Molde voksenopplæringssenter

Hovedtall

18 %
Resultat
0,7 %
Andel av samlet driftsramme
40,0
Årsverk
5,6 %
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Målekort

Mål 2013 2014 2015 2016
Økonomi og organisasjon
Avvik i forhold til budsjett 0,0 % 0,9 % 0,6 % 4,5 % 18,0 %
Arbeidsgiver
Sykefravær 6,0 % 8,0 % 3,4 % 7,1 % 5,6 %

Avviksforklaring

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2013 2014 2015 2016
Regnskap 8 281 8 454 8 172 7 216
Budsjett 8 355 8 506 8 561 8 799
Avvik 74 52 389 1 583

Økonomi

Enheten hadde et mindreforbruk på 1 583 015 kroner.

Dette skyldes flere forhold. På grunn av stor bosetting av flyktninger i kommunen de siste par årene, har antall deltakere i introduksjonsprogrammet økt markant. Dette programmet har voksenopplæringen ansvar for i samarbeid med flyktningtjenesten.

Vakanser, både ved korte og lengre sykdomsfravær, i tillegg til ubesatte vikariater, har gitt mindreforbruk på lønnsbudsjettet gjennom året. Dette gjelder også ressurser til merkantile og administrative oppgaver. Minimal reise- og kursvirksomhet og forskyving av nødvendige innkjøp har også bidratt til mindreforbruk.

Molde voksenopplæringssenter har solgt tjenester til Aukra kommune innen opplæring og kvalifisering av flyktninger. Stor bosetting av flyktninger i Aukra i 2015 og dels i 2016 har gitt store merinntekter til senteret i 2016. Dette bidro også til mindreforbruket. Også norsktilskuddet til flyktninger bosatt i Molde kommune var spesielt høyt i 2016.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

Sykefraværet i 2016 er på totalt 5,6 pst. og er en nedgang i sykefravær for alle typer fra året før. Legemeldt fravær over 16 dager har i hovedsak sammenheng med kronisk sykdom, men noe skyldes også stort arbeidspress over tid.

Årsverk:

Den store økningen i antall voksne innvandrere med rett til norskopplæring og bosatte flyktninger i det toårige introduksjonsprogrammet har medført flere ansatte i 2016. Økningen har hovedsaklig skjedd fra oppstart av nytt skoleår, og utgjør ca. 4 lærerstillinger gjennom året.

Medarbeiderundersøkelse – 10-faktor:

Svarprosenten for enheten var 80 pst. Høyest skår hadde enheten på områdene fleksibilitetsvilje (4,7) og opplevelsen av nytteorienterte oppgaver (4,5), og enheten vil jobbe for å opprettholde resultatet.

Mestringsorientert ledelse (3,5) og relevant kompetanseheving (3,1) fikk lavest skår. Økt satsing på pedagogisk ledelse og utvikling av gode verktøy som skolevandring, skal brukes systematisk. Det legges til rette for at ansatte som trenger og ønsker videre- og etterutdanning, får mulighet til det innenfor enhetens rammer. Det jobbes også med mer systematisk utvikling av kompetanse i praksisfellesskapet.


Tjenesteleverandør

Enheten har ansvar for norskopplæring for voksne innvandrere. Gjennomføring av det toårige introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger foregår i tett samarbeid med flyktningtjenesten. I 2016 gjennomførte ca. 90 elever avsluttende obligatoriske norskprøver for voksne innvandrere. I tillegg tok 105 personer obligatorisk prøve i samfunnskunnskap. Resultatene ligger omtrent på landsgjennomsnittet, og noe over fylkesgjennomsnittet. Stram økonomistyring og delvis tilsettingsstopp har gjort at senteret har hatt overfylte klasser. Mangel på lærere har ført til venteliste for inntak i norskopplæring og introduksjonsprogram. Situasjonen bedret seg fra nytt skoleår høsten 2016.

I tråd med opplæringsloven, gir enheten opplæring i grunnleggende ferdigheter innen lesing, skriving, regning og muntlige og digitale ferdigheter. Toårig eksamensrettet grunnskoletilbud for unge voksne innvandrere gis til de som trenger å kvalifisere seg til videre utdanning og arbeid. Våren 2016 tok 12 elever avsluttende grunnskoleeksamen. I 2016 var det 49 elever i grunnskoleklassene.

Grunnskoleopplæring er viktig for unge voksne flyktninger slik at de kan konkurrere i utdanning og arbeidsliv på linje med andre norske ungdommer. Molde voksenopplæringssenter har skoleåret 2015/2016 deltatt i et samarbeidsprosjekt med Bekkevoll ungdomsskole og Romsdal videregående skole. Formålet var å bedre overganger og samarbeide om opplæringstilbud til flerspråklig ungdom med svake skoleferdigheter.

Spesialpedagogisk avdeling har sterk kompetanse innen flere felt, og får jevnlig henvendelser fra kommunens omsorgssenter vedrørende personer, som på grunn av sykdom eller skade, har behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK).

