingen i 2016 har vært målrettet. Systemet åpner for en bedre oppfølging og tettere integrasjon mellom ulike fagsystem. Dette blir godt mottatt i skolene.

Elevundersøkelsen viser at selv om noen elever har utfordringer, så trives gjennomgående elevene og mestrer skolehverdagen.

Grunnskolepoeng er mål for samlet læringsutbytte for elever som får sluttvurdering med karakter. Gjennomsnitt for Molde kommune er på 42,3 poeng, noe som indikerer fremgang siste år. Nasjonalt gjennomsnitt er 41,2.

SFO-undersøkelse ble gjennomført i 2016 med et samlet resultat på 4,5. Dette samsvarer med nasjonalt nivå. Undersøkelsen viste spesielt et forbedringspotensial knyttet til informasjon.

Fremtidige utfordringer

Innføringsklasser og grunnleggende norsk i ordinær undervisning

Per 1. oktober 2016 var det 148 elever i grunnskolen som hadde enkeltvedtak om grunnleggende norsk som er en liten nedgang fra forrige år. Skolene registrerer likevel et økt behov for oppfølging av denne elevgruppen. Dette er elever med minoritetsspråklig bakgrunn, og som etter fullført innføringstilbud skal inn i ordinære klasser. Inneværende skoleår er det lagt ut 65,5 time per uke til grunnleggende norsk i ordinære klasser. Rammen burde økes opp mot nivået som var for noen år tilbake som var ca. 150 uketimer.

Spesialundervisning i grunnskole

Kommunen har de siste årene hatt store utfordringer med oppfølging av spesialundervisning. Høsten 2013 hadde 9,3 pst. av kommunens elever vedtak om spesialundervisning. I 2014 og 2015 var tallene henholdsvis 8,6 og 8,1 pst. Elever fra andre kommuner ved Tøndergård skole og ressurssenter er ikke tatt med i tallene. Foreløpige GSI tall for 2016 viser at antall elever med enkeltvedtak har stabilisert seg på rundt 8,0 pst. Målet er videreutvikling av pedagogisk praksis, med kvalitativt bedre opplæring for elevene som resultat.

Skolesvømming, ny modell for hele kommunen

Høsten 2014 ble det iverksatt ny kommunal modell for svømmeundervisning for 4. og 7. trinn. Revidert læreplan i kroppsøving, med økte krav til måloppnåelse, er iverksatt fra høsten 2015. Fra og med skoleåret 2016/2017 innføres en obligatorisk ferdighetsprøve i svømming for 1.–4. trinn. Det er for tidlig å si om dette vil føre til behov for ny struktur for kommunens svømmeopplæring. De nye kravene i læreplanen blir utfordrende å arbeide mot.

Skolevurdering

Skolevurdering skal sikre samsvar mellom læreplanens mål og skolens praksis, være ledd i skolens læringsprosess og bidra til videreutvikling av læringsmiljøet i skolen. I dag er dette krevende, da flere av rektorene har krav om undervisning i sitt årsverk. Mer målrettet og aktiv pedagogisk ledelse ved den enkelte skole, gjennom mer tid til ledelse, vil være et viktig tiltak for å bedre måloppnåelsen. Alle skoler skal vektlegge skolevurdering, der skolevandring (observasjon av praksis) er sentralt. God pedagogisk praksis skal deles og innarbeides i skolens kultur. En økning av basisressurs til administrasjon med 20 pst. vil medføre en økning på ca. 2,4 årsverk samlet for skoleområdet.

KOSTRA

98 454 100 976 102 278 104 666
91 177 92 919 93 954 96 161
90 068 91 190 93 248 94 415
Netto driftsutgifter til grunnskolesektoren per innbygger 6–15 år, konsern

Indikatoren viser kommunens samlede netto driftsutgifter til grunnskolesektoren. Dette inkluderer undervisning, skolefritidsordning (SFO), drift og vedlikehold av skolelokaler, inkludert tekniske anlegg og uteområder og skoleskyss. Voksenopplæring inngår ikke i denne indikatoren. Utgiftene er fordelt per innbygger i grunnskolealder.

KOSTRA-tallene vises på konsernnivå. Tallene for Molde kommune i 2013 og 2014 er her korrigert grunnet at fordeling av Tøndergård skole og ressurssenter var feil i KOSTRA. Fra og med 2015 har SSB fått konserntallene riktig, slik at de nå kun inneholder Molde kommunes eierandel i det interkommunale samarbeidet.

