Plan- og utviklingsavdelingen

Hovedtall

8,0 %
Resultat
1,5 %
Andel av samlet driftsramme
24,9
Årsverk
1,8 %
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Målekort

Mål 2013 2014 2015 2016
Økonomi og organisasjon
Avvik i forhold til budsjett 0,0 % 5,0 % 8,0 % 6,2 % 8,0 %
Arbeidsgiver
Sykefravær 6,0 % 2,6 % 1,9 % 1,6 % 1,8 %
Tjenesteleverandør
Brukerundersøkelse 4,5 4,2 - - -

Avviksforklaring

Økonomi

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2013 2014 2015 2016
Regnskap 10 462 17 315 18 283 18 660
Budsjett 11 007 18 831 19 500 20 285
Avvik 545 1 516 1 217 1 625

Avdelingen hadde et mindreforbruk på 1 625 065 kroner.

Hovedårsaken til resultatet er at avdelingen har fått tilført midler for arbeid med kommunereformen som i liten grad er brukt. Fylkesmannen i Møre og Romsdal bevilget 0,6 mill. kroner i 2016 samtidig som avdelingen fikk tilført ubrukte midler fra 2015 til reformarbeidet på knappe 0,5 mill. kroner. Kommunereformarbeidet i avdelingen er utført med prioritering av egne ressurser. Avdelingen har videre leid inn langt færre konsulenttjenester enn budsjettert og en stilling har vært vakant i flere måneder. Også inntektene fra godkjente reguleringsplaner har vært høyere enn budsjettet. Avdelingen har mindre innsparinger på de aller fleste tjenesteområdene. Dette skyldes streng prioritering av alle utgifter.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

Sykefraværet i avdelingen er fremdeles lavt. I 2016 var sykefraværet 1,8 pst. som er en marginal økning fra året før da fraværet var 1,6 pst. Det er viktig med fokus på gode arbeidsprosesser og godt arbeidsmiljø slik at sykefraværet fortsetter å være lavt.

Årsverk:

Avdelingen fikk i 2015 tilført to stillinger. Stillingen som folkehelsekoordinator ble overført fra helsetjenesten samtidig som avdelingen fikk en stilling for å utarbeide barne- og ungdomsplan. Det ble gjennomført en intern omrokkering i avdelingen ved oppretting av seksjon for utvikling i 2015 samtidig som seksjonene for areal og landbruk ble slått sammen. I 2016 har én stilling vært vakant i flere måneder.

Medarbeiderundersøkelse – 10-faktor:

Undersøkelsen ble gjennomført med god deltagelse i avdelingen. Svarprosenten på 91 pst. er det høyeste som er målt for plan- og utviklingsavdelingen. Avdelingen har fulgt opp undersøkelsen med en første samling for alle ansatte. Videre oppfølging skjer i 2017. Resultatene viser best skår for selvstendighet i arbeidet og oppgavemotivasjon, mens de største utfordringene ligger som for de fleste enhetene i kommunen, til området relevant kompetanseutvikling. Avdelingen må jobbe mer strukturert med strategisk kompetanseplan og tydeliggjøre begrepet kompetanseutvikling bedre. Avdelingen har de siste to årene vurdert alle eksterne kompetansetiltak svært nøye og ekstern deltagelse har vært redusert til et minimum.

Tjenesteleverandør

Den viktigste saken for avdelingen i 2016 var arbeidet med kommunereformen som førte til at kommunestyrene i Midsund, Nesset og Molde kommuner vedtok å etablere nye Molde kommune fra 2020. Kommunereformen er omtalt i eget kapittel i årsrapporten.

Samarbeid mellom kommuner er viktig innenfor flere områder. Forslaget til interkommunal plan for sjøområdene i Midsund, Vestnes, Rauma, Nesset og Molde kommuner ble vedtatt lagt ut til offentlig høring i alle fem kommunene. Det har ikke vært arbeidet mer med den fremtidige organiseringen av landbrukstjenesten i påvente av kommunereformen.

Byregionprogrammet er et felles prosjekt mellom Midsund, Aukra, Fræna, Eide, Rauma og Molde kommuner. Det toårige programmet, som ledes av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, fikk egen prosjektleder i 2016. Prosjektet har som mål å utvikle styrker og redusere sårbarhet i de seks kommunene.

I 2016 vedtok kommunestyret både kommunedelplan for Strande–Aukra grense (Molde 1) og Hjelset, der sistnevnte plan legger grunnlaget for utarbeiding av reguleringsplan for det nye fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal. Samferdsel er et område med store utfordringer. Ny E39 gjennom kommunen er en av de aller viktigste oppgavene å løse. I 2016 ble reguleringsplanen for Vik–Julbøen vedtatt. Videre ble kommunedelplanen for Julbøen–Molde startet opp, mens forslaget for trase Lønset–Hjelset ble lagt ut til offentlig høring.

På tjenestesiden vedtok kommunestyret ny ruspolitisk handlingsplan, ny barnehageplan og ny plan for barn og unge. Folkehelsearbeidet er grunnlaget for all strategisk planlegging og i 2016 ble det for første gang utarbeidet en oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Molde kommune. Dette gir et godt grunnlag for gode valg i fremtidig planarbeid.

Det har også vært arbeidet godt med boligsosiale spørsmål med en god kartlegging av behovene til ulike grupper. I denne sammenheng ble både Hotell Nobel og tre eneboliger i Molde sentrum kjøpt for å utvikle et bredt spekter av tilbud.