Senteret har også i 2016 hatt et omfattende samarbeid med private og offentlige virksomheter om opplæring for ansatte med svake grunnleggende ferdigheter. Nasjonal kompetansepolitisk strategi, lansert av regjeringen i 2017, peker på viktigheten av vedvarende og langsiktig kompetanseoppbygging i arbeidslivet. Dette gir viktige signaler til voksenopplæringsfeltet om fremtidig satsing.

Fremtidige utfordringer

Fremtidig kommunesammenslåing vil påvirke senterets tilbud.

Krav om formell undervisningskompetanse er varslet for voksenopplæringsfeltet. Dette fordrer mer tid til faglig og pedagogisk ledelse ved siden av økt kompetanse gjennom etterutdanning.

Opplæring

Lovendringer i 2016 åpner for at kommunen, i samarbeid med fylkeskommunen, kan gi ungdom med avsluttet grunnskole mer grunnskoleopplæring slik at de lykkes i videregående skole. Slik opplæring er svært viktig å få på plass i Molde kommune, for å redusere frafall, hindre utenforskap og uheldig sosial utvikling.

Stortingsmeldingene «Fra utenforskap til ny sjanse» og «Fra mottak til arbeidsliv – en effektiv integreringspolitikk» varsler store omlegginger både i grunnskoleopplæring for voksne og i kvalifisering av innvandrere og flyktninger. Minimumskrav på norskprøver, samfunnsfagprøver og innføring av statsborgerprøve, gjør at enhetens forvaltning har fått en viktigere juridisk rolle. Det stiller ytterligere krav til opplæringskompetanse, vurderingskompetanse og korrekt saksbehandling.

Lokaler og skolebygg

Senteret har hatt en markant økning av både elever og ansatte siden nåværende lokaler i Romsdalsgata ble tatt i bruk, og lokalene vurderes nå å være for små og dårlig tilpasset til undervisningen. Inneklima, ventilasjon og lydforhold er ikke tilfredsstillende for et moderne skolebygg. Senteret leier per i dag tilleggslokaler i Grandfjøra. Store husleieutgifter gjør at kommunen skal vurdere om nybygg er mer hensiktsmessig.

Økonomi

Molde voksenopplæringssenters drift er påvirket av svingninger i innvandringstall både lokalt og nasjonalt. Dette gjør langsiktig planlegging krevende da en stor del av driftsrammen består av statstilskudd.

KOSTRA

163 204 205 212
185 239 232 214
352 366 354 277
Netto driftsutgifter til voksenopplæring per innbygger, konsern

Indikatoren viser kommunens netto utgifter til grunnskole- og spesialundervisning for voksne og voksenopplæring etter opplæringsloven. Drift av skolelokalene og skyssutgifter er også inkludert i indikatoren. Indikatoren er per innbygger. Utgifter til norsk- og grunnskoleopplæring for innvandrere blir i utgangspunktet finansiert gjennom statlige tilskudd, overføringer og salgsinntekter. Det betyr at dette tjenestetilbudet vanligvis ikke skal påvirke indikatoren.

Indikatoren viser at Molde kommune prioriterer voksenopplæring høyere og av den grunn har høyere utgifter per innbygger enn de kommunen sammenligner seg med. Molde voksenopplæringssenter hadde i 2016 store merinntekter på grunn av utbetalingsprofilen på tilskudd til norskopplæring. Dette, sammen med at senteret hadde en forholdsvis stor netto avsetning til bundne driftsfond, medfører en markant reduksjon i indikatoren i forhold til de tre foregående årene. Det reelle driftsnivået er ikke redusert i denne størrelsesorden, og indikatoren vil øke kommende regnskapsår i tråd med at fondsmidlene brukes på løpende prosjekter.

Om enheten

Molde voksenopplæringssenter gir grunnskoleopplæring og spesialundervisning for voksne på grunnskolens område, jf. opplæringslovens § 4A.1-2. Grunnleggende opplæring kan gis innen lesing, skriving, regning, muntlige og digitale ferdigheter og hele eller deler av grunnskolefag.

Spesialundervisning kan gis til voksne som ikke får eller kan få tilstrekkelig utbytte av den ordinære opplæringen eller som trenger det for å opprettholde grunnleggende ferdigheter.

Senteret gir norskopplæring for innvandrere. Det to-årige introduksjonsprogrammet for flyktninger inneholder i tillegg basisopplæring, arbeidslivskunnskap og språkpraksis på ulike arbeidsplasser. Eksamensrettet grunnskoleopplæring kan gis som del av introduksjonsprogrammet.

Enheten har i en årrekke jobbet med prosjekt for å øke kvaliteten i introduksjonsprogrammet, med vekt på opplæring og kvalifisering på praksisnære arenaer.

Molde voksenopplæringssenter samarbeider med ulike bedrifter om kurs med opplæring i grunnleggende ferdigheter, såkalt Kompetansepluss-kurs.