Molde bydrift

Hovedtall

-7,8 %
Resultat
0,6 %
Andel av samlet driftsramme
22,2
Årsverk
4,0 %
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Målekort

Mål 2013 2014 2015 2016
Økonomi og organisasjon
Avvik i forhold til budsjett 0,0 % 4,5 % 20,6 % 8,9 % -7,8 %
Arbeidsgiver
Sykefravær 6,0 % 10,5 % 10,8 % 8,8 % 4,0 %
Tjenesteleverandør
Reduksjon i antall meter grusveg 1 100 2 500 2 900 850 1 800

Avviksforklaring

Økonomi

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2013 2014 2015 2016
Regnskap 11 945 7 688 8 573 8 881
Budsjett 12 513 9 684 9 411 8 240
Avvik 568 1 996 838 -641

Enheten hadde et merforbruk på 640 884 kroner.

Det meste av merforbruket skyldes reduserte inntekter fra parkering i sentrum. De reduserte inntektene skyldes en stor økning av parkerte elbiler i sentrumsområdet i 2016. Det ble utført en telling av antall parkerte elbiler. Ut fra denne ble det beregnet et inntektstap på ca. 0,8 mill. kroner. Videre måtte enheten tilbakebetale 0,1 mill. kroner til Romsdal Parkering AS, på grunn av for mye fakturert leie av skoleplassen i 2015. Dette bidro også til merforbruket.

Enheten hadde også et merforbruk på 0,3 mill. kroner på gatelys. Noe av merforbruket skyldes økte strømpriser. I tillegg ble fremdriften på utskifting til led-armaturer ikke gjennomført så raskt som først antatt. Dette medførte at strømforbruket ikke ble redusert like mye som planlagt.

Enheten startet året med merforbruk på grunn av vinterdrift. Som et tiltak reduserte enheten kvaliteten på sommerdriften av kommunale veger. Det ble ikke utført grusing, det ble ikke innleid tjenester til kantslått av veg og det ble heller ikke gjennomført feiing og spyling på natt. Enheten har ikke leid inn vikar ved sykefravær utenom vintersesongen.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

Enhetens samlede sykefravær i 2016 var 4,0 pst. og mer enn halvert i forhold til 2015. Sykefraværet i Molde bydrift er lavt, og enheten har hatt en positiv utvikling de siste årene. Lean-prosjekt innen parkering har vært ett av tiltakene som er gjennomført.

Årsverk:

Molde bydrift har redusert med ett fast årsverk fra 2014 til 2016, stillingen ble holdt vakant som en del av innsparingen. Samtidig har sykefraværet gått ned, slik at utførte årsverk i avdelingen har hatt en liten økning. Det blir ikke leid inn vikar ved sykefravær utover vintersesongen. Enheten hadde 1,9 variable årsverk. Dette skyldes overtidsbruk på personalet i forbindelse med vinterdrift.

Medarbeiderundersøkelse – 10-faktor:

Svarprosenten på medarbeiderundersøkelsen var 86 pst. Enheten hadde lavest resultat innenfor mestringsorientert ledelse, relevant kompetanseutvikling og mestringsklima. Det er gjennomført to fellesmøter med alle ansatte der det er jobbet med oppfølging av undersøkelsen. Enheten skal jobbe videre med tiltak for å forbedre relevant kompetanseutvikling og mestringsorientert ledelse.

Tjenesteleverandør

Molde bydrift har stort sett klart å levere den kvaliteten som det forventes av enheten. På grunn av stort merforbruk på vinterdriften og redusert ramme i 2016, måtte enheten sette inn tiltak på redusert sommerdrift av kommunal veg. Det ble ikke utført grusing av grusveier, det ble ikke innleid tjenester på kantslått, og det ble ikke gjennomført feiing og spyling av vegnettet på natt. Fravær av grusing og redusert kantslått vil på sikt medføre økte driftsutgifter for enheten, da enheten må ta igjen etterslepet etter innsparingene for å opprettholde trafikksikkerheten.

Molde bydrift har asfaltert 1 800 meter med grusveier i 2016, og har således nådd målet for antall meter redusert grusveg.

