Sekken oppvekstsenter

Hovedtall

12,4 %
Resultat
0,4 %
Andel av samlet driftsramme
8,0
Årsverk
0,2 %
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Målekort

Mål 2013 2014 2015 2016
Økonomi og organisasjon
Avvik i forhold til budsjett 0,0 % 3,0 % 1,0 % 7,3 % 12,4 %
Arbeidsgiver
Sykefravær 6,0 % 8,2 % 5,7 % 1,8 % 0,2 %

Avviksforklaring

Økonomi

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2013 2014 2015 2016
Regnskap 4 485 4 636 4 471 4 255
Budsjett 4 625 4 681 4 822 4 858
Avvik 140 45 351 603

Enheten hadde et mindreforbruk på 603 371 kroner.

Hovedårsaken er vakant rektorstilling i januar og februar, samt to ufaglærte lærere i årsvikariater fra høsten 2016. I tillegg har rektor hatt 40 pst. frikjøp betalt av Utdanningsforbundet. Bare deler av disse frikjøpsmidlene har vært disponert til vikartimer, samt assistent i perioden november-desember. Innkjøpsstopp har vært fulgt opp i samsvar med rådmannens føringer.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

Enheten hadde et samlet sykefravær på 0,2 pst som er svært lavt.

Årsverk:

Antall årsverk har gått litt opp siden 2015. Noe av dette skyldes at rektor har vært 40 pst. frikjøpt, men dette ikke blir det korrigert for i tellingen av årsverk.

Medarbeiderundersøkelse – 10-faktor:

Det har vært stor utskiftning i personellgruppen høsten 2016. Det har derfor blitt fokusert på arbeidet med teambygging i ny personellgruppe. Enheten har godt resultat på medarbeiderundersøkelsen. Fokus i 2016 har vært møtestruktur og gode møter, samarbeid og veiledning av nye medarbeidere, og deltagelse i nettverk og forum.

Tjenesteleverandør

I barnehagen har det vært fokusert på vennskap og lek, språk og musikk. Barnehagen har stabilitet i personalgruppen som er god på å tilrettelegge for varierte og innholdsrike dager. Pedagogisk leder har også ansvar for SFO som benytter lokalene i barnehagen. I tillegg har pedagogisk leder fulgt skolebarna på svømming en periode.

Skolen følger opp trivselsarbeid mot mobbing jevnlig i samarbeid med FAU og elevrådet. Det har vært fokus på skolemiljø, holdninger og verdier, struktur og orden, og skriving og lesing i alle fag for å styrke det faglige utbyttet. Små elevgrupper gjør at resultat på undersøkelser ikke kan vises, men basert på resultatene fortsetter arbeidet med å styrke grunnleggende ferdigheter i lesing og engelsk.