Bergmo ungdomsskole

Hovedtall

-2,6 %
Resultat
1,7 %
Andel av samlet driftsramme
35,2
Årsverk
3,7 %
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Målekort

Mål 2013 2014 2015 2016
Økonomi og organisasjon
Avvik i forhold til budsjett 0,0 % 1,8 % 3,2 % 0,0 % -2,6 %
Arbeidsgiver
Sykefravær 6,0 % 6,3 % 7,8 % 7,1 % 3,7 %
Tjenesteleverandør
Elevundersøkelse 4,5 4,7 4,4 4,6 4,3
Grunnskolepoeng 40,0 40,8 41,0 41,5 42,8

Avviksforklaring

Økonomi

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2013 2014 2015 2016
Regnskap 20 585 20 234 22 880 23 181
Budsjett 20 957 20 914 22 874 22 603
Avvik 372 680 -6 -578

Enheten hadde et merforbruk på 578 152 kroner.

Merforbruket knyttes hovedsakelig til lærerlønn, samt at enheten har hatt større utgifter til sykevikarer enn refunderte sykepenger fra NAV tilsier. Skoleåret 2016/2017 har forholdet mellom klassetall og elevtall vært utfordrende. Ressursfordelingen tar i hovedsak utgangspunkt i elevtall, klassetall og spesialundervisning. Klasseinndelingen på 8. og 9. trinn tilsier én klasse mindre, men organisering av spesialundervisning gjorde det nødvendig med fire klasser på 8. trinn.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

Sykefraværet i 2016 var 3,7 pst. I hovedsak skyldes den positive utviklingen fra 7,1 pst. i 2015 en nedgang i langtidsfraværet. Enheten arbeider med oppfølging av sykemeldte etter reglene for IA-virksomheter, og er opptatt av å videreutvikle et godt arbeidsmiljø. Ingen nye tiltak er planlagt.

Årsverk:

Bergmo ungdomsskole har over lang tid hatt tolv klasser og konsekvensen er et relativt stabilt antall årsverk. Tilgangen til kvalifiserte lærere har vært god.

Medarbeiderundersøkelse – 10-faktor:

Medarbeiderundersøkelsen ble godt forberedt og fikk en deltakelse på 85 pst. Resultatene er jevnt over på linje med gjennomsnittet i Molde kommune. Personalet har fått presentert resultatene og det har vært arbeidet med analysekrysset. Mestringstro og bruk av kompetanse kom best ut i undersøkelsen sammenlignet med resultat for kommunen samlet. Personalet har høy faglig og pedagogisk kompetanse, samt opplevelse av å kunne anvende kompetansen i sitt daglige virke.

I arbeidet etter undersøkelsen er enheten kommet frem til to tiltak det skal arbeides videre med:

  • Mestringsorientert ledelse: Arbeide med kompetanseutvikling knyttet til den enkelte medarbeider.
  • Relevant kompetanseutvikling: Knytte den interne kompetanseutviklingen tetter opp til skolens mål.


Tjenesteleverandør

Elevundersøkelsen endte opp med et resultat på 4,3, noe som er svakere enn tidligere år. Elevundersøkelsen er en viktig indikator for skolens samlede kvalitet. I 2016 var resultatene for elevdemokrati og medvirkning, motivasjon og trivsel relativt høye. Fremover vil det være fokus på utdanning og yrkesveiledning, støtte fra lærerne og læringskultur.

Nasjonale prøver viser en svak, men positiv trend over tid. Bergmo ungdomsskole legger analyseverktøyet til grunn for å tydeliggjøre hvilke innsatsfaktorer som er viktig for innsatsen fremover.

Skolebidragsindikatorene, som ble offentliggjort for første gang, viser at Bergmo ungdomsskole ligger på gjennomsnittet i Molde kommune.

Grunnskolepoengene viser en god utvikling.

Bergmo ungdomsskole er i avslutningsfasen for det nasjonale prosjektet: «Ungdomstrinnet i utvikling». I dette prosjektet har hovedområdene læringsledelse og grunnleggende ferdigheter vært satsingsområder. Dette arbeidet fortsetter ut over prosjektperioden.