Bekkevoll ungdomsskole

Hovedtall

-3,9 %
Resultat
2,3 %
Andel av samlet driftsramme
49,5
Årsverk
5,4 %
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Målekort

Mål 2013 2014 2015 2016
Økonomi og organisasjon
Avvik i forhold til budsjett 0,0 % 0,2 % 2,6 % -0,1 % -3,9
Arbeidsgiver
Sykefravær 6,0 % 4,8 % 6,1 % 3,4 % 5,4
Tjenesteleverandør
Elevundersøkelse 4,5 4,5 4,6 4,6 4,7
Grunnskolepoeng 40,0 39,5 38,9 40,5 42,9

Avviksforklaring

Økonomi

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2013 2014 2015 2016
Regnskap 29 882 29 179 31 540 32 123
Budsjett 29 934 29 949 31 509 30 925
Avvik 52 770 -31 -1 198

Enheten hadde et merforbruk på 1 197 970 kroner.

Merforbruket skyldes i all hovedsak mindreinntekter i form av interne overføringer til innføringsklassen. Høsten 2015 så det ut til at Molde kommune skulle ta imot et stort antall flerspråklige, og at dette ville påvirke skoleområdet. Bekkevoll ungdomsskole, som har et innføringstilbud for ungdomsskoleelever, ble dimensjonert for å ta imot 25 elever i ungdomsskolealder. Våren 2016 viste det seg at elevtallet ble vesentlig mindre. Gjennom sommeren var flyktningekrisen reell. Kompetansen og kapasiteten som var bygd opp ble opprettholdt ved skolestart 2016, men også for høsten ble elevtallet mindre enn forventet. I tillegg til dette fikk enheten lavere inntekter enn budsjettert fra tilskudd 2 fra IMDi og refusjon foreldrepenger på til sammen knappe 0,4 mill. kroner.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

Enheten har stadig fokus på tilstedeværelse og jevn arbeidsbelastning i enheten. Den vil fortsette det gode arbeidet for å opprettholde tilstedeværelse og kvalitet i oppgaveløsningen.

Årsverk:

Bekkevoll ungdomsskole har en stabil arbeidsstokk som utøver tjenesten til et jevnt elevtall over år. Det er små variasjoner i antall årsverk fra et år til et annet. Det som har variert gjennom året er ansatte med særlig språkkompetanse, engasjert over en periode.

Medarbeiderundersøkelse – 10-faktor:

Enheten skårer lavest på mestringsorientert ledelse og mestringsklima.

Det er et mål å koble sammen resultatet fra medarbeiderundersøkelsen inn i skolevandringen for å oppnå godt medarbeiderskap. Pedagogisk ledelse, for å styrke primæroppgaven og god praksis som virker støttende for elevers læring, vil være sentralt i videre arbeid. Gjennom å følge opp strategisk kompetanseplan og medarbeiderundersøkelsen i dette arbeidet, vil arbeidet styrkes.

Ved å etterspørre og stimulere til læring i det daglige, til bevissthet og ikke minst refleksjon, vil læring i det daglige arbeidet få økt oppmerksomhet. Refleksjonskompetanse definerer Molde kommune som refleksjon over handlinger og egen utvikling, samt refleksjon inn i arbeidsfellesskapet.

Tjenesteleverandør

Resultater på elevundersøkelsen for 2016 er stort sett som tidligere år, men Bekkevoll ungdomsskole har en vesentlig fremgang på utdannings- og yrkesveiledning. Skolen har også fremgang på læringskultur, elevdemokrati og medvirkning.

Grunnskolepoeng for Bekkevoll er nå 42,9, noe som er en betydelig fremgang fra året før.

Ved 8. trinn er det færre elever på lave nivå og en større andel elever på nivå 4 og 5 både i engelsk og lesing. I regning er det færre på mestringsnivå 1 og flere på mestringsnivå 2 og 3. Skolen ser en svak tilbakegang på høyeste mestringsnivå. Ved 9. trinn er det en økt andel elever på nivå 5 i lesing. I regning er nivået likt med fjorårets 9. trinn.

Sees det på utviklingen av fjorårets 8. trinn, som nå er årets 9. trinn, viser det seg at andelen på nivå 1 og 2 er redusert. Andelen på nivå 4 og 5 er økt. Dette er gledelig. Tendensen er den samme i lesing.