Kleive oppvekstsenter

Hovedtall

8,3 %
Resultat
0,8 %
Andel av samlet driftsramme
17,9
Årsverk
5,6 %
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Målekort

Mål 2013 2014 2015 2016
Økonomi og organisasjon
Avvik i forhold til budsjett 0,0 % 0,7 % -1,1 % 13,4 % 8,3 %
Arbeidsgiver
Sykefravær 6,0 % 7,1 % 13,2 % 12,9 % 5,6 %
Tjenesteleverandør
Elevundersøkelse 4,5 4,2 - 4,0 4,7
Brukerundersøkelse barnehage 4,5 4,6 - 4,8 -
Brukerundersøkelse SFO 4,5 - - - 5,0

Avviksforklaring

Økonomi

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2013 2014 2015 2016
Regnskap 12 548 10 858 9 067 9 935
Budsjett 12 640 10 737 10 468 10 837
Avvik 92 -121 1 401 902

Enheten hadde et mindreforbruk på 902 430 kroner.

Mindreforbruket skyldes delvis permisjon i administrasjonen og delvis lavere lønnsutgifter til lærere på grunn av vakanse. Bruk av vikarer er holdt på et minimum, men innenfor det som har vært forsvarlig. Mindreforbruket er også en følge av ansettelses- og innkjøpsstoppen.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

Enheten hadde et samlet sykefravær på 5,6 pst. Langdtidsfraværet i 2016 har endret seg i positiv retning. Enheten har jobbet aktivt med arbeidsmiljø og trivsel. AMU og ledergruppen følger tett opp sykefraværet.

Årsverk:

Enheten har hatt en liten økning i utførte årsverk fra 2015. Årsaken er styrking på 1.–4. trinn, og behovet for å ivareta enkelte elever og barn med sammensatte utfordringer.

Medarbeiderundersøkelse – 10-faktor:

Enheten er fornøyd med resultatet innen mestringstro og nytteorientert motivasjon. På enheten er det bestemt at det skal jobbes videre med kompetanse og mestre utfordringer i jobbsammenheng. Det skal legges vekt på motivasjon, for å gjøre noe nyttig og verdifullt for andre.

Tjenesteleverandør

Resultatet fra elevundersøkelsen viser en betydelig forbedring fra i fjor. Skolen er fornøyd med resultatet innen trivsel, støtte fra lærerne, arbeidsforhold og læring. Undersøkelsen viser en god utvikling fra året før når det gjelder å redusere mobbing.

Forbedringer gjøres innen medvirkning, digitale verktøy og regning. Skolen jobber målrettet mot de områdene der resultatene er under målsettingen.

Resultatene fra SFO-undersøkelsen viser svært gode resultater i alle ledd.