Sellanrå skole

Hovedtall

1,1 %
Resultat
1,9 %
Andel av samlet driftsramme
41,4
Årsverk
5,7 %
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Målekort

Mål 2013 2014 2015 2016
Økonomi og organisasjon
Avvik i forhold til budsjett 0,0 % -2,1 % 0,5 % 0,5 % 1,1 %
Arbeidsgiver
Sykefravær 6,0 % 8,5 % 7,5 % 6,7 % 5,7 %
Tjenesteleverandør
Elevundersøkelse 4,5 4,6 4,8 5,1 5,2
Brukerundersøkelse SFO 4,5 - - - 4,6

Avviksforklaring

Økonomi

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2013 2014 2015 2016
Regnskap 24 281 24 722 24 476 25 142
Budsjett 23 786 24 849 24 610 25 410
Avvik -495 127 134 268

Enheten hadde et mindreforbruk på 267 793 kroner.

Årsaken til mindreforbruket er stram økonomistyring gjennom hele året.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

Siden 2013 har sykefraværet gått noe ned hvert år. Enheten er nå under det kommunale målet, noe som indikerer at enheten har jobbet systematisk og godt med dette over mange år.

Sellanrå har tett oppfølging av alle sykmeldte. Det legges vekt på å få til god tilrettelegging når de sykmeldte skal tilbake, og en har oppfølging av de sykmeldte i sykeperioden. IA-metodikken benyttes, og det legges vekt på å skape et godt arbeidsfellesskap.

Årsverk:

Antall årsverk er stabilt i forhold til året før. Personalsituasjonen i sin helhet er stabil ved enheten.

Medarbeiderundersøkelse – 10-faktor:

Resultatet fra medarbeiderundersøkelsen ble først presentert skriftlig for hele personalet. Senere ble det gjenstand for drøftelser i de ulike personalgruppene og AMU. Resultatet er gjennomgående godt og svarprosenten er høy. Enheten vil jobbe videre med områdene relevant kompetanseutvikling og mestringsorientert ledelse. Skolen satser på gjennomgående styrking av den digitale kompetansen i lærergruppa. Samtidig er ledelsen opptatt å utvikle sine roller som ledere i en lærende bedrift.

Tjenesteleverandør

Resultatene på nasjonale prøver for 5. trinn har de siste årene vært over gjennomsnittet i kommunen. Resultatene i 2016 var ikke så bra som årene før, og skolen er i gang med tiltak for å bedre tilpasset opplæring på 1.–4. trinn.

Resultatet på elevundersøkelsen på 7. trinn høsten 2016, viser en fin utvikling og forbedring på mange områder. Elevene gir uttrykk for god trivsel og et gjennomgående godt læringsmiljø. Undersøkelsen viser lite forekomster av mobbing. Skolen arbeider kontinuerlig med forebygging av mobbing gjennom PALS-metodikken.

SFO-undersøkelsen har et tilfredsstillende resultat, og viser at foreldrene er godt fornøyde med tilbudet.