Byggesak og geodata

Hovedtall

240,2 %
Resultat
0,0 %
Andel av samlet driftsramme
12,7
Årsverk
11,5 %
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Målekort

Mål 2013 2014 2015 2016
Økonomi og organisasjon
Avvik i forhold til budsjett 0,0 % 181, % 104,2 % 163,3 % 240,2 %
Arbeidsgiver
Sykefravær 6,0 % 5,6 % 4,9 % 6,3 % 11,5 %
Tjenesteleverandør
Gjennomsnittlig behandlingstid per byggesak (dager) 30 - 39 25 30

Avviksforklaring

Økonomi

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2013 2014 2015 2016
Regnskap -870 -51 -919 -854
Budsjett 1 074 1 232 1 451 609
Avvik 1 944 1 283 2 370 1 463

Enheten hadde et mindreforbruk på 1 462 532 kroner.

Det har vært en nedgang i antall saker til behandling både på byggesak og geodata i 2016. Forklaringer på det positive resultatet er at enheten har hatt en relativt lav bemanning, samtidig som det har vært noen store saker som har generert høye gebyrinntekter.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

Langtidsfraværet har økt det siste året, men dette er ikke arbeidsrelatert. Med få ansatte vil fraværsprosenten kunne variere mye fra et år til et annet.

Årsverk:

Enheten har siden 2014 redusert antall ansatte som følge av redusert ramme. I 2017 får enheten økt ramme og planlegger å øke bemanningen på byggesak med én stilling.

Medarbeiderundersøkelse – 10-faktor:

Enheten fikk 4,3 i resultat på medarbeiderundersøkelsen. Resultatet vurderes som godt. Enheten har bestemt at det skal jobbes videre med relevant kompetanseutvikling. Konkret gjøres dette gjennom at alle ansatte skal bidra med kunnskapsdeling på korte samlinger som gjennomføres regelmessig.

Tjenesteleverandør

Det har vært en nedgang i antall byggesaker fra 719 i 2014 til 605 i 2016. Årsakene til nedgangen er sammensatt, men forenklingen i plan- og bygningsloven som kom i 2015 er noe av årsaken. Det er grunn til å tro at forenklingene i loven medfører økt behov for oppfølging av ulovlige tiltak, men det er for tidlig å konkludere med hvor stort dette behovet vil bli.

Investeringer

(Beløp i 1 000 kroner)
Prosjektnummer Regnskap Revidert budsjett Avvik
GPS-kikkert 4332 - 150 150

GPS-kikkert

Enheten fikk bevilget 150 000 kroner til kjøp av ny GPS-kikkert i 2016. Det viste seg at kikkerten var betydelig dyrere og kjøpet ble derfor ikke gjennomført.

Fremtidige utfordringer

Å rekruttere og beholde ingeniørkompetanse er avgjørende for å kunne levere gode tjenester til rett tid. Tilgangen på kvalifiserte søkere er bedre enn på lenge, men det er fortsatt en utfordring å balansere ønsket om god og tilstrekkelig kompetanse med god økonomistyring. Tjenesteproduksjonen ved enheten har vært og er sårbar ved lengre fravær ved sykdom og eventuelt når ansatte slutter.

Digitalisering og valg av teknologi er avgjørende for å kunne yte gode tjenester. Enheten regner med å komme i gang med digitalisering av byggesaksarkivet i 2017. Dette er et omfattende prosjekt som vil kreve tid og ressurser, men også gi bedre og mer effektive tjenester.

KOSTRA

9 19 8 15
-14 -4 -14 -1
-8 2 -46 -72
Netto driftsutgifter til bygge-, delesaksbehandling og seksjonering per innbygger, konsern

Figuren og tabellen viser at dette er tjenester som i stor grad blir finansiert av gebyrinntekter og dermed i liten grad krever bruk av frie inntekter. Dette må ikke forveksles med et selvkostregnskap, da blant annet støttetjenester ikke er inkludert i tallene. Molde kommune har frem til 2014 ligget rundt balansepunktet mellom inntekter og utgifter, men inntektene ble klart større enn utgiftene i både 2015 og 2016.

Både i 2015 og 2016 hadde byggesak store mindreforbruk og dette bidro også til at indikatoren endte på henholdsvis -46 og -72 kroner per innbygger. Gebyrinntektene har økt i perioden. Samtidig er antall årsverk og lønnsutgifter redusert. Samlet gir det lave netto driftsutgifter per innbygger og faktisk negative netto driftsutgifter i 2015 og 2016.

89 98 85 92
77 82 70 79
44 39 41 58
Netto driftsutgifter til kart og oppmåling per innbygger, konsern

Figuren viser at Molde kommune har brukt vesentlig mindre per innbygger på kart og oppmåling enn kommunegruppe 13 og landet uten Oslo. Kart og oppmåling blir i stor grad finansiert av gebyrinntekter. Økningen fra 2015 til 2016 i Molde kommune, skyldes lavere gebyrinntekter i 2016.

Andre nøkkeltall, konsern

Andre nøkkeltall, konsern
Molde Kommunegruppe 13 Landet uten Oslo
2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016
Netto driftsutgifter til bygge-, delesaksbehandling og seksjonering, kr per innbygger* 2 -46 -72 -4 -14 -1 19 8 15
Netto driftsutgifter til kart og oppmåling, kr per innbygger 39 41 58 82 70 79 98 85 92
Brutto driftsinntekter til bygge-, delesaksbehandling og seksjonering, kr per innbygger 308 328 326 248 266 269 253 267 275
Brutto driftsutgifter til kart og oppmåling, kr per innbygger 181 186 161 189 180 187 230 225 230
Brutto driftsinntekter til kart og oppmåling, kr per innbygger 161 160 126 116 120 118 145 153 150
Saksbehandlingsgebyr for oppføring av enebolig, jf. PBL-08 §20-1 a * 22 790 23 474 23 250 19 484 21 435 21 984 11 055 12 071 -
Standardgebyr for oppmålingsforetning for areal tilsvarende en boligtomt på 750 kvm. * 25 000 25 800 27 100 19 666 20 052 21 329 15 433 15 990 -
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (kalenderdager) 73 29 36 - - - 38 39 -
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (kalenderdager) 36 16 20 21 20 19 20 18 19
* Det er ikke publisert tall for denne indikatoren for kommunegruppe 13. Indikatoren er konstruert av tilgjengelige grunnlagstall.

Om enheten

Byggesak

  • byggesaksbehandling og eiendomsdeling etter plan- og bygningsloven
  • tilsyn og oppfølging av ulovlige tiltak etter plan- og bygningsloven

Byggesak behandler årlig rundt 600 søknadspliktige tiltak etter delegert fullmakt, herunder også dispensasjonssøknader, korrigerte søknader og klager.

Geodata

Geodata gjennomfører rundt 100 kart- og oppmålingsforretninger i løpet av året. I tillegg kommer saksbehandling knyttet til seksjonering, adressering og vedlikehold av kommunens kartdata.

Både for byggesak og geodata er aktiviteten i markedet av stor betydning for virksomhetens økonomiske resultater.

Eiendomsskatt

  • forberedelse av saker til nemndsbehandling
  • ajourføring av register
  • service overfor publikum