Nordbyen skole

Hovedtall

0,4 %
Resultat
1,6 %
Andel av samlet driftsramme
32,7
Årsverk
7,5 %
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Målekort

Mål 2013 2014 2015 2016
Økonomi og organisasjon
Avvik i forhold til budsjett 0,0 % 0,0 % 0,0 % -1,3 % 0,4 %
Arbeidsgiver
Sykefravær 6,0 % 7,3 % 10,3 % 8,6 % 7,5 %
Tjenesteleverandør
Elevundersøkelse 4,5 4,7 5,1 5,2 5,3
Brukerundersøkelse SFO 4,5 - - - 4,8

Avviksforklaring

Økonomi

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2013 2014 2015 2016
Regnskap 20 064 21 088 21 088 21 390
Budsjett 20 058 21 092 20 824 21 475
Avvik -6 4 -264 85

Enheten hadde et mindreforbruk på 85 038 kroner.

Mindreforbruket skyldes hovedsakelig innkjøps- og ansettelsesstoppen, samt noe høyere refusjoner enn budsjettert. Samtidig har det har vært praktisert stram vikarbruk i 2016, med unntak for tilfeller der det handler om sikkerhetsmessig og pedagogisk forsvarlighet.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

Enheten har hatt en fin nedgang i sykefravær de siste årene, men ligger fortsatt over ønsket mål på 6 pst. eller mindre. Det egenmeldte fraværet er omtrent som før. Enheten har hatt langtidssykemeldte høsten 2016. Dette er ikke arbeidsrelaterte saker. Det jobbes systematisk med oppfølging og tilrettelegging for sykemeldte.

Det er søkt tilretteleggingstilskudd, slik at den sykemeldte kan gjøre deler av oppgavene sine og stå i aktivitet lengst mulig. Enheten har også tilrettelagt for arbeidsutprøving på andre enheter, også utenfor Molde kommune. Leder har alltid tett dialog med de sykemeldte.

Gjennom AMU er det innført arbeidsmiljøtiltak på skolen, som for eksempel felleslunsjer for hele kollegiet og sosiale treff på fritid.

Årsverk:

Enheten har hatt en liten nedgang i antall utførte årsverk. Variable årsverk har gått ned, mens faste årsverk har økt litt. Nedgangen skyldes i utgangspunktet nedgang i antall elever.

Videre har det vært behov for å øke bemanningen til elever med spesielle behov. Rammefordelingen ved skoleåret 2016/2017 var krevende for enheten.

Medarbeiderundersøkelse – 10-faktor:

Medarbeiderundersøkelsen ga enheten et meget godt resultat. Hele 91 pst. deltok, noe enheten er fornøyde med. Enheten er godt i gang med oppfølgingsarbeidet av undersøkelsen, sammen med hele personalgruppa. Analysedelen konkluderte med at de ansatte er fornøyde med oppgavemotivasjon og rolleklarhet. Enheten vil forbedre områdene relevant kompetanseutvikling og mestringsklima på arbeidsplassen.

Tjenesteleverandør

Nordbyen skoles SFO fikk et meget godt resultat på brukerundersøkelsen i 2016. Sammenlignet med forrige undersøkelse (2011), har SFO forbedret seg kraftig på alle punkt. Enheten ligger likt eller over gjennomsnittet i Molde kommune og landet for øvrig. Enheten skårer best på punktene om barns trivsel og trygghet på SFO, om respektfull behandling av foresatte og tilgjengelighet. Enheten vil ha fokus på enda bedre informasjonsflyt og brukermedvirkning.

Elevundersøkelsen (7. trinn) viser en meget høy grad av trivsel på skolen. Det rapporteres om god motivasjon og godt vennskap. Elevene opplever god støtte fra lærerne og har en god relasjon til dem. Vurdering av og for læring er bra. Enheten skal fortsette arbeidet med medvirkning fra elevene rundt regler og vurdering av eget arbeid. Arbeidet mot mobbing er kontinuerlig, og elevene rapporter om et stort sett veldig trygt miljø.

På de nasjonale prøvene høsten 2016 var resultatene både i lesing, regning og matematikk godt over landsgjennomsnittet. Enheten jobber systematisk med for- og etterarbeid i forbindelse med de nasjonale prøvene.