Investeringer

(Beløp i 1 000 kroner)
Prosjektnummer Regnskap Revidert budsjett Avvik
Kommunale veger 4011 2 597 8 500 5 903
Trafikksikring 4012 4 158 350 -3 808
Veg- og gatelys 4013 1 321 3 000 1 679
Biler og maskiner 4016 2 418 2 420 3
Lysarmatur Molde parkeringshus 4855 643 650 7
Gangveg Åsan 4967 845 1 500 655

Kommunale veger og trafikksikring

Disse to investeringsprosjektene går i hverandre og består av flere underprosjekt. Det er derfor mest fornuftig å se på disse samlet. Samlet er det et mindreforbruk på 2,1 mill. kroner på disse to prosjektene. Trafikksikring i Glomstuvegen var det største underprosjektet og kom på knappe 4,0 mill. kroner. På grunn av overskridelser på dette prosjektet, reduserte enheten asfaltering av kommunale veger i 2016. Videre ble tre planlagte prosjekt utsatt. Bygging av fortau Moldelivegen og fortau Nøisomhedvegen måtte utsettes på grunn av behov for samhandling med Molde Vann og Avløp KF med tanke på utskifting av vann- og avløpsledninger. Bru Solheimdalen måtte utsettes på grunn av behov for grundigere prosjektering før bygging. Dette medførte at samlet budsjettramme for kommunal veg og trafikksikring ikke ble benyttet i sin helhet.

Veg- og gatelys

Veg- og gatelys hadde et mindreforbruk på 1,6 mill. kroner. Mindreforbruket kan forklares med at enheten valgte å utsette utfasing av HQL-armaturer. Årsaken var at Molde bydrift ikke hadde et anleggsregister med oversikt over det kommunale gatelysanlegget. Store investeringer på gatelys krever en slik oversikt for å kunne benytte reklamasjonsrett ved investeringer. I tillegg ønsket enheten å jobbe frem en større rammeavtale som både omfattet utskifting av HQL, drift av gatelysanlegget samt nyinvesteringer i gatelysanlegg.

Biler og maskiner

Investeringsprosjektet er gjennomført i tråd med budsjettet.

Lysarmatur Molde parkeringshus

Prosjektet er gjennomført i tråd med budsjettet.

Gangveg Åsan

Mindreforbruket på gangveg Åsan skyldes at anbudet fra entreprenør ble lavere enn kostnadsoverslaget.

Fremtidige utfordringer

Byutviklingen i Molde vil påvirke enheten. Stadig utbygging i Molde vil medføre økt driftsansvar for enheten. Molde bydrift regner med at omfanget av drift og vedlikehold av både kommunale veger og friområder vil øke i tiden som kommer.

Sentrumsutvikling kan medføre reduserte inntekter for enheten på sikt. Dette på grunn av redusert trafikk i sentrum, og reduksjon i parkeringsarealer. Ny nasjonal forskrift vedrørende parkering ble vedtatt i 2016 med ikrafttredelse fra årsskiftet. Blant endringene er det lagt inn krav om antall parkeringsplasser tilrettelagt for el- og hybridbiler. Dette medfører at kommunen må fatte nytt vedtak om parkering for el- og hybridbiler i 2017.

Molde bydrift drifter og vedlikeholder fylkesveger med refusjon fra Statens vegvesen. Fra og med september 2018 vil denne tjenesten konkurranseutsettes, og refusjonsbeløpet på 2,1 mill. kroner vil kunne falle bort.

To tredjedeler av vinterdriften i enheten utføres av innleide mannskaper. Enheten har de senere år sett at det er færre private tilbydere av tjenester for vinterdrift. I tillegg har det vært en betydelig økning i prisene.

Klimaendringer vil også gi enheten utfordringer fremover. Mer ekstremvær vil kreve at enheten har mer fokus på risiko- og sårbarhetsanalyser. Dette vil igjen kreve at enheten øker fokus på å forebygge uønskede hendelser. Enheten vil trolig få flere oppgaver i forbindelse med opprydding etter ekstremvær.