Investeringer

(Beløp i 1 000 kroner)
Prosjektnummer Regnskap Revidert budsjett Avvik
Diverse erverv og tiltak 4004 382 400 18
Infrastruktur Bolsøya 1037 - 1 000 1 000
Kommuneplanarbeid, prosjektering, bypakke, kommunedelplan 1145 372 500 128
Opparbeidelse av tomtefelt boliger 4001 3 239 20 000 16 761
Opparbeidelse tomtefelt næring 4003 38 1 000 962
Sentrumstiltak 4005 232 250 18
Sjøfronten trinn 2 1100 249 - -249
Sjøfronten trinn 1 1122 4 832 14 500 9 668
Skogsbilvei Kvam–Kringsjå 1151 2 215 400 -1 815

Diverse erverv og tiltak

Prosjektet brukes til å dekke uforutsette erverv og tiltak som dukker opp i løpet av året, og som det må ordnes opp i. I 2016 er midlene i hovedsak benyttet til kjøp av friområder langs Moldeelva.

Infrastruktur Bolsøya

Grunnet andre store planoppgaver, ble arbeidet med ny infrastruktur for deler av Bolsøya ikke iverksatt. Beløpet er bevilget på nytt for 2017.

Kommuneplanarbeid

Benyttede midler er knyttet til arbeid med større planoppgaver. Her varierer behovet fra år til år.

Opparbeidelse av tomtefelt boliger

Midlene er benyttet til infrastrukturarbeid i Elgsåslia og Nesbøen, samt tilbakekjøp av tomter i Røbekklia.

Opparbeidelse av tomtefelt næring

Det var lite behov for bruk av midler i 2016.

Sentrumstiltak

Alle påløpte utgifter for 2016 er relatert til grunnundersøkelser på Gørvellplassen.

Sjøfronten trinn 2

Prosjektet dreier seg om Brunvollkvartalet og Elvemoloen. Det ble gjort eget vedtak i kommunestyret med totalramme på 25,0 mill. kroner, der kommunens andel er 14,5 mill. kroner, private 6,0 mill. kroner, og tilskudd fra Møre og Romsdal fylkeskommune er på 4,5 mill. kroner.

Påløpte utgifter gjelder prosjektering. Avviket skyldes at det ikke ble bevilget eget budsjett for 2016. Budsjett er bevilget for 2017.

Sjøfronten trinn 1

Målsettingen var å kunne komme i gang med arbeidet i 2016. Prosjektet ble imidlertid forsinket da innkomne anbud ble forkastet og ny anbudsprosess måtte gjennomføres. Prosjektet gjennomføres i 2017 og 2018. Midler er bevilget på nytt for 2017.

Skogsbilveg Kvam–Kringsjå

Regnskapet for 2016 viser et stort negativt avvik. Dette skyldes budsjettekniske forhold, da budsjettet for 2016 bare viste kommunens tilskudd til prosjektet. Prosjektet har en totalramme på 4,2 mill. kroner, der tilskudd fra Statens landbruksmidler og grunneiernes egenandel utgjør resterende finansiering. Prosjektet forventes å kunne sluttføres innenfor vedtatt totalramme.

Fremtidige utfordringer

Kommunestyret vedtok kommunal planstrategi 2017–2020 i møte 10. november 2016. Planstrategien er ikke en enkel plan, men en oversikt over strategiske planer som skal utarbeides. Strategisk planarbeid er langsiktig og det er viktig å involvere Midsund og Nesset kommuner allerede nå i arbeidet.

Det er mange store og viktige samferdselsutfordringer i fylket og det er knyttet stor spenning til hvilke prosjekt som kommer med i Nasjonal Transportplan 2018–2029 (NTP) som blir vedtatt i Stortinget i juni 2017. Avdelingen har omfattende planleggingsoppgaver innen samferdsel som må prioriteres.

Kommunedelplan for Hjelset ble vedtatt i 2016. I 2017 må reguleringsplanen for det nye felles sykehuset på Hjelset utarbeides og vedtas slik at alt ligger til rette for realisering av sykehuset fra 2018.

Møre og Romsdal fylkeskommune viderefører prosjektet «Byen som regional motor» i nye fire år. Prosjektet må sees sammen med Byregionprogrammet som Molderegionen deltar i. Prosjektene gir muligheter til å utvikle kommunen og regionen gjennom godt, fremtidsrettet utviklingsarbeid.

Av andre store oppgaver vil arbeidet med en helhetlig helse- og omsorgsplan være svært viktig for at kommunen kan møte utfordringen med økt antall eldre. Det er ellers en rekke utfordringer som utarbeiding av flere tjenesteplaner, oppfølging av boligsosialt programarbeid og videre planer for klima og trafikksikkerhet som skal utarbeides.

Om avdelingen

Plan- og utviklingsavdelingen skal ivareta kommunens helhetlige planlegging, samt legge strategier for utvikling av kommunens tjenester og tjenesteapparat. Folkehelsearbeid skal være sentralt i all planlegging. Avdelingen har også særskilte oppgaver innen beredskapsarbeidet og grunnerverv til bolig- og næringsformål.

Avdelingen har fem seksjoner

  • fagseksjon barnehage
  • fagseksjon skole
  • fagseksjon pleie og omsorg
  • seksjon arealplan og landbruk
  • seksjon utvikling