Kvam skole

Hovedtall

2,6 %
Resultat
1,1 %
Andel av samlet driftsramme
23,1
Årsverk
5,8 %
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Målekort

Mål 2013 2014 2015 2016
Økonomi og organisasjon
Avvik i forhold til budsjett 0,0 % 0,5 % -4,8 % -2,2 % 2,6 %
Arbeidsgiver
Sykefravær 6,0 % 7,5 % 7,2 % 3,6 % 5,8 %
Tjenesteleverandør
Elevundersøkelse 4,5 5,1 5,1 5,1 5,0
Brukerundersøkelse SFO 4,5 - - - 5,0

Avviksforklaring

Økonomi

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2013 2014 2015 2016
Regnskap 13 818 15 055 15 084 14 818
Budsjett 13 883 14 370 14 757 15 212
Avvik 65 -685 -327 394

Enheten hadde et mindreforbruk på 393 747 kroner.

Mindreforbruket skyldes noe høyere refusjoner enn budsjettert, samt lavere utgifter til kjøp av varer og tjenester som følge av innkjøpsstoppen.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

Enheten har generelt et lavt sykefravær. Enheten vektlegger arbeid med forebyggende tiltak.

Årsverk:

Enheten har stabilitet i utførte årsverk. For å sikre stabiliteten ved skolen, har bruken av vikarer på timebasis blitt redusert til fordel for faste årsverk.

Medarbeiderundersøkelse – 10-faktor:

Enheten har valgt to faktorer å fokusere på: mestringsorientert ledelse og mestringsklima. Tiltak er blant annet å øke tid til ledelse, forbedre strukturer og interne oversikter.

Tjenesteleverandør

Elevene på 5. trinn skårer over gjennomsnittet i kommunen på nasjonale prøver i regning, lesing og engelsk. Dette skyldes blant annet god lærertetthet, god læringsledelse og et godt læringsmiljø ved skolen.

Elevundersøkelsen viser at skolen har lite mobbing og et godt læringsmiljø. Elevene svarer at de ønsker mer medansvar i skolehverdagen. Dette er en viktig utviklingsfaktor på skolen.

SFO-undersøkelsen hadde kun en svarprosent på 24 pst. Gjennomsnittlig skår på mange spørsmål lå over 5, som er godt over landsgjennomsnittet. Det hadde vært ønskelig med en høyere svarprosent, men enheten ser at de brukerne som har svart er fornøyde med tilbudet i SFO.