Driftsavdelingen

Hovedtall

0,3 %
Resultat
0,6 %
Andel av samlet driftsramme
10,9
Årsverk
7,2 %
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Målekort

Mål 2013 2014 2015 2016
Økonomi og organisasjon
Avvik i forhold til budsjett 0,0 % -2,5 % 4,8 % 3,4 % 0,3 %
Arbeidsgiver
Sykefravær 6,0 % 5,4 % 4,6 % 6,4 % 7,2 %
Tjenesteleverandør
Brukerundersøkelse 4,5 4,7 - - -

Avviksforklaring

Økonomi

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2013 2014 2015 2016
Regnskap 38 811 40 717 44 825 7 949
Budsjett 37 853 42 780 46 406 7 974
Avvik -958 2 063 1 581 25

Enheten hadde et mindreforbruk på 24 823 kroner.

Kontor for tildeling og koordinering hadde et merforbruk på rundt 0,5 mill. kroner, mens øvrige tjenester hadde mindreforbruk som følge av at noen av de statlige midlene som Molde kommune mottok som vertskommune for asylmottak, ikke ble fordelt ut til enhetene.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

Det arbeides med å redusere sykefravær. Avdelingens samlede sykefravær var på 7,2 pst. i 2016. Det er særlig langtidsfraværet som er for høyt. Dette fraværet skyldes i hovedsak sykdom som ikke er jobbrelatert. Avdelingen jobber kontinuerlig med oppfølging og tilrettelegging for sykmeldte.

Årsverk:

Det arbeides kontinuerlig med å forbedre prosessene i avdelingen. Det er gjennomført Lean-prosesser slik at personellressursene kan brukes enda mer effektivt. Endringene i årsverk mellom 2015 og 2016 er som følge av omorganiseringen av stabsavdelingene fra 1. januar 2016.

Medarbeiderundersøkelse – 10-faktor:

10-faktorundersøkelsen våren 2016 ga gode resultater for driftsavdelingen. Svarprosenten kunne vært høyere (80 pst.), og det er noe enheten vil jobbe med før neste undersøkelse. Avdelingen skåret best på nytteorientert motivasjon og mestringstro. Det må jobbes videre med relevant kompetanseutvikling og mestringsorientert ledelse. Avdelingen er i gang med å følge opp disse områdene.

Tjenesteleverandør

I 2016 er det arbeidet med å forbedre tjenesteproduksjonen ved å effektivisere saksbehandlingsprosessene, optimalisere organisering og struktur i avdelingen, øke kompetansen og øke bruken av de digitale systemene. Det har blitt arbeidet med å forbedre og effektivisere samhandlingen med sykehusene og de kommunale enhetene innen helse og omsorg for å kunne gi effektive tjenester på riktig nivå til de som har behov det.

Fremtidige utfordringer

  • Avdelingen må følge opp enhetene i kommunen med mål om å oppnå økonomisk balanse og god nok kvalitet i tjenesteproduksjonen.
  • Driften av kontor for tildeling og koordinering må effektiviseres slik at saksbehandlingstiden og restanser reduseres ytterligere. Det vil bidra til å øke Molde kommunes evne til å ta ferdigbehandlede pasienter ut fra sykehus.
  • Avdelingen må klare å tilrettelegge for bedre og mer koordinerte tjenester til barn og unge gjennom SLT-koordinatorens arbeid.

Om avdelingen

Kommunalsjef drift ivaretar oppgaven med ledelse, oppfølging, kontroll og kvalitetssikring av kommunens helhetlige drift og tjenesteproduksjon.

Kontor for tildeling og koordinering behandler søknader om helse- og omsorgstjenester, trygghetsalarm og kommunal bolig. Kontoret er koordinerende enhet og har ansvar for samhandlingen med sykehusene om ferdigbehandlede pasienter.