Rådmannen

Hovedtall

7,4 %
Resultat
0,5 %
Andel av samlet driftsramme
5,3
Årsverk
0,5 %
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Målekort

Mål 2014 2015 2015 2016
Økonomi og organisasjon
Avvik i forhold til budsjett 0,0 % 7,4 %
Arbeidsgiver
Sykefravær 6,0 % 0,5 %

Avviksforklaring

Økonomi

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2013 2014 2015 2016
Regnskap 5 956
Budsjett 6 432
Avvik 476

Avdelingen hadde et mindreforbruk på 476 412 kroner.

Fagområdene kommunikasjon og kommuneadvokat er direkte underlagt rådmannen og disse utgjør ett felles budsjettområde.

Mindreforbruket ved kommunikasjon var på 0,2 mill. kroner. Vakanse i forbindelse med rekruttering av ny medarbeider og innkjøpsstopp er årsakene til dette. Aktiviteten har vært redusert som en følge av at kommunikasjonssjef også har vært konstituert i rollen som kultursjef gjennom hele 2016.

Kommuneadvokaten hadde et mindreforbruk på 0,3 mill. kroner. Det skyldes særlig økt salg til samarbeidskommuner.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

Det har ikke vært langtidsfravær ved avdelingen i 2016, og korttidsfraværet er svært lavt.

Medarbeiderundersøkelse – 10-faktor:

Medarbeiderundersøkelsen er gjennomført, men rådmannskontoret med tilhørende fagområder har ikke deltatt i undersøkelsen.

Tjenesteleverandør

På grunn av betydelig økning i saksmengdene, ble kommuneadvokaten styrket med ny advokatstilling siste halvår i 2016. Kontoret har nå en forsvarlig kapasitet. Bemanningen innen kommunikasjon har vært lav gjennom hele 2016 og en rekke oppgaver er blitt nedprioritert som en følge av dette.

I 2016 var det Molde kommunes tur å arrangere Nordisk vennskapsbysamling og rammen ble styrket med 0,2 mill. kroner til dette formålet. Samlingen ble gjennomført som planlagt og innenfor tildelt ramme.

Fremtidige utfordringer

Molde kommune skal sammen med kommunene Midsund og Nesset etablere en ny kommune fra 1. januar 2020. Utviklingen av den nye kommunen vil kreve betydelige ressurser både fra politisk og administrativ ledelse. Å sikre gode prosesser, med tilstrekkelig involvering av innbyggere og ansatte, blir svært sentralt for å lykkes. Prosjektleder for nye Molde kommune ble ansatt 1. januar 2017. Prosjektlederen rapporterer til interimsstyret, men er organisatorisk underlagt rådmannen i Molde kommune. Parallelt med planleggingen av en ny kommune, skal den nåværende kommunen driftes på en trygg og forsvarlig måte.

Det forventes bedre kapasitet innen ansvarsområdet kommunikasjon fra andre kvartal 2017. Egne nettsider og kommunikasjonsarbeid for nye Molde kommune, planarbeid knyttet til krisekommunikasjon, samt klart språk og digital dialog er noen av satsingsområdene som får økt fokus i tiden fremover.

Behovet for juridisk bistand i kommunen og hos øvrige samarbeidsaktører er merkbart økende. Å levere juridiske tjenester til høy kvalitet og til riktig tid blir krevende i tiden fremover. Det må også regnes med en betydelig innsats fra kommuneadvokaten i forbindelse med etableringen av den nye kommunen.

KOSTRA

4 106 4 257 4 267 4 393
3 365 3 493 3 541 3 669
3 632 3 507 3 715 3 746
Netto driftsutgifter administrasjon og styring per innbygger, konsern

Indikatoren viser hvor mye av de frie inntektene som blir brukt til administrasjon og styring per innbygger. I indikatoren inngår administrativ ledelse, politisk styring, kontroll og revisjon, stab- og støttefunksjoner, forvaltningsutgifter til eiendomsforvaltning og administrasjonslokaler.