Indikatoren viser at Molde kommune bruker mindre til grunnskolesektoren enn de kommunen sammenligner seg med. Prosentvis har Molde kommune og kommunegruppe 13 hatt lik økning i fireårsperioden. Men i 2016 har veksten i Molde kommune sin indikator vært svakere, noe som i hovedsak skyldes en fortsatt nedgang i netto driftsutgifter til SFO. Landet uten Oslo har hatt en prosentvis høyere vekst i indikatoren i samme periode.

I tabellen under fremgår netto driftsutgifter per innbygger i målgruppen til de ulike tjenestene som inngår i grunnskolesektoren i KOSTRA.

Netto driftsutgifter per innbygger i målgruppe, konsern

Netto driftsutgifter per innbygger i målgruppe, konsern
Molde Kommunegruppe 13 Landet uten Oslo
2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016
Grunnskole per innbygger 6–15 år* 72 767 74 573 75 344 75 607 76 804 77 950 81 144 82 482 83 849
Skolefritidstilbud per innbygger 6–9 år** 4 098 3 070 2 306 3 113 2 375 2 822 4 029 3 244 3 599
Skolelokaler per innbygger 6–15 år* 15 691 16 208 16 762 14 677 14 737 15 557 16 208 16 318 17 158
Skoleskyss per innbygger 6–15 år 1 174 1 262 1 382 1 379 1 444 1 502 2 018 2 166 2 197
Grunnskolesektoren per innbygger 6–15 år* 91 190 93 248 94 415 92 919 93 954 96 161 100 976 102 278 104 666
* Konserntallene til Molde kommune for 2014 er korrigert slik at de kun inneholder kommunens andel av Tøndergård skole og ressurssenter. Fra og med 2015 blir SSB sine tall brukt, da konserntallene nå kun inneholder kommunens eierandel på 37,5 pst.
** Skolefritidstilbud har ikke samme hovedmålgruppe som grunnskolesektoren forøvrig.

Molde kommunes netto driftsutgifter til grunnskole, nærmere bestemt utgifter til undervisning inkludert spesialundervisning, har ligget under kommunegruppe 13 og landet uten Oslo i hele sammenligningsperioden. Det har vært en relativt jevn vekst i alle tre sammenligningsgruppene i perioden.

Molde kommunes netto driftsutgifter til SFO ligger i 2016 under både kommunegruppe 13 og landet uten Oslo. Årsaken til nedgangen i Molde er hovedsakelig økte inntekter. Noe skyldes økte priser, men økning i antall barn som benytter SFO i Molde kommune, har gitt den største inntektsøkningen. Samtidig har ikke driftsnivået økt vesentlig selv om antall barn i SFO har økt. Sammenligningskommunene har hatt motsatt utvikling i 2016 med en økning i netto driftsutgifter til SFO.

Molde kommune har de senere år foretatt en kraftig opprusting av kommunens skolebygg og kommunens utgifter til skolelokaler har av den grunn vært høyere enn sammenligningsgruppene frem til 2014, da landet uten Oslo gikk forbi. For sammenligningsgruppene har veksten i 2016 vært større enn i Molde kommune.

Molde kommunes netto driftsutgifter til skoleskyss ligger under kommunegruppe 13 og vesentlig under landet uten Oslo i hele perioden. Det har vært en jevn økning i netto driftsutgifter til skoleskyss per innbygger i målgruppen i perioden.

Andre nøkkeltall

Andre nøkkeltall
Molde Kommunegruppe 13 Landet uten Oslo
2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016
Skolefritidstilbud
Andel innbyggere 6–9 år i kommunal SFO, i pst. 70,1 72,2 70,4 63,2 62,5 61,2 59,3 58,5 57,8
Andel elever i kommunal SFO med 100 pst. plass, i pst. 56,3 52,7 51,6 60,4 60,0 59,7 54,8 54,4 53,9
Utdypende tjenesteindikatorer
Gjennomsnittlige grunnskolepoeng* 39,9 40,8 42,3 - - - 40,3 40,7 41,1
Gjennomsnittlig gruppestørrelse 1.–4. årstrinn 14,7 13,9 14,7 14,6 14,2 14,1 13,3 13,2 13,0
Gjennomsnittlig gruppestørrelse 5.–7. årstrinn 13,8 14,9 15,2 14,1 14,2 14,3 13,0 13,0 13,2
Gjennomsnittlig gruppestørrelse 8.–10. årstrinn 16,1 15,4 15,1 15,2 15,1 15,1 14,3 14,1 14,1
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 1.–4. trinn 6,6 6,9 7,0 4,9 4,9 4,8 5,2 5,2 5,2
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 5.–7. trinn 10,3 - 10,6 8,9 8,6 8,8 9,5 9,2 9,2
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 8.–10. trinn 10,5 10,2 10,1 10,0 9,8 9,7 10,5 10,3 10,1
Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring 99,4 98,0 99,0 98,2 98,0 98,2 98,1 98,1 98,2
* Grunnskolepoeng beregnes for avgangselever i grunnskolen. Tallet er et gjennomsnitt av alle avsluttende karakterer som føres på vitnemålet, ganget med 10. (Kilde Udir.no)

