Bolsøya skole

Hovedtall

2,2 %
Resultat
0,5 %
Andel av samlet driftsramme
9,6
Årsverk
7,9 %
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Målekort

Mål 2013 2014 2015 2016
Økonomi og organisasjon
Avvik i forhold til budsjett 0,0 % 0,6 % -2,2 % -4,7 % 2,2 %
Arbeidsgiver
Sykefravær 6,0 % 7,1 % 3,9 % 7,1 % 7,9 %
Tjenesteleverandør
Elevundersøkelse 4,5 - 5,4 - 5,5
Brukerundersøkelse SFO 4,5 - - - 4,5

Avviksforklaring

Økonomi

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2013 2014 2015 2016
Regnskap 6 175 6 864 6 908 6 478
Budsjett 6 213 6 715 6 601 6 623
Avvik 38 -149 -307 145

Enheten hadde et mindreforbruk på 145 452 kroner.

Mindreforbruket skyldes dels omorganisering fra femdelt til firedelt skole fra skoleåret 2016/2017, og dels vakanser våren 2016.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

Fraværsprosenten er litt høyere enn målet til Molde kommune. Fraværet skyldes i stor grad langtidsfravær.

Årsverk:

Enheten har hatt en nedgang i utførte årsverk fra 2015, noe som skyldes midlertidige vakanser i vårsemesteret.

Medarbeiderundersøkelse – 10-faktor:

Resultat fra medarbeiderundersøkelsen våren 2016 har begrenset verdi for skolen siden store deler av personalet, inkludert rektor, nylig har startet. Det like fullt brukt tid på å bygge opp en positiv kultur og et godt arbeidsmiljø. Det er jobbet med strategisk kompetanseplan og da spesielt med holdninger og verdiene i ROSE-filosofien. Personalet er motivert og gir uttrykk for god trivsel.

Tjenesteleverandør

Resultatet fra elevundersøkelsen viser at skolen har et trygt og godt læringsmiljø. På nasjonale prøver har skolen et resultat som ligger godt over kommune- og landsgjennomsnittet.

Resultatet fra SFO-undersøkelsen er på kommunens målsetting. Det er nyansatte på SFO fra høsten 2016, og det jobbes godt med å forbedre resultatene.