KOSTRA

98 035 108 836 112 952 117 964
126 361 140 749 144 801 158 972
103 410 126 534 135 862 145 974
Netto driftsutgifter i kroner per km kommunal vei, konsern

Indikatoren viser netto driftsutgifter til kommunale veier, brøyting, vedlikehold, trafikksikringstiltak og gatelys per km kommunal vei. Molde kommune bruker mindre per km vei sammenlignet med kommunegruppe 13, men mer per km vei sammenlignet med landet uten Oslo. Den markante endringen fra 2013 til 2014 skyldes at inntekter fra parkering ikke lenger inngikk i indikatoren fra 2014.

Avskrivninger er en stor del av denne indikatoren og utgjorde 38 pst. av netto driftsutgifter i Molde kommune i 2016, mot 31 pst. i kommunegruppe 13. Det er noe ulik praksis mellom kommunene omkring hva som er definert som drift, og hva som er definert som investering og dermed skal avskrives.

Avskrivninger per km kommunal vei var i 2016 på 55 450 kroner i Molde kommune. Dette er 6 565 kroner mer enn kommunegruppe 13, og 23 848 kroner mer enn landet uten Oslo.

806 838 862 901
631 662 681 744
617 516 590 639
Netto driftsutgifter i kroner per innbygger samferdsel, konsern

Indikatoren viser netto driftsutgifter til samferdsel samlet per innbygger. I samferdsel inngår også parkering, i tillegg til kommunale veier, brøyting, vedlikehold, trafikksikringstiltak og gatelys. Per innbygger ligger Molde kommune under kommunegruppe 13 når det gjelder samferdsel.

På kommunale veier ligger Molde kommune 187 kroner, eller 22 pst. over kommunegruppe 13 per innbygger. Molde kommune har 33 pst. mer kommunal vei per innbygger enn kommunegruppe 13, netto driftsutgifter per km vei blir da lavere i Molde kommune enn i kommunegruppe 13. Siden Molde kommune har flere km kommunal vei per innbygger, bruker kommunen likevel en større andel av de frie inntektene på kommunal vei.

På parkering og transporttiltak har Molde kommune omlag tre ganger så store netto driftsinntekter per innbygger som kommunegruppe 13. Merinntekten i kommunen sammenlignet med kommunegruppe 13 utgjør 291 kroner per innbygger, eller omlag 5,0 mill. kroner. Inntektene kommer både fra parkering i dagen og Molde Parkeringshus.

Samlet gjør det at Molde kommune ligger lavere enn kommunegruppe 13 på samferdsel per innbygger.

Nøkkeltall samferdsel, konsern

Nøkkeltall samferdsel, konsern
Molde Kommunegruppe 13 Landet uten Oslo
2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016
Netto driftsutgifter samferdsel i alt i kr per innbygger 516 590 639 662 681 744 838 862 901
Netto driftsutgifter kommunal vei i kr per innbygger 906 955 1 029 756 772 842 916 946 983
Netto driftsutgift transporttiltak og samferdselsbedrifter i kr per innbygger -390 -365 -389 -94 -91 -98 -78 -84 -83
Brutto investeringsutgifter samferdsel i alt i kr per innbygger 1 199 496 1 253 986 1 108 1 144 936 1 035 1 117
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke 11,1 10,6 11,1 10,2 8,9 13,5 32,5 31,3 34,2

Om enheten

Molde bydrift består av virksomhetene veg og trafikk, park, parkering og verksted. Enheten har 30 ansatte. Park ble etter omorganisering en del av Molde bydrift fra 1. oktober 2016.

Enheten forvalter, drifter og vedlikeholder byrommene i Molde kommune, herunder veg, friområder og parkeringsplasser. Enheten har eget verksted som er sentralt for driftssikkerheten til enheten. I tillegg leverer Molde bydrift tjenester innen sine profesjoner både internt i Molde kommune og eksternt. Blant tjenester som leveres internt og eksternt kan nevnes avtale med fylkeskommunen om drift og vedlikehold av fylkesveg og gatelysanlegg langs riks- og fylkesveger, avtale med kirkevergen om skjøtsel og drift av kommunens gravsteder samt administrasjon og håndheving av skiltregulering på privat grunn etter avtale med Romsdal Parkering AS.