Langmyra skole

Hovedtall

-0,2 %
Resultat
2,4 %
Andel av samlet driftsramme
52,5
Årsverk
7,4 %
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Målekort

Mål 2013 2014 2015 2016
Økonomi og organisasjon
Avvik i forhold til budsjett 0,0 % -0,1 % -0,7 % -0,1 % -0,2 %
Arbeidsgiver
Sykefravær 6,0 % 9,8 % 7,4 % 6,0 % 7,4 %
Tjenesteleverandør
Elevundersøkelse 4,5 4,9 4,7 4,9 5,2
Brukerundersøkelse SFO 4,5 - - - 4,3

Avviksforklaring

Økonomi

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2013 2014 2015 2016
Regnskap 27 782 30 868 31 235 32 679
Budsjett 27 744 30 667 31 205 32 619
Avvik -38 -201 -30 -60

Enheten hadde et merforbruk på 56 709 kroner.

Merforbruket skyldes utgifter til fornyelse av projektorer i klasserom.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

Enhetens samlede sykefravær var på 7,4 pst. Det er særlig langtidsfraværet som er for høyt. Dette fraværet skyldes i hovedsak sykdom og funksjonsnedsettelser som ikke er jobbrelatert. Enheten jobber kontinuerlig med oppfølging og tilrettelegging for sykemeldte.

Årsverk:

Enheten hadde en nedgang i antall utførte årsverk fra 2015. Nedgangen skyldes en reduksjon i variable årsverk og en økning i sykefraværet. Førstnevnte skyldes delvis endring i antall elever som trengte ekstra oppfølging og delvis iverksatte tiltak for å oppnå budsjettbalanse. Antall faste årsverk økte litt og da spesielt fra høsten 2016.

Medarbeiderundersøkelse – 10-faktor:

Medarbeiderundersøkelsen våren 2016 ga gode resultater for enheten. Svarprosenten kunne vært bedre (73 pst.), og det er noe enheten vil jobbe med før neste undersøkelse. Enheten skåret best på rolleklarhet, nytteorientert motivasjon og oppgavemotivasjon. Det må jobbes videre med relevant kompetanseutvikling og selvstendighet. Enheten er i gang med å følge opp disse områdene sammen med personalet.

Tjenesteleverandør

Elevundersøkelsen

Skolen har gode resultater når det gjelder trivsel og mobbing. Det er behov for å forbedre resultatet når det gjelder gode tilbake- og fremovermeldinger fra lærerne og elevmedvirkning.

SFO-undersøkelsen

Enheten hadde en lav svarprosent på denne undersøkelsen (32,5 pst.). Resultatet var best når det gjelder trygghet, trivsel og omsorg samt tilgjengelighet. Det er behov for å forbedre resultatet når det gjelder samarbeid og informasjon til hjemmet.

Nasjonale prøver

Enheten var ikke fornøyd med resultatet på nasjonale prøver i lesing og engelsk på 5. trinn der resultatet lå under landsgjennomsnittet som er 50. Resultatet var bedre i regning (50) og på 7. trinn der resultatet var likt eller bedre enn landsgjennomsnittet for alle områder.