Gjennomsnittlig gruppestørrelse viser forholdet mellom elevtimer og lærertimer, altså antall elever per lærer. Indikatoren omfatter all ordinær undervisning samt tildelte timer til spesialundervisning og norsk som andrespråk (norsk 2). Andel elever som får spesialundervisning på trinnene 1.-–4. og 5.-–7. viser en økende tendens fra 2015 til 2016. For ungdomstrinnet er situasjonen tilnærmet stabil. Økt ressursbruk til spesialundervisning medfører redusert lærertetthet i ordinær undervisning gitt samme gruppestørrelse.

Andre nøkkeltall

per 1. oktober 2016

Fordeling av antall elever på de ulike trinnene i grunnskolen

Spesialundervisning

Spesialundervisning
2013 2014 2015 2016
Elever med spesialundervisning 245 252 247 249
Elever med assistent 176 183 169 187
Barn under opplæringspliktig alder 31 22 33 34
Fosterhjemsplasserte 15 14 15 10
Tøndergård skole 11 18 18 20
Sum 478 471 482 500

Undervisningstimer

Undervisningstimer
2013 2014 2015 2016
Minstetimetall 121 210 120 389 126 925 122 401
Spesialundervisning * 24 576 21 819 21 408 22 211
Norsk2/morsmål 6 783 8 177 7 118 7 368
Sum 149 569 150 385 155 451 151 980
Tøndergård skole 7 038 8 698 7 550 8 705
* Undervisningstimer for Tøndergård skole er tatt ut.

Timetallsfordeling

Timetallsfordeling
Molde Møre og Romsdal fylke Hele landet Minstetimetall *
14/15 15/16 16/17 14/15 15/16 16/17 14/15 15/16 16/17
1.–7. trinn 5 170 5 175 5 206 5 212 5 243 5 270 5 243 5 259 5 301 5 196
8.–10. trinn 2 635 2 638 2 638 2 629 2 649 2 647 2 632 2 655 2 655 2 622
Sum timetall 7 805 7 813 7 844 7 841 7 892 7 917 7 875 7 914 7 956 7 818
* Minstetimetall gjelder fra 2010

Timetallsfordeling viser antall årstimer elevene har rett til på hvert årstrinn. Timetallet er fastsatt som klokketimer. Minstetimetallet er gitt i brev fra Kunnskapsdepartementet. Kommunene kan fatte vedtak om at det skal gis undervisningstid ut over minstetimetallet, men de kan ikke fatte vedtak om mindre undervisningstid enn minstetimetallet.

Andel elever 1.–4. trinn i SFO i pst.

Søylene viser andel elever på 1.–4. trinn, som benytter seg av SFO. Ved Sekken oppvekstsenter er det 50,0 pst. som velger å benytte seg av tilbudet mens det ved Skjevik barne- og ungdomsskole er 84,0 pst. Prisen på SFO er den samme for alle skolene.

Om enheten

Skoleområdet i Molde kommune består av

  • 7 barneskoler
  • 2 ungdomsskoler
  • 3 kombinerte barne- og ungdomsskoler
  • Molde voksenopplæringssenter (beskrives under egen enhet)

I grunnskolen var det i 2016 ca. 236 pedagogårsverk. I tillegg var 18,9 årsverk knyttet til lederoppgaver.

Skoleområdet skal følge opp nasjonale og lokale prioriteringer. Et vedvarende fokusområde er praksisutvikling i samsvar med prinsipp og føringer i vedtatt kommunal plan «Plass for alle». Tidlig innsats på områdene leseopplæring og tallforståelse for trinnene 1.–4. skal spesielt vektlegges. Nasjonalt nivå følger opp dette arbeidet med økte rammer. Videre er målet å videreutvikle samarbeidet med videregående opplæring både rundt overgangsordninger og rundt kompetansebygging på tvers av nivå i et 13-årig skoleløp.