Tallene viser at Molde kommune bruker mindre per innbygger enn landsgjennomsnittet. Dette er naturlig ut fra at Molde kommune er en relativt stor kommune og dermed har stordriftsfordeler og flere personer å fordele utgifter til administrasjon og styring på. Sammenlignet med kommunegruppe 13 bruker Molde kommune noe mer per innbygger. Avstanden ned til kommunegruppe 13 er redusert i 2016.

Studier har vist at kommuner tolker og definerer administrasjon ulikt i KOSTRA. Det innebærer at tallene ikke er direkte sammenlignbare mellom alle kommuner og er beheftet med noe usikkerhet.

Grunnet feil i rapporterte tall for administrasjonslokaler i Molde kommune, er figur og tabeller korrigert, særlig for 2013 og 2014. Også netto driftsutgifter til kontroll og revisjon er korrigert. Dette skyldes at KOSTRA ikke klarer å fordele riktig eierandel til Molde kommune for kommunerevisjonen og kontrollutvalgssekretariatet.

Mer detaljerte tall for den konkrete indikatoren fremgår av tabellen under. Sammenlignet med kommunegruppe 13, som i gjennomsnitt har flere innbyggere, er det naturlig at Molde kommune har høyere netto driftsutgifter. Tallene viser at Molde kommune ligger på linje med kommunegruppe 13 når det gjelder politisk styring. På kontroll og revisjon bruker Molde kommune nær dobbelt så mye som kommunegruppe 13 per innbygger. På administrasjon har Molde kommune de siste årene ligget litt under kommunegruppe 13 og avstanden har økt fra 2015 til 2016.

De korrigerte tallene for administrasjonslokaler viser at Molde kommune har større utgifter per innbygger enn kommunegruppe 13. Store deler av utgiftene til administrasjonslokaler i Molde kommune er husleie betalt til Molde Kommunale Pensjonskasse. Økningen fra 2015 til 2016 skyldes i hovedsak at store deler av Storgata 31 har stått tom i 2016. I 2015 betalte både Molde bydrift og Molde Vann og Avløp KF for sin andel av husleien på bygget. I 2016 er ROR-Innkjøp flyttet inn, og alle ledige kontorer er ført som administrasjonslokaler i KOSTRA.

Netto driftsutgifter administrasjon og styring per innbygger, konsern

Netto driftsutgifter administrasjon og styring per innbygger, konsern
Molde Kommunegruppe 13 Landet uten Oslo
2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016
Politisk styring 229 295 230 233 278 261 360 406 374
Kontroll og revisjon** 106 119 121 71 64 64 96 95 99
Administrasjon 2 536 2 623 2 651 2 663 2 641 2 728 3 237 3 182 3 249
Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen 190 211 200 219 233 266 231 243 265
Administrasjonslokaler* 446 466 544 306 325 316 333 339 343
Sum administrasjon og styring* 3 507 3 715 3 746 3 493 3 541 3 635 4 257 4 265 4 329
* Netto driftsutgifter til administrasjonslokaler er korrigert og samsvarer derfor ikke med SSB sine tall for Molde kommune. Samlede netto driftsutgifter til administrasjon og styring er korrigert tilsvarende.
** Netto driftsutgifter til kontroll og revisjon er korrigert slik at Molde kommune får riktig eierandel i interkommunale samarbeid.

Om avdelingen

Rådmannen er bindeleddet mellom administrasjonen og de politiske organer og har rollen som den sentrale premissleverandøren til politikerne. Samtidig har rådmannen ansvaret for at politiske vedtak blir iverksatt.

Kommunikasjonssjef og digital kommunikasjonsrådgiver bistår med kommunikasjonsfaglige oppgaver. Publikum skal oppleve at de har reell dialog med kommunen og at det er lett å engasjere seg og gi innspill. I samarbeid med øvrige stabsavdelinger driftes kommunens nettsider, intranettet, planportal, sosiale medier med mere.

Kommuneadvokaten er prosessfullmektig for kommunen i alle saker for retten og fylkesnemnda. Videre er kommuneadvokaten juridisk rådgiver for folkevalgte organ, rådmannen og kommunens øvrige enheter. Det ytes også tjenester til interkommunale samarbeidsordninger og nabokommuner i henhold til inngåtte avtaler.