Vågsetra barne- og ungdomsskole

Hovedtall

0,9 %
Resultat
1,6 %
Andel av samlet driftsramme
29,8
Årsverk
7,2 %
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Målekort

Mål 2013 2014 2015 2016
Økonomi og organisasjon
Avvik i forhold til budsjett 0,0 % 0,4 % -0,2 % -2,6 % 0,9 %
Arbeidsgiver
Sykefravær 6,0 % 4,0 % 5,6 % 4,4 % 7,2 %
Tjenesteleverandør
Elevundersøkelse 7. trinn 4,5 4,8 5,0 - 4,8
Elevundersøkelse 10. trinn 4,5 4,6 4,8 - 4,7
Grunnskolepoeng 40,0 40,7 40,9 42,2 -
Brukerundersøkelse SFO 4,5 - - - 3,6

Avviksforklaring

Økonomi

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2013 2014 2015 2016
Regnskap 18 923 19 225 19 820 20 683
Budsjett 19 005 19 180 19 325 20 861
Avvik 82 -45 -495 178

Enheten hadde et mindreforbruk på 177 657 kroner.

Mindreforbruket skyldes hovedsakelig merinntekter fra sykelønnsrefusjon og relativt lave lønnsutgifter til vikarer.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

Enheten har en økning i legemeldt sykefravær over 17 dager, altså langtidssykemeldte. Plan for oppfølging av sykemeldte følges med tiltaksplaner og samtaler.

Årsverk:

Enheten har en liten økning i utførte årsverk som kan tilskrives økt elevtall og ekstra ressurser til elever med særskilte behov.

Medarbeiderundersøkelse – 10-faktor:

Medarbeiderundersøkelsen viser at enheten ligger relativt nær landsgjennomsnittet på de fleste områder. På relevant kompetanseheving skårer enheten lavere enn landsgjennomsnittet. Det er iverksatt en prosess rundt bevisstgjøring av hva relevant kompetanseheving er i henhold til strategisk kompetanseplan. Enheten arbeider med å løfte bevisstheten rundt det den enkelte lærer av egne erfaringer i jobben gjennom erfaringsdeling på egen arbeidsplass og i nettverk indre.

I tillegg deltar enheten i kommunens lederutviklingsprogram, LAP 2 og Mini-LAP.

Medarbeidere på småskoletrinnet har blitt oppfordret til å søke videreutdanning gjennom kommunenes satsning på begynneropplæringen. Alle fem lærere i målgruppen har søkt på dette videreutdanningstilbudet.

Mestringsklima arbeides det jevnlig med, både på egen enhet og i nettverk. Målet er økt bevisstgjøring om læring i organisasjonen og en dreining fra «jeg» til «vi».

Tjenesteleverandør

Elevundersøkelsen viser høyeste skår på trivsel, støtte fra lærerne og felles regler. Resultatene er svakere for læringskultur og motivasjon på 7. trinn. På 10. trinn er det høy skår på støtte fra lærerne og faglig utfordring, men svakere på vurdering for læring, og elevdemokrati og medvirkning. Skolen har deltatt i den nasjonale satsningen «Ungdomstrinn i utvikling». Den formelle satsningen ble avsluttet i 2016, men fokusområdene motivasjon, mestring, læringsledelse og vurdering for læring blir videreført. Undersøkelsen viser at elevene melder om lite mobbing ved skolen.

De nasjonale prøvene viste svakeste resultat for 5. trinn, sterkere for 8. og 9. trinn, og eksamensresultatene viser et resultat over landsgjennomsnittet. Det blir satt fokus på resultatene gjennom analyse, og tiltakene som settes inn er i samsvar med de kommunale satsningsområdene beskrevet i strategisk kompetanseplan og «Plass for alle».

Det ble gjennomført brukerundersøkelse i SFO i 2016. Resultatet ble under målsettingen. Tiltak er iverksatt, og det har vært jobbet systematisk med forbedringer siden skolestart 2016.