Skjevik barne- og ungdomsskole

Hovedtall

-3,5 %
Resultat
1,4 %
Andel av samlet driftsramme
30,3
Årsverk
4,8 %
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Målekort

Mål 2013 2014 2015 2016
Økonomi og organisasjon
Avvik i forhold til budsjett 0,0 % -4,0 % -2,4 % -4,0 % -3,5 %
Arbeidsgiver
Sykefravær 6,0 % 7,1 % 5,6 % 4,3 % 4,8 %
Tjenesteleverandør
Elevundersøkelse 7. trinn 4,5 4,6 4,7 5,0 4,6
Elevundersøkelse 10. trinn 4,5 4,4 4,4 4,3 4,1
Grunnskolepoeng 40,0 41,8 40,6 39,1 39,8
Brukerundersøkelse SFO 4,5 - - - 4,5

Avviksforklaring

Økonomi

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2013 2014 2015 2016
Regnskap 17 937 18 665 19 271 19 172
Budsjett 17 243 18 219 18 529 18 522
Avvik -694 -446 -742 -650

Enheten hadde et merforbruk på 649 984 kroner.

Merforbruket er i hovedsak lønnsutgifter knyttet til ekstra tiltak som har vært nødvendig. Det er satt inn tiltak for å redusere vikarbruk og samordning av ressursbruk der det er mulig. Det har også vært redusert forbruk på materiell og annet. Konsekvensene er mindre voksentetthet i elevgruppene og med det mindre tid til elever.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

Enheten har lavt sykefravær og har hatt det over tid. Det er fokus på å opprettholde det lave fraværet hvor trivsel og arbeidsmiljø er viktig.

Årsverk:

Antall årsverk på enheten har vært ganske stabilt også i 2016. Enheten har hatt tiltak for å følge opp spesielle utfordringer og dette har medført flere voksne på enkelte grupper. Noe som igjen tilsier redusert bemanning på andre grupper.

Medarbeiderundersøkelse – 10-faktor:

Dette året var den første gangen den nye medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført. Undersøkelsen er forskjellig fra de undersøkelsene det er jobbet med tidligere, og prosessen i personalet med gjennomgang og analyse av resultatene har vært viktig. Ikke minst er det viktig å ta i bruk begrepene og gi dem et innhold. Personalet har valgt fokusområder der de er fornøyde og fokusområder de vil forbedre. Den aller største utfordringen handler om kompetanse og det er jobbet grundig med å gi innhold til kompetansebegrepet og bli bevisste på hvordan enheten jobber med å utvikle kompetanse.

Tjenesteleverandør

Elevundersøkelsen gjennomføres hvert år på 7. og 10. trinn. Skolen er såpass liten at det kan bli naturlige variasjoner i resultat fra år til år. Resultatene blir analysert og funnene tatt tak i. Områdene som omhandles i elevundersøkelsen er også i fokus på andre måter gjennom hele året.

7. trinn har jevnt gode resultat på alle områder i 2016. Det er grunn til å trekke frem spesielt en gledelig nedgang i mobbing.

Heller ikke i 10. trinn ser en store variasjoner fra tidligere år. På dette trinnet er det også en betydelig nedgang i mobbing.

I 2016 var det gjennomført brukerundersøkelse i SFO. Denne gangen var det langt lavere deltagelse i undersøkelsen enn sist. Det er gode resultat på de aller fleste variablene, ofte over gjennomsnittet for kommunen. Tilgjengelighet slår imidlertid negativt ut. Dette omhandler åpningstid, fleksibilitet og pris. Åpningstid har jevnlig vært et tema i møte med foreldrene. Foreldre som har barn på SFO jobber gjerne i sentrum. Med tanke på deres arbeids- og reisetid, åpner SFO for sent eller stenger for tidlig.