Kviltorp skole

Hovedtall

1,2 %
Resultat
2,5 %
Andel av samlet driftsramme
51,5
Årsverk
7,9 %
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Målekort

Mål 2013 2014 2015 2016
Økonomi og organisasjon
Avvik i forhold til budsjett 0,0 % -0,8 % -1,3 % 0,5 % 1,2 %
Arbeidsgiver
Sykefravær 6,0 % 6,1 % 7,0 % 7,0 % 7,9 %
Tjenesteleverandør
Elevundersøkelse 4,5 5,0 4,4 4,8 5,0
Brukerundersøkelse SFO 4,5 - - - 4,5

Avviksforklaring

Økonomi

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2013 2014 2015 2016
Regnskap 27 684 31 111 31 579 32 328
Budsjett 27 463 30 710 31 736 32 713
Avvik -221 -401 157 385

Enheten hadde et mindreforbruk på 384 742 kroner.

Mindreforbruket skyldes at skolen hadde en langvarig vakanse i ledelsen, samt lavere utgifter enn beregnet til tiltak for enkelte elever. Enheten har i tillegg hatt en forsiktig vikarbruk, i tråd med kommunens ansettelsesstopp.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

Enheten har et samlet sykefravær på 7,9 pst. Korttidsfraværet er fortsatt lavt, men det har vært en økning i langtidsfraværet. Langtidsfraværet er ikke relatert til forhold ved arbeidsplassen. Ledelsen har fokus på inkluderende arbeidsliv, tilrettelegging og oppfølging.

Årsverk:

Antall årsverk har vært stabil ved enheten over flere år. Skolen har noe naturlig utskifting i personalet, men hovedsakelig oppleves stabilitet.

Medarbeiderundersøkelse – 10-faktor:

Medarbeiderundersøkelsen viser at enheten ligger på landsgjennomsnittet på de fleste fokusområder, men noe lavt på mestringsledelse og lavt på relevant kompetanseutvikling. Medarbeidernes opplevelse av å få brukt egen jobbrelaterte kompetanse var derimot høy. Skolen har fremover valgt å fokusere på relevant kompetanseutvikling med vekt på kursing og læring ved arbeidsstedet jf. strategisk kompetanseplan. Skolen vil starte kollegaveiledning til høsten med vekt på veiledning av team. Skolens andre satsningsområde er mestringsledelse.

Tjenesteleverandør

Elevundersøkelsen på 7. trinn viser at elevene trives godt på skolen og de opplever et trygt miljø der det er lite mobbing. Elevene opplever god støtte fra lærerne. Det skal arbeides med å tilrettelegge for elevmedvirkning når det gjelder arbeidsform og vurdering. Det skal også settes inn tiltak for å bedre arbeidsro i timene.

På nasjonale prøver ligger Kviltorp skole på kommunens gjennomsnitt i lesing. I regning og engelsk ligger skolen et prosentpoeng under kommunens gjennomsnitt. Det er ingen markant forskjell fra året før. Skolen har iverksatt tiltak på 1.–4. trinn for å bedre resultatene.

SFO-undersøkelsen var det kun 27 pst. som svarte på, og resultatet ligger på kommunens målsetting. Foreldrene opplever et godt samarbeid mellom skole og SFO, og at de blir møtt med respekt og høflighet. De er fornøyde med fleksibiliteten når det gjelder åpningstider, men SFO kan arbeide mer med å tilby organiserte, valgfrie aktiviteter ute og inne. Største forbedringspotensiale vises på svarene om informasjon.